Uredba o osnovnom koeficijentu plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje profesionalni pripadnik Vojske Srbije obavlja za vreme službe u inostranstvu

Na osnovu člana 90. st. 2. i 3, a u vezi sa članom 134. tačka 8) Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNOVNOM KOEFICIJENTU PLATE PREMA ČINU I DUŽNOSTI, ODNOSNO ZADACIMA I POSLOVIMA KOJE PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE OBAVLJA ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se osnovni koeficijent plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje profesionalni pripadnik Vojske Srbije obavlja za vreme službe u diplomatsko–konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu (u daljem tekstu: služba u inostranstvu), radi utvrđivanja plate i drugih naknada.

Član 2.

Za obračun plate i drugih naknada profesionalnog vojnog lica za vreme službe u inostranstvu određuje se osnovni koeficijent plate koji se sastoji od koeficijenta prema činu i koeficijenta prema dužnosti, odnosno zadacima i poslovima.

Član 3.

Koeficijent prema činu iz člana 2. ove uredbe određuje se prema činu koji profesionalno vojno lice ima, i to:

1) general-major i kontraadmiral ………………………. 2,05 2) brigadni general i komodor …………………………… 1,90 3) pukovnik i kapetan bojnog broda ……………………. 1,75 4) potpukovnik i kapetan fregate ………………………. 1,60 5) major i kapetan korvete ………………………………….. 1,30 6) kapetan i poručnik fregate ……………………………. 1,10 7) poručnik i poručnik korvete …………………………. 0,95 8) potporučnik …………………………………………………… 0,90 9) zastavnik prve klase ………………………………………. 0,75 10) zastavnik ……………………………………………………….. 0,70 11) stariji vodnik prve klase ………………………………. 0,65 12) stariji vodnik ……………………………………………….. 0,60 13) vodnik ……………………………………………………………. 0,55.

Član 4.

Profesionalnom vojnom licu za vreme službe u inostranstvu koeficijent prema dužnosti, odnosno zadacima i poslovima iz člana 2. ove uredbe određuje se u skladu sa elementima formacijskog mesta utvrđenim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih mesta, i to:

1) V položajna grupa ………………………………………….. 2,55 2) VI položajna grupa ………………………………………… 2,50 3) VII položajna grupa ……………………………………….. 2,45 4) VIII položajna grupa ………………………………………. 2,40 5) IX položajna grupa ………………………………………… 2,35 6) X položajna grupa ………………………………………….. 2,25 7) XI položajna grupa ………………………………………… 2,15 8) XII položajna grupa ……………………………………….. 2,10 9) XIII položajna grupa ………………………………………. 2,00 10) XIV položajna grupa ……………………………………… 1,95 11) XV položajna grupa ……………………………………….. 1,90 12) XVI položajna grupa ……………………………………… 1,75 13) XVII položajna grupa …………………………………….. 1,55 14) XVIII položajna grupa ……………………………………. 1,50 15) XIX položajna grupa ……………………………………… 1,45 16) XX položajna grupa ……………………………………….. 1,40.

Izuzetno, oficiru za vezu, za vreme službe u inostranstvu, koeficijent prema dužnosti utvrđuje se u visini koeficijenta iz stava 1. ovog člana, u skladu sa elementima formacijskog mesta utvrđenim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih mesta za dužnost na koju se privremeno upućuje za vreme trajanja upućivanja.

Član 5.

Za obračun plate i drugih naknada vojnom službeniku i vojnom namešteniku za vreme službe u inostranstvu određuje se osnovni koeficijent plate prema dužnosti, odnosno zadacima i poslovima, u skladu sa grupom radnog mesta utvrđenom aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih mesta, i to:

1) I grupa …………………………………………………………….. 2,55 2) II grupa ……………………………………………………………. 2,35 3) III grupa ………………………………………………………….. 2,25 4) IV grupa ………………………………………………………….. 2,15 5) V grupa …………………………………………………………… 2,10 6) VI grupa ………………………………………………………….. 2,05 7) VII grupa …………………………………………………………. 2,00 8) VIII grupa ……………………………………………………….. 1,95 9) IX grupa ………………………………………………………….. 1,90 10) X grupa …………………………………………………………… 1,85 11) XI grupa ………………………………………………………….. 1,70 12) XII grupa …………………………………………………………. 1,60 13) XIII i XIV grupa ……………………………………………… 1,50.

Član 6.

Profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme službe u inostranstvu rešenje o plati i drugim naknadama donosi nadležni starešina.

Član 7.

Profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme službe u inostranstvu plata i druge naknade pripadaju od dana odlaska iz Republike Srbije do dana povratka u Republiku Srbiju.

Licu iz stava 1. ovog člana plata se isplaćuje u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o razvrstavanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore radi određivanja plate za vreme službe u inostranstvu („Službeni list SRJ”, br. 30/94 i 39/94 i „Službeni list SCG”, broj 32/05).

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12289/2016

U Beogradu, 23. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar