Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za saradnju s medijima (u daljem tekstu: Kancelarija) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija za saradnju s medijima obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; stara se o internom informisanju; izdaje javne i interne publikacije; bavi se drugim oblicima komunikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije je odgovoran Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik i pomoćnici direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na njegov predlog.

Zamenik i pomoćnici direktora Kancelarije su državni službenici na položaju.

Prelazna odredba

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe šef Kancelarije za saradnju s medijima koji je postavljen prema odredbama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04, 51/04 i 98/04) postaje direktor Kancelarije za saradnju s medijima, a pomoćnici šefa Kancelarije za saradnju s medijima postaju pomoćnici direktora Kancelarije za saradnju s medijima.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Kancelarija za saradnju s medijima koja je osnovana ovom uredbom preuzima zaposlene, opremu i sredstva Kancelarije za saradnju s medijima koja je obrazovana Uredbom o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije.

Stupanje uredbe na snagu

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

05 Broj: 110-5252/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar