Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

Na osnovu člana 49. stav 12. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

UREDBU

o dopunama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke

od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i

utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), u članu 3. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Planom centralizovanih javnih nabavki izuzetno za određenu godinu za koju se plan donosi može biti obuhvaćen manji obim dobara, usluga ili radova koji se u toj godini mogu sprovoditi kao centralizovane javne nabavke, ako na to upućuju opravdani razlozi na koje Uprava za zajedničke poslove nije mogla da utiče.

U slučaju iz stava 5. ovog člana Uprava za zajedničke poslove će u Predlogu plana centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu dati posebno obrazloženje o opravdanim razlozima”.

Član 2.

Posle člana 3. dodaje se novi član 3a, koji glasi:

„3a

Ako određena javna nabavka koju je naručilac planirao kao centralizovanu javnu nabavku ne bude obuhvaćena Planom centralizovanih javnih nabavki, naručilac će tu javnu nabavku da sprovede samostalno u odgovarajućem postupku ili zajednički sa drugim naručiocima, u skladu sa zakonom”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar