Uredba u o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine

Na osnovu člana 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine.

Član 2.

Državni program obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6559/2017-1

U Beogradu, 20. jula 2017. godine

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r. DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program se odnosi na obnovu i izgradnju javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji su oštećeni odnosno porušeni usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine, u skladu sa članom 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, br. 112/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 60/17) i Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode, koju je Vlada donela na sednici od 20. jula 2017. godine.

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite i provere podataka na terenu procenjeno je da je oštećen, odnosno porušen izvestan broj objekata u sva tri sektora. Ustanovljeno je da je poplavni talas naneo ozbiljna oštećenja na ovim javnim objektima i da se poplavna voda u objektima zadržala duže vreme. Poplave su ugrozile rad ustanova odnosno javnih objekata koji su predmet ovog programa. Korisnici, zaposleni i sami javni objekti bili su u pojedinim opštinama direktno bezbednosno ugroženi, a u nekima je obavljanje njihove delatnosti moralo biti prekinuto zbog direktne ili potencijalne opasnosti.

3. Mere koje treba preduzeti

Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava na javnim objektima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 60/17) i Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode, koju je Vlada donela na sednici od 20. jula 2017. godine, su:

1) prethodni i pripremni radovi i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije (predmeri, predračuni i projekti i prijava radova nadležnim opštinskim ili drugim organima i dr. aktivnosti), za radove na obnovi ovih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 − ispravka, 64/10 − US, 24/11, 121/12, 42/13 − US, 50/13 − US, 98/13 − US, 132/14 i 145/14).

2) dobijanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju porušenih objekata iz ovog državnog programa, a u slučaju sanacije objekata, rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Organi koji učestvuju u pripremi i realizaciji obnove nastojaće da proces obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite podrazumeva izgradnju boljeg sistema koji će navedene objekte i društvo u celini činiti otpornijim na elementarne i druge nepogode.

Prilikom obnove odnosno sanacije javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite posebno će se voditi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, deci i starijim osobama omogućavajući im nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje navedenih objekata.

Način sprovođenja mera na otklanjanju i sanaciji šteta na javnim objektima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je:

1) izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju;

2) izrada predmera i predračuna potrebnih radova po pozicijama radova za svaki objekat ponaosob za objekte na kojima se vrši obnova;

3) na osnovu urađene tehničke dokumentacije treba uraditi konkursnu dokumentaciju za sprovođenje postupka javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, sprovesti postupak za izbor izvođača radova u najkraćem vremenskom periodu, zaključiti ugovore za izvođenje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i pristupiti izvođenju radova.

Jedinica lokalne samouprave, po dobijanju obaveštenja o prihvatanju projekta obnove od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), pokreće i sprovodi postupak javne nabavke i zaključuje ugovor sa izvođačem radova i pružaocem usluge stručnog nadzora. Jedinica lokalne samouprave dužna je da redovno o svim fazama realizacije projekta obnove objekata infrastrukture izveštava Kancelariju, u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji projekta, zaključenim između Kancelarije i jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i drugo) i izveštajem stručnog nadzora.

Kancelarija vrši plaćanje izvođaču radova po prethodno ispostavljenim i odobrenim situacijama, a u skladu sa navedenim uslovima iz ovog odeljka.

5. Redosled sprovođenja mera

Prioritet i obim izvođenja radova na otklanjanju posledica poplava na javnim objektima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite biće definisan na osnovu stepena oštećenja pojedinačnih objekata i potrebe za obnovom istih radi omogućavanja normalnog funkcionisanja navedenih objekata.

6. Rokovi za sprovođenje mera

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je 30. jun 2018. godine. Obnovu objekata u sektoru obrazovanja sprovesti u skladu sa školskim kalendarom. U slučaju da pojedini radovi na obnovi javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite ne budu završeni u gore navedenom roku zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije, i posle ovog roka.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju i nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija je nadležna za koordinaciju aktivnosti na realizaciji ovog programa obnove u saradnji sa ministarstvima nadležnim za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Nosilac sprovođenja mera i aktivnosti iz ovog državnog programa obnove je jedinica lokalne samouprave, na način opisan u Odeljku 4. ovog državnog programa obnove.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 65.000.000 dinara obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediće u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 — Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka u iznosu od 65.000.000 dinara.

Ostavite komentar