Uredba o korišćenju sredstava za sitematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SISTEMATSKU KONTROLU PLODNOSTI OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina.

Troškovi sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose 1.350 dinara, po uzorku, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Član 2.

Sistematska kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata: uzimanje uzoraka, rad u laboratoriji, agrohemijsku analizu zemljišta (pH, sadržaj humusa, sadržaj P2O5 , sadržaj K2O, sadržaj CaCO3 i ukupan N), očitavanje rezultata, preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva i druge mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši poljoprivredna stručna služba (u daljem tekstu : služba) koja je ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3.

Pravo na besplatnu sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava (“Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), koje je vlasnik odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase i koje podnese zahtev službi.

Član 4.

Za vršenje sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Ministarstvo prenosi službi iznos sredstava iz člana 1. stav 2. ove uredbe.

Zahtev za vršenje sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba podnosi Ministarstvu.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana služba je dužna da dostavi Ministarstvu Program sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, koji sadrži :

1) opšte karakteristike područja na kome se vrši sistematska kontrola plodnosti zemljišta (poljoprivredne proizvodnje i zemljišta);

2) naziv opštine, katastarske opštine i broj katastarske parcele na kojoj se vrši sistematska kontrola plodnosti;

3) spisak fizičkih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava, sa jedinstvenim matičnim brojem i brojem registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

4) broj uzetih uzoraka zemljišta.

Posle obavljene sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba je dužna da podnese Izvešaj o rezultatima ispitivanja, koji sadrži :

1) rezultate agrohemijske analize;

2) preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva i druge mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Izveštaj o rezultatima ispitivanja podnosi se Ministarstvu u pisanom i elektronskom obliku do 30. oktobra 2006. godine.

Član 5.

Novčanom kaznom od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – služba ako pravo na korišćenje sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka (član 4. st. 3. i 4).

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu – službi.

Član 6.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2006. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

4427006.042.doc/1

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu (“Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 108/05).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U poslednjih četrnaest godina poljoprivredni proizvođači nisu bili u mogućnosti da primenjuju adekvatnu agrotehniku, kao i da koriste mineralna đubriva u dovoljnim količinama. Takođe, mineralna đubriva su korišćena vrlo neracionalno. To je dovelo do iscrpljivanja zemljišta, a na nekim područjima i do uništavanja useva i zasada.

Stabilizovanje i povećanje prinosa nije moguće bez povećane i pravilne upotrebe mineralnih đubriva. Zbog toga je neophodno i od presudnog značaja da se egzaktno utvrdi stanje obezbeđenosti zemljišta, te na osnovu osobina zemljišta i potreba gajene biljne vrste preporuči optimalno đubrenje. Efekti sistematske kontrole plodnosti su: pravilno korišćenje đubriva, stabilizovanje i povećanje prinosa, poboljšanje kvaliteta proizvoda, povećanje profitabilnosti proizvodnje, zaštita ekosistema od nepravilne upotrebe đubriva.

Odredom člana 16. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94-dr. zakon, 46/95, 54/96, 14/00 i 101/05-dr. zakon) predviđeno je da vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta radi zaštite i očuvanja hemijskih i bioloških svojstava zemljišta i obezbeđenja pravilne upotrebe mineralnih i organskih đubriva, vrši sistematsku kontrolu plodnosti zemljišta od I do V katastarske klase. Ispitivanje plodnosti zemljišta se vrši svake pete godine.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina. Troškovi sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose 1.350 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, po uzorku.

Sistematska kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata: uzimanje uzoraka, rad u laboratoriji, agrohemijsku analizu zemljišta (pH, sadržaj humusa, sadržaj P2O5 , sadržaj K2O, sadržaj CaCO3 i ukupan N), očitavanje rezultata, preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva i druge mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta. Sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši poljoprivredna stručna služba (u daljem tekstu: služba) koja je ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Pravo na besplatnu sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava (“Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta od I – V katastarske klase i koje podnese zahtev službi.

Za vršenje sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Ministarstvo prenosi službi iznos sredstava iz člana 1. stav 2. ove uredbe.

Zahtev za vršenje sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba podnosi Ministarstvu.

Uz zahtev za odobrenje sredstava, služba je dužna da dostavi Ministarstvu Program sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, koji sadrži :

1) opšte karakteristike područja na kome se vrši sistematska kontrola plodnosti zemljišta (poljoprivredne proizvodnje i zemljišta);

2) naziv opštine, katastarske opštine i broj katastarske parcele na kojoj se vrši sistematska kontrola plodnosti;

3) spisak fizičkih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava, sa jedinstvenim matičnim brojem i brojem registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

4) broj uzetih uzoraka zemljišta.

Posle obavljene sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba je dužna da podnese Izvešaj o rezultatima ispitivanja, koji sadrži :

1) rezultate agrohemijske analize;

2) preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva i druge mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Izveštaj o rezultatima ispitivanja podnosi se Ministarstvu u pisanom i elektronskom obliku do 30.10.2006. godine.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2006. godini neophodno je obezbediti sredstva za finansiranje sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 20.000.000 dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, član. 6, razdeo 10, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Mere i akcije u poljoprivredi, kojim su za ove namene predviđena ukupna sredstva u iznosu od 633.150.000 dinara, od čega je za subvencioniranje analize zemljišta i dobijanje preporuka za primenu odgovarajućih đubriva izdvojeno 20.000.000 dinara.

4427006.042.doc/2

Ostavite komentar