Uredba izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu

Na osnovu člana 108. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANjE VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA ZA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA KONVERZIJU UZ NAKNADU

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu („Službeni glasnik RS”, broj 4/10), posle člana 10. dodaje se novi član 10a koji glasi:

„Član 10a

Kada organ iz člana 9. stav 2. ove uredbe primi zahtev za konverziju prava dužan je da u roku od osam dana od dana prijema zahteva, od organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište pribavi podatke o urbanističkoj zoni u kojoj se nalazi to zemljište, kao i druge podatke sadržane u važećem planskom dokumentu, a naročito: podatke o nameni zemljišta, najvećim dozvoljenim indeksima zauzetosti i izgrađenosti parcele, najvećoj dozvoljenoj spratnosti, uslovima za izgradnju drugih objekata na istoj parceli, a od privrednog društva, javnog preduzeća ili druge organizacije iz člana 91. Zakona podatke o stepenu komunalne opremljenosti tog zemljišta.

Podaci iz stava 1. ovog člana zajedno sa podacima iz člana 11. ove uredbe dostavljaju se Poreskoj upravi radi utvrđivanja ukupne tržišne vrednosti građevinskog zemljišta.”

Član 2.

U članu 11. posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

„Pre donošenja rešenja iz stava 5. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave obaveštava podnosioca zahteva o utvrđenoj visini naknade po ovom osnovu i pribavlja izjavu podnosioca o prihvatanju utvrđene naknade.

Ako podnosilac zahteva ne prihvati utvrđenu vrednost naknade po ovom osnovu, nadležni organ će obustaviti postupak utvrđivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 3.

Član 12. menja se i glasi:

„Sredstva iz člana 11. stav 8. ove uredbe uplaćuju se na račun fonda za restituciju kao posebna naknada i na račun budžeta jedinice lokalne samouprave kao posebna naknada, po pravnosnažnosti rešenja iz člana 11. stav 5. ove uredbe.

Način i uslove plaćanja naknade koja se uplaćuje na račun budžeta jedinice lokalne samouprave i budžetskog fonda za restituciju uređuje se aktom Ministarstva finansija.

Akt iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

1) popust koji se ostvaruje kada se naknada za konverziju isplaćuje u jednokratnom iznosu, a koji ne može biti veći od 10% od utvrđene naknade;

2) rok za plaćanje naknade, koji ne može biti duži od 60 meseci;

3) obavezu uplate 10% od ukupne visine naknade u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza, ako se plaćanje vrši na rate, a ostatak naknade u jednakim mesečnim ratama;

4) obavezu usklađivanja visine naknade sa porastom cena na malo u Republici Srbiji, prema podacima nadležne organizacije za poslove vođenja statističkih podataka, ako se plaćanje vrši na rate;

5) način obezbeđenja potraživanja, ako se plaćanje vrši na rate, u skladu sa članom 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ministarstvo finansija, odnosno jedinica lokalne samouprave, odnosno privredno društvo, javno preduzeće ili druga organizacija iz člana 91. Zakona i lice kome je utvrđeno pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu u skladu sa Zakonom i ovom uredbom, po pravnosnažnosti rešenja iz člana 11. stav 5. ove uredbe, zaključuju ugovor kojim uređuju međusobne odnose u pogledu plaćanja naknade za konverziju.

Ugovor iz stava 5. ovog člana sadrži naročito: visinu naknade, rok i način plaćanja naknade, prava i obaveze u slučaju neizvršenja obaveze, ostvareni popust na jednokratnu uplatu, način rešavanja sporova, uslove i postupak za izmenu ugovora i dr.”

Član 4.

Član 13. menja se i glasi:

„Po pravnosnažnosti rešenja iz člana 11. stav 5. ove uredbe i dostavljanja dokaza o uređivanju odnosa sa organima, odnosno organizacijama iz člana 12. stav 6. ove uredbe u pogledu načina i rokova plaćanja naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, stiču se uslovi za upis prava svojine po ovom osnovu u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na

njima”.

Član 5.

Akt iz člana 3. stav 2. ove uredbe doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 108. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije”, br.72/09 i 81/09-ispravka), kojim je predviđeno da Vlada propisuje kriterijume i postupak za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja po ovom Zakonu imaju pravo na konverziju uz naknadu.

Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Konverzija prava korišćenja u pravo svojine moguća je prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji bez naknade, li i uz naknadu.

U cilju pravilne primene zakonskih odredbi koje se odnose na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, Vlada je donela uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu na sednici održanoj 21.01.2010. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 4/10.

Radi preciziranja, a u cilju pravilne primene pojedinih rešenja sadržanih u ovoj uredbi, pripremljene su izmene i dopune navedene uredbe.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

U članu 1. Predloga uredbe, dodavanjem novog člana utvrđena je obaveza organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma, da organu koji rešava po zahtevu za konverziju prava dostavi na njegov zahtev sve potrebne dodatne podatke u vezi predmetnog građevinskog zemljišta.

U članu 2. utvrđena je obaveza nadležnog organa da pre nego što donese odgovarajuće rešenje pribavi izjavu podnosioca zahteva o prihvatanju visine utvrđene naknade. Ako podnosilac zahteva u postupku koji prethodi donošenju rešenja ne prihvati utvrđenu vrednost u tom slučaju se donosi rešenje o obustavi postupka u skladu sa zakonom.

Članovima 3. i 4. preziziran je postupak u pogledu načina i uslova plaćanja naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine, kao i mogućnost upisa prava svojine po ovom osnovu.

Članom 5. propisan je rok za donošenja akta Ministarstva finansija, a članom 6. utvrđeno je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar