Uredba o osnivanju Kancelarije za borbu protiv droga

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za borbu protiv droga (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje, način upravljanja i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a koji se odnose na borbu protiv droga.

Kancelarija koordinira rad organa državne uprave na području borbe protiv droga, kao i prati i koordinira rad odgovarajućih komisija i drugih radnih tela iz oblasti borbe protiv droga.

Kancelarija prati pojave, razmatra pitanja, priprema i inicira donošenje odgovarajućeg akta i obavlja druge poslove u vezi sa primenom propisa u borbi protiv droga.

Kancelarija učestvuje u pripremi nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv droga (u daljem tekstu: Strategija), kao i Nacrta akcionog plana za sprovođenje strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan), koordinira aktivnosti nosilaca Akcionog plana i prati sprovođenje Strategije i Akcionog plana.

Kancelarija učestvuje u izradi nacrta zakona, drugih propisa i akata kojima se uređuje oblast droga i borbe protiv droga u usklađivanju propisa iz ove oblasti sa propisima Evropske unije, razmatra pitanja i daje preporuke i predloge za sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti.

Kancelarija prati i učestvuje u poslovima koji se odnose na učešće Republike Srbije u radu tela Evropske unije i Ujedinjenih nacija na području borbe protiv droga i koordinira sistem koji podrazumeva prikupljanje objektivnih, uporedivih i pouzdanih podataka o drogama, koordinira i prati postojeću metodologiju prikupljanja, analiziranja i dostupnosti podataka o drogama i borbi protiv njihove zloupotrebe i predlaže njihovo unapređenje i usklađivanje u skladu sa preporukama Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA).

Kancelarija na osnovu prikupljenih i dostavljenih podataka izrađuje standardizovane i godišnje izveštaje o drogama i borbi protiv droga.

Kancelarija učestvuje u pripremi, praćenju i sprovođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezanih za delokrug rada Kaicelarije i daje predlog raspodele sredstava budžeta Republike Srbije namenjenog borbi protiv droga i prati namensko trošenje ovih sredstava.

Kancelarija daje prethodno mišljenje u postupku donošenja opšteg i posebnih programa i mera za borbu protiv droga, programa za odvikavanje od zavisnosti i brige o korisnicima i zavisnicima od droga, koje podnose nadležna ministarstva i drugi nadležni organi.

Kancelarija sarađuje sa organima državne uprave i organima jedinica lokalne samouprave, ustanovama socijalne zaštite, vaspitno obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim, naučnim i drugim ustanovama, verskim zajednicama, i drugim udruženjima, u postupku predlaganja i sprovođenja preventivnih mera i edukacije vezane za borbu protiv droga, sa stanovišta informisanja građana o uticaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i sprovodi edukativne kampanje.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje pravilnika

Član 5.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od deset dana od dana postavljenja.

Stupanje na snagu

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8156/2014

U Beogradu, 24. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar