Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH

OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 26/16 i 100/16) u Državnom programu obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u Odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja, stav 1. menja se i glasi: „Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 200.000.000,00 dinara (sa PDV) predstavljaju dodatna sredstva koja se obezbeđuju iz tekuće budžetske rezerve u okviru budžeta Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i raspoređuju se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Izvor finansiranja 01, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, Ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 200.000.000,00 dinara”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11375/2017

U Beogradu, 20. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar