Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe

Na osnovu čl. 5, 6, 16. i 17. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmeni i dopuni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe

Član 1.

U Uredbi o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe („Službeni glasnik RS”, broj 73/07), u članu 1. stav 1. posle reči:

„tar. oznaka 1001 Pšenica i napolica:”

dodaju se reči:

„1001 10 – Tvrda pšenica:

1001 10 00 90 – -ostala”.

Reči:

„tar. oznaka 1201 00 Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili drobljenu:

1201 00 90 00 – Ostala

tar. oznaka 1206 00 Seme suncokreta, uključujući lomljeno ili drobljeno:

1206 00 91 00 – – oljušteno; u sivo-beloj prugastoj ljusci

1206 00 99 00 – – ostalo”,

brišu se.

U stavu 2. reči: „90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe” zamenjuju se rečima: „do 5. marta 2008. godine”.

Član 2.

Dodaje se član 1a, koji glasi:

„Član 1a

Zbog kritične nestašice bitne robe nastale usled dugotrajne suše i potrebe za otklanjanjem posledica takve nestašice uvodi se privremeno količinsko ograničenje za izvoz robe, koje se raspodeljuje na kvote, i to:

Tarifna oznaka Naimenovanje Obimkvoteu tonama 1 2 3 1101 00 Brašno od pšenice ili napolice: 80.000    – Brašno od pšenice:   1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira 1101 00 90 00 – Brašno od napolice 1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete: 143.600    – Prekrupa i griz:   1103 13 – – od kukuruza:   1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće do 1,5% po masi 1103 13 90 00 – – – ostali

Ministarstvo finansija – Uprava carina pratiće iskorišćenost kvota iz stava 1. ovog člana, koje se otpisuju momentom carinjenja, prema redosledu prihvatanja jedinstvene carinske isprave za izvoz robe.

Privremeno ograničenje iz stava 1. ovog člana traje do 5. marta 2008. godine.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar