Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNAVANjA JAVNIH PRIHODA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE ZA PROMET ROBE SA AP KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija («Službeni glasnik RS», br. 48/01, 26/02, 139/04, 5/05 i 15/05), čl. 5, 5a i 6. brišu se.

Član 2.

U članu 15. reči: «čl. 5. i 13.» zamenjuju se rečima: «člana 13.».

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

Ostavite komentar