Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalog savetaza decentralizaciju Republike Srbije

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik PC”, broj 26/09).

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da radi Kancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, a njene zaposlene i postavljena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu preuzima Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6838/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar