Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik PC”, broj 41/11) posle člana 3. dodaju se naslov i član 3a koji glase:

„Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 3a

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8169/2011

U Beogradu, 3. novembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar