Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 101. stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 21/16),

Vlada donosi

UREDBU

O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA

U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I. UVODNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta službenika (u daljem tekstu: zaposleni), javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta službenika na položaju, nameštenika, kao i za prijem pripravnika u organima autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i gradskih opština, kao i radnih mesta zaposlenih u službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: organi, službe i organizacije) u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: Zakon).

Upotreba pojmova

Član 2.

Svi pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Član 3.

Pre popunjavanja izvršilačkog radnog mesta, rukovodilac organa ili stručne službe ili posebne organizacije u kojoj je sistematizovano radno mesto (u daljem tekstu: rukovodilac), donosi rešenje o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta, koje dostavlja unutrašnjoj organizacionoj jedinici u kojoj se obavljaju poslovi upravljanja ljudskim resursima (u daljem tekstu: Služba).

II. INTERNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA

Član 4.

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta sprovodi se interni konkurs, ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni premeštajem.

Oglašavanje internog konkursa

Član 5.

Interni konkurs u organima, službama i organizacijama oglašava Služba u roku od 8 dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta sa svim podacima potrebnim za oglašavanje.

Način oglašavanja internog konkursa

Član 6.

Služba oglašava interni konkurs na oglasnoj tabli u sedištu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Sadržina oglasa o internom konkursu

Član 7.

U oglasu o internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta navode se podaci o: organu, organizaciji ili službi, uslovima za rad na radnom mestu, mestu rada, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, roku u kome se podnose prijave na interni konkurs, imenu i prezimenu lica zaduženog za davanje obaveštenja o internom konkursu, adresi na koju se podnose prijave, datumu oglašavanja, dokazima koji se prilažu uz prijavu, mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku.

Ako se popunjava izvršilačko radno mesto, kod koga je kao poseban uslov predviđeno znanje jezika i pisma nacionalnih manjina, u oglasu se posebno navodi ovaj uslov, kao i eventualna pismena provera njegove ispunjenosti.

Ako postoji potreba za zaposlenjem pripadnika nacionalnih manjina koji su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, u oglasu se posebno navodi da te nacionalne manjine imaju prednost kod izbora u slučaju jednake ocene kvalifikovanih kandidata.

Potreba za zapošljavanjem pripadnika određene nacionalne manjine proizlazi iz odnosa broja zaposlenih koji su se izjasnili kao pripadnici pojedine nacionalne manjine prema podacima iz registra zaposlenih u javnoj upravi u skladu sa zakonom i njihove zastupljenosti u stanovništvu na teritoriji autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini, prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, pod uslovom da se o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjasnilo 30% zaposlenih u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini.

Rok za podnošenje prijava

Član 8.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana kada je interni konkurs oglašen.

Konkursna komisija

Član 9.

Konkursna komisija imenuje se pre nego što se oglasi interni konkurs.

Član 10.

Na postupak sprovođenja internog konkursa primenjuju se odredbe ove uredbe, kojima je uređen izborni postupak za sprovođenje javnog konkursa.

III. JAVNI KONKURS

Kad se sprovodi javni konkurs

Član 11.

Javni konkurs se sprovodi ako izvršilačko radno mesto nije popunjeno premeštajem, internim konkursom ili preuzimanjem službenika od drugog poslodavca iz člana 4. Zakona, odnosno iz državnog organa.

Javni konkurs se sprovodi radi popunjavanja radnih mesta službenika i nameštenika, kao i za prijem pripravnika.

Javni konkurs se sprovodi i za popunjavanje položaja.

Ko oglašava javni konkurs

Član 12.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika i nameštenika, kao i za prijem pripravnika, oglašava organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, u kojoj se popunjava radno mesto.

Javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava pokrajinski organ nadležan za postavljenje na položaj, odnosno Veće.

Sadržina oglasa o javnom konkursu

Član 13.

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o: radnom mestu preuzete iz Pravilnika i uslovima za zaposlenje na radnom mestu kao i stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, roku u kome se podnose prijave na javni konkurs, telefon i ime osobe zadužene za davanje dodatnih obaveštenja o javnom konkursu, adresi na koju se prijave podnose kao i podatke o dokazima koji se podnose i pribavljaju uz prijavu.

Pored toga, u oglasu o javnom konkursu za popunjavanje radnog mesta navodi se da je probni rad obavezan za one koji ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, gradskoj opštini ili državnom organu, u oglasu o javnom konkursu za popunjavanje položaja navodi se koliko traje rad na položaju, a u oglasu o javnom konkursu za prijem pripravnika navodi se da se radni odnos zasniva na određeno vreme i njegovo trajanje.

Oglas o javnom konkursu takođe sadrži podatke propisane za oglas iz člana 7. st. 2. i 3. ove uredbe.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

Član 14.

Uz prijavu na javni konkurs učesnik javnog konkursa prilaže dokaze o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaze o radnom iskustvu i druge dokaze o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje se popunjava, kao i kontakt telefon, a po mogućnosti i internet adresu.

Kome se podnose prijave na javni konkurs

Član 15.

Prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja, izvršilačkog radnog mesta službenika, kao i za radno mesto pripravnika i nameštenika podnosi se konkursnoj komisiji preko organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u kojoj se popunjava radno mesto.

Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak

Član 16.

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni konkurs, konkursna komisija pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavlja spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Izborni postupak sprovodi se samo među onim kandidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi konkursne komisije.

Obaveštavanje kandidata o sprovođenju izbornog postupka

Član 17.

Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje radnog mesta dostavlja se pismeno obaveštenje o tome kad otpočinje izborni postupak.

Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Ako se izborni postupak sprovodi u više delova, kandidati se na početku svakog dela obaveštavaju o tome kad počinje naredni deo izbornog postupka.  

Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u jednom delu izbornog postupka, ne poziva se da učestvuje u narednom delu izbornog postupka.

Uslovljenost izbornog postupka sadržinom oglasa

Član 18.

U izbornom postupku konkursna komisija može da ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu.

U izbornom postupku za prijem pripravnika ne može da se proverava stručna osposobljenost.

Izborni postupak može da se sprovede u više delova, pismenom proverom, usmenim razgovorom ili na drugi odgovarajući način.

Ako se u izbornom postupku sprovodi pismena provera, prilikom te provere kandidati se obaveštavaju o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti usmeni razgovor sa kandidatima.

Kakva znanja i veštine mogu da se vrednuju

Član 19.

Stručne osposobljenosti vrednuju se tako što se proveravaju sposobnosti kandidata za uspešan rad na radnom mestu.

Znanje se vrednuje tako što se proverava poznavanje oblasti iz delokruga organa i stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu.

Veštine kandidata vrednuju se tako što se proveravaju analitičko rezonovanje i logičko zaključivanje, veština komunikacije, organizacione sposobnosti, veština rukovođenja, veština rada na računaru.

Sastavljanje zadataka

Član 20.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata mogu najpre pismeno da se provere.

Konkursna komisija u slučaju iz stava 1. ovog člana, sastavlja tri različita zadatka najranije 24 sata pre početka pismene provere.

Ako organizacioni oblik nema odgovarajuće stručnjake za oblast iz koje se pismeno proveravaju osposobljenost, znanje i veštine, sastavljanje zadatka može da se poveri stručnjacima izvan organa ili odgovarajućoj organizaciji.

Svaki zadatak se izrađuje u onoliko primeraka koliko ima kandidata i čuva u odvojenim zapečaćenim kovertama.

Biranje zadatka i utvrđivanje rezultata

Član 21.

Pred početak pismene provere, jedan od kandidata žrebom bira zadatak koji rešavaju svi kandidati.

Zadatak se ne može rešavati duže od dva sata.

Pri rešavanju zadatka kandidati mogu da koriste jedino tekstove zakona i drugih propisa, ako je zadatak vezan za njihovu primenu.

Pismeni rad kandidata vrednuje svaki član konkursne komisije ocenom „ne zadovoljava”, „delimično zadovoljava” i „zadovoljava”, prema kriterijumima koje konkursna komisija unapred određuje najkasnije 24 časa pre pismene provere.

U narednom delu izbornog postupka mogu da učestvuju samo kandidati koje su svi članovi konkursne komisije vrednovali ocenom „delimično zadovoljava” ili „zadovoljava”.

Usmeni razgovor s kandidatima

Član 22.

Na razgovor se pozivaju samo kandidati koji su u prethodnom delu izbornog postupka stekli pravo da učestvuju na razgovoru.

Ako pismene provere nije ni bilo, konkursna komisija obavlja usmeni razgovor sa svim kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak.

Kandidati s kojima se obavlja usmeni razgovor ocenjuju se prema kriterijumima za izbor koje je utvrdila konkursna komisija.

Svaki član konkursne komisije vrednuje ocenama od 1 do 3 odgovore kandidata na pitanja koja su mu postavljena, prema kriterijumima koje konkursna komisija unapred određuje.

Ocenom 3 vrednuje se kandidat koji u potpunosti ispunjava stručne osposobljenosti, znanja i veštinu komunikacije koji su potrebni za izbor na radno mesto (u daljem tekstu: zahtevi za izbor na radno mesto), ocenom 2 vrednuje se kandidat koji delimično ispunjava zahteve za izbor na radno mesto, a ocenom 1 vrednuje se kandidat koji ne ispunjava zahteve za izbor na radno mesto.

Rezultat kandidata dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost ocena kojima je kandidat vrednovan. Prosečna vrednost ocena računa se samo onom kandidatu kojeg je svaki član konkursne komisije vrednovao ocenom od 2 ili 3.

Sačinjavanje liste za izbor

Član 23.

Posle usmenog razgovora s kandidatima, konkursna komisija po okončanom izbornom postupku u roku od 15 dana sačinjava listu za izbor.

Na listu za izbor uvršćuju se najviše tri kandidata koja su s najboljim rezultatom ispunila merila propisana za izbor.

Ako se konkurs sprovodi za više izvršilaca na jednom radnom mestu, konkursna komisija dostavlja listu za izbor iz stava 1. ovog člana za svakog izvršioca.

Ako više kandidata ima jednak rezultat, prednost da budu uvršćeni na listu za izbor imaju oni s boljim rezultatom na pismenoj proveri znanja i stručnih osposobljenosti (prvo dopunsko merilo), a ako ni posle toga konkursna komisija ne odredi sva tri kandidata, prednost imaju oni s boljim rezultatom na proveri veština (drugo dopunsko merilo).

Ako ni posle toga ne mogu da se odrede sva tri kandidata s najboljim rezultatom, konkursna komisija ponovo razgovara s kandidatima koji su posle primene prvog ili drugog dopunskog merila zadržali izglede da budu uvršćeni među prva tri kandidata, sve dok ne odredi one među njima čiji rezultati najviše odgovaraju zahtevima radnog mesta.

Kada se radi o pripadinicima nacionalnih manjina koje su nedovoljno zastupljene među zaposlenima, prednost kod izbora prilikom sačinjavanja liste za izbor ima prvopredloženi kandidat sa te liste.

Dostavljanje liste za izbor

Član 24.

Konkursna komisija listu za izbor iz člana 23. ove uredbe sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka i koji sadrži sve podatke o rezultatima koje su kandidati postigli u izbornom postupku, dostavlja službeniku na položaju, koji rukovodi organom autonomne pokrajine odnosno načelniku uprave.

Pre izbora kandidata, službenik na položaju može da obavi usmeni razgovor sa kandidatom sa liste.

Neuspeh javnog konkursa

Član 25.

Ako nije bilo prijava na javnom konkursu ili nijedan kandidat nije ispunio uslove javnog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive, predsednik konkursne komisije o tome sastavlja izveštaj i dostavlja ga službeniku na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine odnosno načelniku uprave u roku od pet dana od dana zatvaranja javnog konkursa.

Ako konkursna komisija utvrdi da ni jedan od prijavljenih kandidata nije učestvovao u izbornom postupku ili da nakon sprovedenog izbornog postupka nijedan od kandidata, koji su učestvovali u izbornom postupku, nije ispunio merila propisana za izbor, predsednik konkursne komisije o tome sastavlja izveštaj i u roku od osam dana od dana završetka izbornog postupka i dostavlja ga organu nadležnom za postavljenje službenika na položaju.

Službenik na položaju u organu autonomne pokrajine odnosno načelnik uprave, donosi rešenje o neuspehu javnog konkursa koje dostavlja svim kandidatima za koje je konkursna komisija utvrdila da nisu učestvovali u izbornom postupku i kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku ali nisu ispunili merila propisana za izbor i ako organ nadležan za postavljenje na položaj, ne donese odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od prijema liste za izbor.

Kada organ za postavljenje nije izvršio izbor kandidata u roku iz stava 3. ovog člana obrazloženje za ovu odluku se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Rad konkursne komisije

Član 26.

Konkursna komisija odluke donosi većinom glasova, pri čemu glas predsednika konkursne komisije ima istu snagu kao i člana konkursne komisije.

Članovi konkursne komisije biraju većinom glasova predsednika konkursne komisije.

Konkursna komisija vodi zapisnik o svom radu, koji potpisuje predsednik konkursne komisije.

Članovi konkursne komisije dužni su da čuvaju podatke do kojih su došli tokom sprovođenja postupka.

Obavljanje poslova za konkursnu komisiju

Član 27.

Sve stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju obavlja Služba.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11160/2016

U Beogradu, 29. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar