Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost

Na osnovu člana 8. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANjU KANCELARIJE SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost (u daljem tekstu: Kancelarija Saveta) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija Saveta je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije Saveta

Član 2.

Kancelarija Saveta obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Saveta za nacionalnu bezbednost (u daljem tekstu: Savet), a naročito:

poslove u vezi sa sazivanjem i pripremanjem sednica Saveta;

stručne poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja smernica i zaključaka Saveta;

poslove administrativno-tehničke podrške Birou za koordinaciju;

čuvanje i stavljanje na uvid članovima Saveta izveštaja i drugih akata Saveta;

vrši i druge poslove po nalogu Saveta i sekretara Saveta.

Ostala pitanja od značaja za rad Kancelarije Saveta i način na koji ona obavlja poslove za potrebe Saveta podrobnije se uređuju poslovnikom i drugim opštim aktima Saveta.

Rukovođenje Kancelarijom Saveta

Direktor Kancelarije Saveta

Član 3.

Kancelarijom Saveta rukovodi direktor Kancelarije Saveta, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Saveta.

Direktor Kancelarije Saveta odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije Saveta je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije Saveta

Član 4.

Direktor Kancelarije Saveta ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina, po prethodno pribavljenom mišljenju Saveta.

Zamenik direktora Kancelarije Saveta pomaže direktoru Kancelarije Saveta u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije Saveta je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje Pravilnika

Član 5.

Direktor Kancelarije Saveta doneće Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji Saveta, po prethodno pribavljenom mišljenju Saveta, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Prelazna odredba

Član 6.

Do donošenja zakona kojim će se na jedinstven način urediti oblast zaštite i razmene tajnih podataka u Republici Srbiji, u Kancelariji Saveta će se organizovati poslovi u vezi sa vođenjem Centralnog registra razmenjenih tajnih podataka i dokumenata Republike Srbije sa stranim državama i međunarodnim organizacijama.

Stupanje uredbe na snagu

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-264/2009-6

U Beogradu, 6. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIK GENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar