Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA

ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (,,Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08 i 31/08), u članu 2. tač. 1, 2, 3, 4, 5. i 6. menjaju se i glase:

,, 1. U osnovnom obrazovanju:

Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 17,32 Nastavnik i vaspitač (VI stepen stručne spreme) 14,88 Stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 13,73 Učitelj (V stepen stručne spreme) 13,65 Učitelj i vaspitač (IV stepen stručne spreme) 13,42 Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 11,15 Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) 9,16 Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen stručne spreme) 8,62 Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) 7,82 Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 6,83 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,30 Fizički radnik 5,99

2. U srednjem obrazovanju:

Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 17,32 Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) 14,88 Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 13,73 Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) 13,65 Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) 13,42 Knjižničar, pomoćni nastavnik, šef računovodstva i sekretar (IV stepen stručne spreme) 11,15 Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) 9,85 Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) 9,16 Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom radnik u školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 8,62 Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne spreme) 7,82 Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 6,83 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,30 Fizički radnik 5,99

3. U višem obrazovanju:

Profesor sa doktoratom 25,65 Profesor sa magistraturom 20,96 Viši predavač sa magistraturom 20,17 Profesor (VII stepen stručne spreme) 20,17 Predavač magistar nauka 19,04 Viši predavač (VII stepen stručne spreme) 19,04 Predavač (VII stepen stručne spreme) 18,58 Stručni saradnik, nastavnik praktične nastave (VII stepen stručne spreme) 18,58 Šef računovodstva i sekretar škole (VII stepen stručne spreme) 17,32 Lektor, bibliotekar i prevodilac (VII stepen stručne spreme) 17,32 Nastavnik praktične nastave i stručni saradnik (VI stepen stručne spreme) 15,48 Šef računovodstva i sekretar škole (VI stepen stručne spreme) 13,73 Viši tehnički saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme) 13,73 Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno- tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i studentska pitanja i statističar (VI stepen stručne spreme) 13,73 VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (V stepen stručne spreme) 9,16 Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme) 11,15 Vozač putničkog vozila, finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant, tehničar, tehnički saradnik, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme) 8,62 Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, održavanje instalacija, vozač, domar, ekonom i nabavljač (III stepen stručne spreme) 7,82 Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (II stepen stručne spreme) 6,83 Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme) 6,83 Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme) 6,83 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,30 Fizički radnik 5,99

4. U univerzitetskom obrazovanju:

Generalni sekretar univerziteta sa više od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme) 19,67 Generalni sekretar univerziteta sa manje od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme) 19,41 Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, bibliotekar, istraživač, lektor, prevodilac, sekretar fakulteta, šef kabineta rektora (VII stepen stručne spreme) 17,32 Šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 13,73 Viši tehnički saradnik, viši stručni saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme) 13,73 Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno- tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i statističar (VI stepen stručne spreme) 13,73 VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (V stepen stručne spreme) 9,16 Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme) 11,15 Finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant – tehničar, tehnički sekretar, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, vozač putničkog vozila, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme) 8,62 Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, poslovi održavanja instalacija, vozač, pomoćnik obducent, domar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme) 7,82 Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (III stepen stručne spreme) 7,82 Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme) 6,83 Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme) 6,83 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,30 Fizički radnik 5,99

5. U učeničkom standardu:

Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica 21,59 Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa 21,20 Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa 21,17 Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa 21,11 Direktor doma do 5 vaspitnih grupa 21,05 Zamenik direktora 20,36 Pomoćnik direktora 19,82 Rukovodilac sektora 19,55 Upravnik doma 19,38 Vaspitač (VII stepen stručne spreme) 17,32 Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 17,32 Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 16,95 Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 13,73 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 13,73 Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) 13,49 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,98 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 11,15 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,68 Domar (V stepen stručne spreme) 9,43 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 10,53 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,93 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 9,06 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,72 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 8,23 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 7,27 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6,83 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,30 Fizički radnik 5,99

6. U studentskom standardu:

Direktor ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 30,07 Zamenik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 26,20 Pomoćnik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 25,13 U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma sa preko 900 korisnika, upravnik studentskog restorana sa preko 3000 obroka, šef službe sa preko 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 22,52 Direktor ustanove sa preko 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) 21,88 Direktor ustanove od 10 do 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) 21,59 Direktor ustanove do 10 jedinica, direktor SKC-a i direktor doma kulture, direktor studentskog oporavilišta (VII stepen stručne spreme) 21,21 U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma od 350 do 900 korisnika, upravnik studentskog restorana od 1500 do 3000 obroka, šef službe do 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 21,19 U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma do 350 korisnika, upravnik studentskog restorana do 1500 obroka, rukovodilac odeljenja (VII stepen stručne spreme) 20,74 Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme) 20,36 U ustanovi sa preko 40 jedinica: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, projektant informacionog sistema, administrator baze, vodeći programer (VII stepen stručne spreme) 20,17 Programer u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 19,83 Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 19,82 Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme) 19,55 Upravnik doma, upravnik restorana (VII stepen stručne spreme) 19,39 U ustanovi sa preko 40 jedinica: pravnik, ekonomista, nabavljač, nutricionista (VI stepen stručne spreme) 18,13 Referent za obračun PDV-a u ustanovi sa preko 40 jedinica (VI stepen stručne spreme) 18,11 Šef kuhinje u ustanovi sa preko 40 jedinica (V stepen stručne spreme) 15,90 Vaspitač u domu (VII stepen stručne spreme) 17,32 Urednik programa, urednik tribine, stručni saradnik, šef računovodstva, sekretar (VII stepen stručne spreme) 17,32 Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, tehnolog, kustos, dizajner, organizator i realizator programa, bibliotekar (VII stepen stručne spreme) 16,95 U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, šef prodavnice i bifea, šef službe (IV stepen stručne spreme) 14,59 U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef kuhinje i vođa smene (IV stepen stručne spreme) 13,77 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar specijalista (V stepen stručne spreme) 13,00 U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, rukovodilac odeljenja, saradnik, referent, kontista, sistem administrator (IV stepen stručne spreme) 13,24 U ustanovi sa preko 40 jedinica: tehničar za telekomunikaciju (IV stepen stručne spreme) 12,71 U ustanovi sa preko 40 jedinica: blagajnik (IV stepen stručne spreme) 12,26 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 13,73 Ekonomista, pravnik, saradnik, referent, programer, socijalni radnik u domu (VI stepen stručne spreme) 13,49 U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef sale, rukovodilac kluba, šef bifea (IV stepen stručne spreme) 11,87 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, magacioner, blagajnik, materijalni knjigovođa, operater (IV stepen stručne spreme) 11,63 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, mesar, rukovodilac kluba (III stepen stručne spreme) 11,34 U ustanovi sa preko 40 jedinica: nabavljač, likvidator, fakturista, referent, kotlar, domar, električar, knjižničar, tehnički sekretar (IV stepen stručne spreme) 11,46 U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar, automehaničar (IV stepen stručne spreme) 11,32 U ustanovi sa preko 40 jedinica: domar, ložač, monter, stolar, električar, bravar, vodoinstalater, frigomehaničar, moler vozač, kontrolor, rukovalac mašine za čišćenje mermera (III stepen stručne spreme) 10,90 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,98 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 11,15 U ustanovi sa preko 40 jedinica: prodavac, ekonom, radnik obezbeđenja (III stepen stručne spreme) 10,46 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,68 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 10,53 U ustanovi sa preko 40 jedinica: šanker, konobar, krojač (III stepen stručne spreme) 9,66 Domar (V stepen stručne spreme) 9,43 U ustanovi sa preko 40 jedinica: magacinski radnik, pomoćni radnik (III stepen stručne spreme) 8,82 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kopirant, kafe kuvar (III stepen stručne spreme) 8,70 U ustanovi sa preko 40 jedinica: pomoćni kuvar (II stepen stručne spreme) 8,64 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,93 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 9,06 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,72 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 8,23 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kurir (II stepen stručne spreme) 7,84 U ustanovi sa preko 40 jedinica: higijeničar, pomoćni radnik u studentskom domu, pomoćni radnik u kuhinji, radnik u vešeraju, radnik na isporuci rublja (II stepen stručne spreme) 7,78 U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar i baštovan (II stepen stručne spreme) 7,46 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 7,27 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6.83 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6.30 Fizički radnik 5,99”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za april 2008. godine.

05 Broj: 110-5751/2005-27

U Beogradu, 24. aprila 2008. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

Ostavite komentar