Uredba o izmeni Uredbe o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

Član 1.

U Uredbi o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice („Službeni glasnik RS”, broj 73/13), u prilogu: Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, u delu 5. Metodološko uputstvo za skrining karcinoma grlića materice 5.3. Identifikacija ciljne populacije, brojevi: „50-69” zamenjuju se brojevima „25-64”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7776/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar