Uredba o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 2. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05 i 48/10),

Vlada donosi

UREDBU

O KANCELARIJI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

I ELEKTRONSKU UPRAVU

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje se njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na: projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade; projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa; poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa); pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa; planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade, kao i druge poslove određene posebnim propisima.

Kancelarija može pružati stručnu pomoć drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana za njihove potrebe.

Poslove iz stava 1. ovog člana Kancelarija vrši za sve organe državne uprave, osim za one koji zbog specifičnosti poslova imaju svoje službe za vršenje tih poslova.

Direktor

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika.

Lice iz stava 1. ovog člana je državni službenik na položaju, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Direktor Kancelarije pismeno ovlašćuje zamenika da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen.

Pomoćnici direktora

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Obezbeđivanje sredstava

Član 6.

Sredstva za početak rada i obavljanje poslova kancelarije, uključujući i sredstva za izvršavanje obaveza Direkcije za elektronsku upravu nastalih do prestanka njenog rada, a koja su u vezi sa poslovima koje obavlja Kancelarija, obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve, kao i iz sredstava i budžetskih pozicija Uprave za zajednične poslove republičkih organa na pozicijama koje se odnose na poslove utvrđene članom 2. ove uredbe.

Sredstva tekuće budžetske rezerve iz stava 1. ovog člana jesu raspoloživa sredstva koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) u okviru razdela Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Direkcije za elektronsku upravu koja su, u skladu sa zakonom, preneta u tekuću budžetsku rezervu.

Prelazne i završne odredbe

Član 7.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Direktor Uprave za zajedničke poslove republičkih organa doneće pravilnik o izmeni pravilnika u unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Kancelarija preuzima prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu nastalu u radu Direkcije za elektronsku upravu, potrebne za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom.

Kancelarija preuzima prava, obaveze, zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa potrebne za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi član 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik PC”, broj 63/13).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7109/2017

U Beogradu, 27. jula 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar