Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 1.

U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (,,Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 49/13, 51/13 – ispravka, 86/13 i 119/14), posle člana 17b dodaje se član 17v koji glasi:

„Član 17v

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2017. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2016. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to nabavku:

1) Lekova sa Liste lekova:

(1) lekova sa Liste A i Liste A1,

(2) lekova sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekova sa Liste C,

(4) lekova sa Liste D, i to:

– antituberkulotika prve linije,

– antituberkulotika druge linije,

– lekova sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

2) Lekova koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekova za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradnog materijala, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftova,

(2) endovaskularnih graftova,

(3) valvula i ringova,

(4) stentova,

(5) intraokularnih sočiva.

4) Ugradnog materijala, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkera, elektroda i implantabilnih defibrilatora;

5) Sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala:

(1) balon katetera,

(2) autotransfuzionih sistema/setova za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filtera za eritrocite filtriranih naknadno,

(4) filtera za trombocite filtriranih naknadno,

(5) setova za donorske aferezne postupke;

6) Energenata:

(1) električne energije.

Član 2.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11003/2015

U Beogradu, 14. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar