Uredba o izmenama Uredbe o osnivanju službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU SLUŽBE KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE I CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

Član 1.

U nazivu Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 77/05) reči: „Srbije i Crne Gore i Republike Srbije” zamenjuju se rečju: „Srbije”.

Član 2.

U članu 1. stav 1. reči: „Srbije i Crne Gore i Republike Srbije” zamenjuju se rečju: „Srbije”.

Član 3.

U članu 2. reči: „Srbije i Crne Gore i Republike Srbije” zamenjuju se rečju: „Srbije”.

Član 4.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju i da ga nakon stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije” na objavljivanje.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Kragujevcu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar