Uredba o izmenama Uredbe o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 108. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US i 24/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, KAO I O NAČINU ODREĐIVANJA TRŽIŠNE VREDNOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU

Član 1.

U Uredbi o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu („Službeni glasnik RS”, broj 67/11), u članu 4. stav. 1. posle tačke dodaju se reči: „Tržišna vrednost građevinskog zemljišta ne umanjuje se ako su troškovi pribavljanja prava korišćenja na tom građevinskom zemljištu nastali posle 11. septembra 2009. godine.”

Član 2.

Lice koje je zahtev za utvrđivanje prava na konverziju podnelo u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu („Službeni glasnik RS”, broj 67/11) od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine i koje naknadu za konverziju plaća jednokratno ostvaruje popust od 30% od utvrđene visine naknade.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 9. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar