Uredba o merama izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije kroz inostranu kinematografsku produkciju u Republici Srbiji u 2011. godini putem ulaganja u domaću filmsku industriju

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi,

UREDBU

O MERAMA IZGRADNjE I POZICIONIRANjA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANjA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se mere izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije, putem dodele podsticajnih sredstava za proizvodnju stranih kinematografskih dela u Republici Srbiji, a u cilju unapređenja prepoznatljivosti i pozicije nacionalnog brenda Srbije u svetu, kao i ostvarivanja pozitivnog uticaja na razvoj domaće filmske produkcije.

Član 2.

Mere iz člana 1. ove uredbe se ostvaruju dodelom podsticajnih sredstava koja su predviđena u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, razdeo 61, program 1504-01 Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, a do iznosa od 150.000.000 dinara.

Član 3.

Pojedini izrazi u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

strano kinematografsko delo jeste kinematografsko delo koje se po narudžbini i za račun stranih pravnih ili fizičkih lica, kao producenata, odnosno tih lica kao koproducenata zajedno sa domaćim pravnim i fizičkim licima, delom ili u celosti proizvodi u Republici Srbiji, pretežno sredstvima stranog porekla;

produkcija jeste pravno ili fizičko lice, ili grupa tih lica ugovorno povezana, koja organizuje, finansira i upravlja projektom proizvodnje kinematografskog dela;

budžet produkcije jeste ukupan iznos planiranih sredstava namenjenih za proizvodnju kinematografskog dela, ne računajući troškove distribucije.

Član 4.

            Uslovi koje treba da ispuni strano kinematografsko delo, radi ostvarivanja prava na dodelu posticajnih sredstava, su:

da su u svrhu proizvodnje stranog kinematografskog dela, u budžetu produkcije namenjena, odnosno realizovana sredstva stranog porekla u iznosu od najmanje 2.000.000 EUR, za troškove proizvodnje u Republici Srbiji;

da strano kinematografsko delo nema sadržaj koji je u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom i javnim interesom Republike Srbije, da ne narušava ugled Republike Srbije, da ne promoviše kršenje ljudskih prava i govor mržnje, niti ima pornografski sadržaj;

da je u formatu dugometražnog igranog, dokumentarnog, animiranog ili televizijskog filma, ili televizijske serije.

Član 5.

Mere iz člana 1. ove uredbe se ostvaruju dodelom bespovratnih podsticajnih sredstava, putem povraćaja priznatih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva se odobravaju, odnosno isplaćuju do iznosa od 12% budžeta produkcije koji se odnosi na zarade, honorare i ostala lična primanja, i 15% budžeta produkcije ostalih troškova, uz uslov da su svi navedeni troškovi u vezi sa izradom stranog kinematografskog dela, nastali i plaćeni u Republici Srbiji.

Produkcija, odnosno lice koje je član ili učesnik produkcije, kao i isto strano kinematografsko delo, ne može ostvariti više od jedne mere iz člana 1. ove uredbe.

Pravo na podsticajna sredstva iz člana 1. ove uredbe nemaju pravna lica:

protiv kojih je pokrenut stečajni postupak;

koja imaju dospele a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji;

koja za izradu prijavljenog kinematografskog dela već koriste druga sredstva iz budžeta Republike Srbije ili budžeta drugih država.

Član 6.

Podsticajna sredstva dodeljuju se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo trgovine i usluga (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkurs iz stava 1. ovog člana raspisuje se za celokupan iznos sredstava iz člana 2. ove uredbe, sa rokom prijave do 31.oktobra 2011. godine.

Poziv za učešće na konkursu objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Republike Srbije i na internet stranici Ministarstva.

Član 7.

Pravo učešća na konkursu imaju produkcije stranih kinematografskih dela, preko ovlašćenih lica.

Ovlašćeno lice iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: Ovlašćeno lice) jeste privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela.

Član 8.

Prijava na konkurs podnosi se Ministarstvu, i sadrži:

opis sastava produkcije i podatke o njenim članovima ili učesnicima;

sinopsis, odnosno scenario kinematografskog dela, koji uključuje i odrednicu formata kinematografskog dela;

listu bitnih članova ekipe za izradu kinematografskog dela (reditelj, glumci i sl.);

prikaz budžeta produkcije, sa specifikacijom troškova i prikazom dela budžeta namenjenog za proizvodnju u Republici Srbiji;

dokaz o stranom poreklu sredstava za troškove proizvodnje kinematografskog dela u Republici Srbiji, u visini iz člana 4. stav 1. ove uredbe;

plan aktivnosti na proizvodnji kinematografskog dela u Republici Srbiji;

listu kinematografskih dela u čijoj je proizvodnji učestvovala produkcija koja podnosi prijavu na konkurs, odnosno članovi ili učesnici te produkcije (referenc lista);

dokaze o isunjenosti uslova iz člana 5. stav 4. ove uredbe;

druge podatke ili dokumentaciju predviđenu konkursom.

Član 9.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom, utvrđuje Komisija za ocenu prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za trgovinu (u daljem tekstu: ministar), s tim da se predsednik Komisije i jedan član određuju iz Ministarstva, jedan član iz Ministarstva finansija i dva člana iz reda filmskih radnika.

Član 10.

Komisija ocenjuje prijavu i utvrđuje da li kinematografsko delo ispunjava uslove za dodelu podsticajnih sredstava i u kojoj visini, i utvrđuje predlog odluke koji sadrži podatke o stranom kinematografskom delu, produkciji, budžetu produkcije sa specifikacijom troškova namenjenih proizvodnji kinematografskog dela u Republici Srbiji, kao i iznos podsticajnih sredstava koji se odobrava na osnovu podataka datih u prijavi.

Nepotpune prijave Komisija ne razmatra.     

Član 11.

Učesnici na konkursu kojima nisu odobrena podsticajna sredstva imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

O prigovoru odlučuje ministar, u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Član 12.

Ovlašćeno lice podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava naročito sadrži:

izvod iz registra Agencije za privredne registre za podnosioca zahteva;

izveštaj o realizovanom budžetu produkcije, sa posebnim prikazom utroška i obrazloženjem o delu sredstava stranog porekla, kao i o delu troškova vezanih za izradu stranog kinematografskog dela koje sadrži specifikaciju svih troškova na teritoriji Republike Srbije, u iznosu od najmanje 2.000.000 EUR;

izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju podnosioca zahteva;

dokumentaciju kojom se potvrđuju navedeni troškovi (fakture, ugovori, dokazi o isplati sredstava dobavljačima i sl.);

izjavu o prihvatanju uslova iz člana 15. stav 1. ove uredbe;

drugu dokumentaciju kojom se potvrđuje opravdanost priznatih troškova u smislu člana 13. ove uredbe.

Izveštaj iz stava 2. tačka 2) ovog člana Ministarstvo dostavlja Poreskoj upravi.

Član 13.

Troškovi koji se priznaju kao troškovi u vezi sa izradom kinematografskog dela su oni koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, upotrebom lokacija, isplatama  honorara  domaćim i stranim članovima ekipe, uključujući i iznos plaćenog poreza, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretnosti u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica sa teritorije Republike Srbije.

Pod troškovima stalnih (fiksnih) sredstava smatraju se troškovi amortizacije nastali u toku izrade kinematografskog dela i obračunatih na osnovu člana 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10).

Troškovi koji se ne priznaju kao troškovi nastali u vezi izrade kinematografskog dela su: troškovi marketinga u vezi izrade kinematografskog dela, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti i troškovi honorara članova i učesnika produkcije.

Član 14.

Ministarstvo vrši kontrolu utroška budžeta produkcije za troškove na koje se odnose odobrena podsticajna sredstva, i isplaćuje podsticajna sredstva na račun korisnika sredstava, do visine utvrđene rešenjem o odobravanju podsticajnih sredstava.

Podsticajna sredstva se isplaćuju kao jednokratna i bespovratna subvencija.

Podsticajna sredstva se isplaćuju do visine raspoloživih budžetskih sredstava iz člana 2. ove uredbe, a prema redosledu podnošenja zahteva za isplatu podsticajnih sredstava.

Član 15.

Strano kinematografsko delo koje je ostvarilo podsticaj iz ove uredbe, mora da sadrži informaciju da je Republika Srbija finansijski podržala produkciju kinematografskog dela i vizuelni prikaz posebne oznake nacionalnog brenda Republike Srbije, na odgovarajućem vidnom mestu, u svim verzijama, kopijama i prilikom prikazivanja na različitim tržištima.

Ministar bliže propisuje oblik i način isticanja prikaza posebne oznake nacionalnog brenda.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1359/2011-1

U Beogradu, 25. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar