Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Na osnovu člana 10. stav 7. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 108/16),

Vlada donosi

U R E D B U

O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se popis radnih mesta, njihovi opšti/tipični opisi i zahtevi za njihovo obavljanje u javnim službama u oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite, kulture, sporta, turizma, u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao i radnih mesta zajedničkih za javne službe (u daljem tekstu: Katalog radnih mesta).

Član 2.

Katalog radnih mesta (Prilog) odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Svi pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

05 Broj: 110-7117/2017

U Beogradu, 27. jula 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar