Uredba o kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za kategorizaciju državnih puteva I reda i državnih puteva II reda.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) makroregionalna saobraćajna težišta su naselja sa više od 100.000 stanovnika u kontinualno izgrađenom području sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije stanovništva iz šireg područja 45-60 minuta, a koja su administrativni, kulturni, obrazovni, privredni, snabdevački, zdravstveni i sl. centri više regiona i/ili Republike Srbije sa brojnim funkcijama međunarodnog značaja;

2) regionalna saobraćajna težišta su naselja sa 50.000 do 100.000 stanovnika u gravitacionom području sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije stanovništva 30-45 minuta, a koja su administrativni, kulturni, obrazovni, privredni, snabdevački, zdravstveni i sl. centri regiona i/ili više opština;

3) područna saobraćajna težišta su naselja sa 10.000 do 50.000 stanovnika koja svojim sadržajima pokrivaju uvećani nivo svakodnevnih potreba stanovništva, kao i ograničeni broj i obim povreminih potreba sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije stanovništva 15-30 minuta, a koja su manji centri proizvodnje, zanatstva i delatnosti usluga sa ograničenim nivoom administrativnih, kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih funkcija;

4) stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put I reda je neposredna gravitaciona zona putnog poteza državnog puta I reda koja obuhvata veći broj stanovnika, odnosno veći broj saobraćajnih težišta višeg reda (državna, markoregionalna i regionalna);

5) stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put II reda je neposredna gravitaciona zona putnog poteza državnog puta II reda koja obuhvata veći broj stanovnika, odnosno veći broj saobraćajnih težišta nižeg reda (regionalna, područna, opštinska);

6) stepen direktnosti međusobnog povezivanja saobraćajnih težišta je faktor odstupanja (obilazni faktor) dužine putnog poteza u odnosu na idealnu dužinu između dva saobraćajna težišta. Prednost ima potez sa manjim faktorom.

KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA I REDA

Član 3.

Putevi se kategorišu kao državni putevi I reda ako odgovaraju jednom od primarnih ili sekundarnih kriterijuma.

1. Primarni kriterijumi

Član 4.

Putevi se kategorišu kao državni putevi I reda ako:

1) su deo mreže međunarodnih E – puteva na teritoriji Republike Srbije, shodno Evropskom sporazumu o glavnim međunarodnim saobraćajnim arterijama;

2) su saobraćajno povezani sa putevima na teritorijama susednih država koji odgovaraju kategoriji državnog puta I reda;

3) povezuju državna, makroregionalna i/ili najvažnija regionalna saobraćajna težišta.

2. Sekundarni kriterijumi

Član 5.

Putevi se kategorišu kao državni putevi I reda ako:

1) je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (u daljem tesktu: PGDS) u 2007. godini veći od 5000 vozila na dan;

obezbeđuju stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put I reda;

3) obezbeđuju stepen direktnosti međusobnog povezivanja državnih, makroregionalnih i/ili najvažnijih regionalnih saobraćajnih težišta.

KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA II REDA

Član 6.

Putevi se kategorišu kao državni putevi II reda ako odgovaraju jednom od primarnih ili sekundarnih kriterijuma.

1. Primarni kriterijumi

Član 7.

Putevi se kategorišu kao državni putevi II reda ako:

1) međusobno povezuju regionalna saobraćajna težišta ili najvažnija područna saobraćajna težišta;

2) povezuju regionalna saobraćajna težišta ili najvažnija područna saobraćajna težišta sa mrežom državnih puteva I reda;

3) su saobraćajno povezani sa putevima na teritorijama susednih država koji odgovaraju kategoriji državnog puta II reda;

4) su paralelni sa mrežom državnih puteva I reda na kojima se zahteva obezbeđenje najvišeg nivoa kontrole pristupa (autoputevi i sl).

2. Sekundarni kriterijumi

Član 8.

Putevi se kategorišu kao državni putevi II reda ako:

1) je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (u daljem tesktu: PGDS) u 2007. godini veći od 1500 vozila na dan;

obezbeđuju stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put II reda;

3) obezbeđuju stepen direktnosti povezivanja regionalnih saobraćajnih težišta i/ili najvažnijih područnih saobraćajnih težišta međusobno ili sa mrežom državnih puteva I reda.

ZAVRŠNA ODREDBA

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj /2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ivica Dačić, s.r.

Ostavite komentar