Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci)

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US i 132/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBUO IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE – BEOGRAD (DOBANOVCI)

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci) („Službeni glasnik RS”, broj 69/03, u daljem tekstu: Uredba), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja infrastrukturnog koridora, na delovima teritorija gradova Beograda i Sremske Mitrovice i opština Šid, Ruma, Pećinci i Stara Pazova.”

Član 2.

U članu 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i neposredno izdavanjem lokacijskih uslova.”

Član 3.

Član 5. briše se.

Član 4.

Koridor autoputa E-70, koji je predmet ovog plana je ukupne dužine oko 95 km. Koridor počinje od državne granice sa Hrvatskom na stacionaži km 468+590, a završava na stacionaži km 563+900 (planirana petlja „Dobanovci”). Širina koridora iznosi 150 m; obuhvata trasu autoputa širine planuma oko 30 m sa obostranim (neposrednim) zaštitnim pojasom širine 2 h 60 m, odnosno regulaciona širina zemljišta autoputa iznosi 70 m, a obostrani zaštitni pojas je širine 2 h 40 m, mereno od ivice regulacione linije.

Položaj i tehničke karakteristike po deonicama koridora postojećeg autoputa E-70 je sledeći:

Granica Hrvatske – Šid (km 468+590 – km 477+305) – deonica autoputa na ravničarskom terenu dužine od 8,7 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h. Na stacionaži od km 474+246 autoput mostom prelazi korito reke Bosut. Na km 475+680 izgrađena je čeona naplatna stanica, a na km 468+590 do km 469+212 granični prelaz;

Šid – Kuzmin (km 477+305 – km 491+151) – deonica autoputa na ravničarskom terenu dužine 13,85 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h. Prosečan uspon na deonici iznosi 0,163%, dok je prosečan radijus 9 300 m;

Kuzmin – Sremska Mitrovica (km 491+151 – km 512+814) – dužina deonice koja se nalazi u ravničarskom terenu (prosečan uspon 0,173%) iznosi 21,66 km. Prosečan radijus krivina na deonici je 8 000 m, a put je projektovan za brzinu kretanja vozila od 120 km /h;

Sremska Mitrovica – Ruma (km 512+814 – km 526+440) – deonica autoputa se nalazi na ravničarskom terenu (prosečan uspon deonice iznosi 0,218%) sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h. Prosečan radijus krivina je 10 000 m, a ukupna dužina deonice iznosi 13,63 km;

Ruma – Pećinci (km 526+440 – km 538+191) – dužina deonice, koja se prostire na ravničarskom terenu, iznosi 11,75 km;

Pećinci – Šimanovci (km 538+191 – km 552+951) – deonica autoputa na ravničarskom terenu, dužine 14,76 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h. Prosečan uspon je 0,051%, a prosečan radijus na deonici iznosi 15 000 m. Na km 551+941 izgrađena je čeona naplatna stanica;

Šimanovci – nova petlja „Dobanovci” (km 552+951 – km 563+900) – deonica je dužine 11,0 km, na ravničarskom terenu, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h, prosečnim usponom od 0,051% i prosečnim radijusom krivina od 15 000 m. Na km 560+768 izgrađena je petlja „Dobanovci”, a planirana je nova petlja „Dobanovci” na km 563+900.

Prateći sadržaji su objekti uz autoput, koji imaju ulogu da omoguće što bolje funkcionisanje saobraćaja, kao i da pruže sadržaje za potrebe korisnika autoputa, tj. zadovolje njihove potrebe i zahteve, kako bi se obezbedilo bezbednije i konfornije putovanje, ili izvršenje transportnog rada.

Prateći sadržaji autoputa se mogu podeliti u dve celine što se vidi iz sledećeg blok dijagrama:

Prateći sadržaji državnih puteva predstavljaju elemente koji su njegov integralni deo, ali nisu neposredno vezani za osnovnu funkciju autoputa – kretanje vozila i izvršenje transportnog rada. Pošto je autoput E-70 najviša funkcionalna kategorija saobraćajnih kapaciteta, svi prateći sadržaji po obliku, izgledu, opremljenosti moraju odraziti ovu činjenicu, uz poštovanje svih evropskih standarda.

Podela pratećih sadržaja autoputa ukazuje na bitnu razliku: funkcionalni sadržaji autoputa direktno utiču na eksploatacione uslove za odvijanje saobraćaja i oni su nivo obaveze uprave autoputa u domenu funkcionisanja ovakvog saobraćajnog kapaciteta. Sadržaji za potrebe korisnika imaju indirektan uticaj na nivo bezbednosti i konfora vožnje, ali imaju i značajan doprinos za postizanje značajnih ekonomskih efekata i prihoda.

Međutim, obe grupe pratećih sadržaja autoputa moraju biti prilagođene i podređene osnovnoj funkciji autoputa: obezbeđenje protočnosti, sigurnosti i udobnosti kretanja i izvršenja transportnog rada.

Funkcionalni sadržaji autoputa obuhvataju sve službe i objekte autoputa koji direktno utiču na eksploatacione parametre i uslove na istom putu, a pre svega na ostvarenje kapaciteta državnog puta, brzinu i gustinu saobraćajnog toka, na pouzdanost i bezbednost saobraćajnog toka, kao i udobnost vožnje i nivo saobraćajne usluge.

Sadržaji za potrebe korisnika autoputa podrazumevaju sve objekte i funkcije koji obezbeđuju bezbednije i konfornije putovanje, kako vozača tako i putnika, ali i omogućuju ostvarenje pozitivnih ekonomskih efekata.

FUNKCIONALNI SADRŽAJI

Baze za održavanje puta

Ovi objekti imaju osnovnu funkciju servisiranja svih potrebnih radova zimskog i letnjeg održavanja puta, kao i za tehničke intervencije kod poremećaja odvijanja saobraćaja zbog saobraćajnih nezgoda. Uz ovaj sadržaj lociraju se komplementarni objekti u službi regulisanja saobraćaja i informatike.

Potreba za organizovanjem baza za održavanje proističe iz sledećih činjenica:

autoput je saobraćajni kapacitet u koji su uložena značajna investiciona sredstva koja zahtevaju i određeni nivo investicionog održavanja;

ekonomski značaj autoputa i saobraćaja koji se odvija na njemu za neku zemlju i okruženje ne dopušta prihvatanje rizika prekida odvijanja saobraćaja;

naplatom naknada putarine za korišćenje autoputa, ostvaruje se pravo pouzdanosti za odvijanje saobraćaja na visokom nivou usluga.

Osnovni kriterijumi kod utvrđivanja prostorne disperzije baza za održavanje autoputa su sledeći:

autoput je linijski infrastrukturni sistem koji duž svoje čitave trase mora biti pokriven zonama baza za održavanje autoputa;

tehnološki i organizaciono, jedinična baza za održavanje autoputa pokriva deonicu od 40 (50) do 60 (70) km (između pojedinih petlji);

bazu za održavanje autoputa je racionalno locirati na mestima na kojima se omogućuje njeno dijametralno delovanje duž autoputa, tj. gotovo identično trajanje intervencija levo i desno od baze;

na izbor lokacija za bazu za održavanje autoputa uticaj ima i infrastrukturna opremljenost lokacija, jer ti troškovi utiču na gradnju i eksploataciju rada baze za održavanje autoputa;

podele na zone održavanja autoputa koje pripadaju pojedinim bazama za održavanje autoputa moraju biti do denivelisanih raskrsnica, kako bi se obezbedilo bezbedno i brzo okretanje sredstava za održavanje autoputa u zimskim i letnjim uslovima.

Za našu zemlju je važno napomenuti da je usvojen linijski sistem održavanja i da su mikrolokacije autoputa baza uglavnom uz petlje.

Osnovni sadržaji baze za održavanje autoputa dati su sledećim blok dijagramom:

OSNOVNI SADRŽAJIBAZE ZA ODRŽAVANjE – skladište soli i agregata- garaže teretnih vozila- skladišta opreme i materijala- interna pumpa za gorivo- zgrada uprave i pratećih službi- radionica za opravku mehanizacije- otvorena skladišta materijala- parking prostor za zaposlene- prostor za odlaganje havarisanih vozila

Navedeni osnovni sadržaji baza za održavanje biće inkorporirani u idejne projekte na konkretnim lokacijama, s tim da će se dati bliži obim i struktura baze za održavanje, tako da se u okviru ovih objekata mogu graditi i objekti za kontrolu saobraćajne signalizacije i saobraćajno tehnička oprema puteva.

U koridoru autoputa E-70 postoji baza za održavanje puta „Sremputˮ na stacionaži km 491+000 u zoni petlje „Kuzminˮ. Radna jedinica održavanja Kuzmin, Vojvodina put, zadužena je za održavanje autoputa od petlje „Sremska Mitrovica” do granice. Planira se nova baza za održavanje u zoni petlje „Ruma” na stacionaži km 525+700, u funkciji održavanja autoputa od petlje „Sremska Mitrovica” do planirane petlje „Dobanovciˮ.

Br. Sadržaj Stacionaža Izgrađenost Naziv 1. Baza za održavanje km 491+000 izgrađena „Kuzmin” 2. Baza za održavanje km 525+700 planirana „Ruma” 3. Baza za održavanje km 563+900 planirana „Dobanovci”

Kod izbora ovih lokacija vođeno je računa o zadovoljenju kriterijuma za racionalno funkcionisanje baze, kriterijuma koji imaju uticaja na funkcionisanje putne deonice i ostalih kriterijuma. Između napred navedenih kriterijuma sledeći se mogu smatrati osnovnim:

blizina urbanih prostora – jedan je od osnovnih kriterijuma jer organizaciono se komplementarno dopunjuje sistem mogućeg kućnog i dežurstva u okviru baze;

komunalna i infrastrukturna opremljenost – blizina infrastrukturnih koridora (put, struja, voda) bitno utiču na odabir lokacije. Naročito je važna blizina elektronskih komunikacionih veza (faks, telefon, kompjuter);

ekološki uslovi – su vrlo značajni u očuvanju održivog stanja životne sredine, naročito u fazi eksploatacionog rada baza, jer niz aktivnosti u sklopu baze donosi potencijalnu opasnost za degradaciju životne sredine, pa se skup tehničkih mera zaštite mora sprovesti prema uslovima nadležnih institucija.

Stanice za upravljanje i kontrolu saobraćaja

Na današnjem nivou razvoja savremenih saobraćajnih tehnologija, primenjuju se sistemi za kontrolu i upravljanje saobraćajem. Nivo postignutih efekata kod kontrole i vođenja saobraćaja, zavisi pre svega od stepena organizovanosti, kao i doslednog sprovođenja predviđenih zadataka.

Planirani sistemi za kontrolu i upravljanje saobraćajem moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemima.

Sistemi kontrole vođenja i upravljanja saobraćajem zasnivaju se na osnovnim principima koji se mogu izraziti na sledeći način:

SAZNATI ( OBAVESTITI ( PREDUZETI

Saznati – u što kraćem roku o svim pojavama od uticaja na odvijanje saobraćajnog toka.

Obavestiti – nadležne službe i korisnike puta, o mestu i vrsti pojava.

Preduzeti – optimalne akcije da se pravovremeno neutrališu i/ili umanje negativne posledice takvih pojava.

Informacije o uslovima za odvijanje saobraćaja duž autoputa daće sledeći sistemi davanja informacija:

telefonski stubići (postavljeni na razmaku od 2 km);

senzori saobraćajnog toka;

senzori lokalnih meteoroloških uslova;

video sistemi;

patrolno vozilo.

Informacije o uslovima odvijanja saobraćaja na državnom putu se prosleđuju sledećim službama koje će, u svom domenu, na osnovu tih informacija, preduzeti potrebne radnje:

služba održavanja državnog puta;

policija;

medicinska služba;

vatrogasna služba;

korisnici – putem promenljive saobraćajne signalizacije.

Ove službe po prijemu informacija preduzimaju radnje kako bi se brzo saniralo stanje i odvijanje saobraćajnog toka vratilo u normalu.

Zasebnim projektnim zadacima se konstituišu radio-mobilni sistemi za davanje informacija, koji sve informacije šalju u centar za kontrolu i upravljanje saobraćajem, a iz njega se uspostavljaju veze i radnje kako bi se uspostavilo optimalno vođenje i upravljanje saobraćajem.

Kontrolne stanice se uspostavljaju, po pravilu, u bazama za održavanje (Ruma), što predstavlja optimum sa aspekta odvijanja i kontrole saobraćaja, s tim da će se u odnosu na ove službe organizovati i sistem održavanja (tekućeg i investicionog, letnjeg i zimskog), kao i sistem policijskog nadzora sa utvrđivanjem stalnih punktova duž autoputa, kao i mesta sa većom koncentracijom boravka policije radi kontrole.

U okviru ovog sistema će se uspostaviti planovi delovanja medicinskih službi iz pojedinih centara kod manjih i većih nezgoda, kao i način postupanja oko zbrinjavanja povređenih. U okviru ovog sistema egzistiraće i vatrogasna služba.

Nakon usvajanja ovog plana studijski će se utvrditi mikrolokacije opreme iz domena kontrole, vođenja i upravljanja saobraćajem, a to su:

telefonski stubići (na svaka 2 km);

senzori saobraćajnog toka (posle svakog ukrštanja – petlje);

senzori lokalnih meteoroloških uslova;

video sistemi (u okviru pojedinih značajnijih ukrštanja – petlji);

lokacije patrolnih vozila duž državnog puta, kako bi se moglo odmah intervenisati na mestima ugrožavanja odvijanja saobraćaja.

Naplata putarine

Naplata putarine je racionalna eksploataciona varijanta samo na putevima najvišeg ranga (tzv. daljinski internacionalni putevi), ali i na autoputevima sa značajnim saobraćajnim opterećenjem. Na autoputu E-70 nalaze se sledeće stanice za naplatu putarine:

Br. Stacionaža Izgrađenost Tip Katastarska opština Naziv 1. km 475+680 izgrađena čeona Adaševci „Adaševci sever” 2. km 551+941 izgrađena čeona Šimanovci „Šimanovci”

Koncepcija naplate putarine na autoputevima je opredeljena kroz zatvoreni sistem.

Zatvoreni sistem naplate putarine znači da svaki ulazno-izlazni saobraćajni tok sa i na autoput prolazi kroz naplatno mesto. Sadašnji način rada ovog sistema je da se pri ulasku na autoput dobije identifikaciona kartica koja beleži podatke o ulazu na autoput, da bi se po napuštanju autoputa, a na osnovu podataka iz kartice, plaćao određeni tarifni iznos. Ovaj sistem ima i niz organizacija (na ulazu se plati tarifa, a na izlazu je samo kontrola, a primenjuju se negde i magnetne kartice).

Osnovna prednost ovog sistema je što se obuhvataju svi korisnici autoputa, bez obzira da li se radi o tranzitnom, regionalnom ili lokalnom saobraćaju, a zaobilazak naplate putarine se isključuje.

U cilju povećanja obima finansijskog efekta naplate putarine, ali i skraćivanja vremena zadržavanja zbog naplate putarine, nastali su novi sistemi koji elektronski naplaćuju putarinu i koji ne zadržavaju vozila radi naplate putarine, već uvedeni sistemi (pretplatna karta, čip kartica i sl) naplaćuju putarinu u paušalnom iznosu za vremenski period (mesec, polugodište, godina). Ove tehnologije omogućavaju da se vozila ne zaustavljaju na naplatnim rampama, već se identifikuje njihov prolaz putem transpondera koji emituje signal i na osnovu šifre identifikacije vozila automatski se dostavlja račun na naplatu korisniku.

GRANIČNI PRELAZI

Ove službe zahtevaju odgovarajuće objekte u okviru graničnih prelaza, pri čemu će njihova veličina, sadržaj i ostali zahtevi biti definisani izradom odgovarajuće urbanističke i projektne dokumentacije.

U okviru autoputa E-70 postoji međunarodni granični prelaz – Batrovci (Bajakovo) na km 468+590, u okviru infrastrukturnog koridora i granični prelazi na postojećim putevima nižeg ranga.

Funkcije graničnog prelaza su:

a) carinske formalnosti;

b) poslovi granične kontrole;

v) komercijalno – turistički poslovi;

g) servisni poslovi.

a) Carinske formalnosti

Poslovi carinskih formalnosti su aktivnosti koje preuzimaju lica i carinski organi u cilju primene carinskih propisa kojima se uređuju postupci na samom graničnom prelazu pri ulasku robe i putnika u zemlju (poslovi carinske kontrole).

b) Poslovi granične kontrole

Poslovi granične kontrole su aktivnosti koje obavljaju policijski službenici granične policije (kontrola ulaza/izlaza), u skladu sa Zakonom o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 97/08).

v) Komercijalno – turistički poslovi

Komercijalno – turistički poslovi nemaju direktne tehnološke veze sa graničnim prelazima, već predstavljaju elemente sadržaja pratećih objekata, koji su sastavni delovi graničnih prelaza (restoran, motel, banka, pošta, uslužni servisi). Ovi sadržaji su pratioci rada svih graničnih prelaza i oni se lociraju prema prostornoj organizaciji prelaza i u obliku i veličini koji će zadovoljiti sve potrebne zahteve.

g) Servisni poslovi

Servisni poslovi su poslovi koji svojim radnjama omogućuju brže i lakše obavljanje carinsko administrativnih poslova na graničnom prelazu. Servisni poslovi su razni špediterski poslovi (špedicija, karnet itd), inspekcijski poslovi (fitopatološka, veterinarska, tržišna, sanitarna), menjački poslovi, informacioni poslovi, poslovi naplate određenih vrsta taksi, osiguranja, garancija, kao i poslovi vezani za skladištenje pojedinih vrsta robe. Ovi sadržaji mogu biti u bloku objekata, ili uz pojedine vrste službi i to u sklopu celokupnog prostornog uređenja graničnog prelaza.

SADRŽAJI ZA POTREBE KORISNIKA DRŽAVNOG PUTA

Prateći sadržaji za potrebe korisnika puta su obavezni elementi državnog puta koji pozitivno utiču na nivo usluge, stepen bezbednosti, kao i na ukupni nivo konfora koji se nudi duž državnog puta. Sadržaji za potrebe korisnika državnog puta maksimalno se približavaju korisnicima, u skladu sa zakonima ponude i potražnje usluga, kako suvišno postojanje ovih sadržaja ne bi ugrozilo osnovnu funkciju odvijanja dinamičkog saobraćaja duž državnog puta, ali i kako bi se istovremeno ostvario značajni ekonomski efekat.

Prateći sadržaji za potrebe korisnika državnog puta objektivno predstavljaju značajnu komponentu ukupnog kvaliteta ponude, sa indirektnim uticajem na bezbednost kretanja saobraćaja. Osnovna prostorna disperzija i raspodela ovih sadržaja oslanja se na specifičnost podneblja i ocenu učestalosti potreba korisnika za određenim uslugama, kao i generalni stav da uz veće urbane centre – gradove, gustina ovih sadržaja može biti i veća. Prateći sadržaji za potrebe korisnika uz autoput E-70 su sledeći:

uslužni centri (u daljem tekstu: UC);

parkirališta.

Uslužni centri

Objekti UC uz državni put predstavljaju najbogatiji prateći sadržaj za korisnike autoputa jer obezbeđuju funkcije koje omogućuju korisnicima državnog puta, aktivan i pasivan odmor, prenoćišta, usluge ishrane, osveženja kao i zadovoljenje dr. usluga (telefonske, turističke, turing, opravke i održavanje vozila i sl). U sklopu ovih kompleksa mogu egzistirati i drugi sadržaji kao što su: marketi, specijalizovane prodavnice, manji tržni centri, kao i kompatibilni sadržaji čije postojanje je ekonomski isplativo na pojedinim lokacijama. U okviru ovih kompleksa postojaće i objekti za opsluživanje vozila gorivom i pratećim materijalom, kao i sadržaji koji će obezbeđivati nivo tehničke ispravnosti svim strukturama vozila. Kapaciteti za snabdevanje vozila gorivom, po svojoj izgrađenosti, opremljenosti i izgledu, moraju da prate standarde za državne puteve. Uz ove komplekse mogu postojati kamp prostori i prostori za aktivnu i pasivnu rekreaciju, kao i prostori za odmor sa uređenim hortikulturnim površinama, a sve prema Pravilniku o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, br. 41/10, 103/10 i 99/12).

Za ove komplekse je karakteristično da rade 24 časa neprekidno tokom godine, kao i da omogućuju komuniciranje sa strancima.

Obavezni sastavni deo ovog kompleksa su kapaciteti za snabdevanje vozila gorivom, prostori za stacioniranje vozila (putničkih, teretnih i autobusa), i to u obimu koji se očekuje sa zadovoljavajućim stepenom izmene i čuvanja. Kao mogući sadržaji u okviru ovih kompleksa mogu se planirati moteli kao i servisi za tehničko održavanje vozila.

Sadržaji UC, pored ugostiteljsko-turističkih, su sportsko-rekreativni i odmorišno-zabavni.

Obavezni sadržaji UC na autoputu su:

zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

parking za 50-60 putničkih vozila, 15-20 teretnih i 5-8 autobusa;

javna česma, zaseban javni mokri čvor;

informativno-tehnički punkt;

mesta za odmor, sedenje i rekreaciju;

stanica za snabdevanje gorivima (u daljem tekstu: SSG) uz UC.

Mogući i poželjni sadržaji UC su:

motel sa 50-60 ležajeva i restoranom kapaciteta do 100 mesta;

servisi za popravke svih vrsta vozila.

Obavezni sadržaji SSG su:

ulazna i izlazna kolovozna traka;

pumpna stanica sa osam točionih mesta (šest za putnička vozila – od toga tri za benzin, dva za dizel, jedan za plin, i dva za teretna vozila – po jedno za benzin i dizel), sa prodavnicom ostalog potrošnog materijala i sitnih rezervnih delova za automobile, sa prostorom za čekanje vozila u redu, mestima za promenu ulja i drugo;

parking za 40 putničkih vozila, 16 teretnih vozila i četiri autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

javna česma i javni mokri čvor;

informativno-turistički punkt (sa javnim i službenim telefonom i informacijama o okruženju, saobraćajnim skretanjima prema gradovima, turističkim destinacijama, kulturnim dobrima i sl);

prodavnica opšte potrošnje (piće, hrana, cigarete, štampa i sl).

Orijentaciona površina za komplekse UC iznosi oko 3 ha.

Parking površine u okviru UC se računaju u okviru ukupnog broja parking površina, što će reći da se broj parking mesta u okviru SSG (obavezni sadržaj – parking za 40 putničkih vozila, 16 teretnih vozila i četiri autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama) uz UC ne sabira, već se broj parkinga SSG dopunjuje sa odgovarajućim brojem kada se izgradi motel (poželjni, mogući sadržaj – dopuna sa 10-20 parking mesta za putnička vozila, četiri parking mesta za teretna vozila, 1-4 parking mesta za autobuse do kompletnih parking površina u okviru UC: 50-60 putničkih vozila, 15-20 teretnih i 5-8 autobusa) u okviru UC.

Ako se kao poželjni sadržaj definiše samo servis za popravku vozila, parking površine se posebno ne planiraju, već se utvrđuju u okviru manipulativnih i predpristupnih površina samog servisa.

Parkirališta

Parkirališta su uređeni prostori u okviru pratećih sadržaja autoputa koji omogućuju korisnicima autoputa prvenstveno kraće zadržavanje (15-30 min), uz pružanje komercijalno-turističkih usluga i mogućnost odmora. Osnovni sadržaji ovog kompleksa su kapaciteti za stacioniranje svih struktura vozila, a po mogućstvu i njihovo separatno vođenje i lociranje. Ritam parkirališta bi trebalo da bude u rasponu 10-15 km, što zavisi od mikrolokacijskih uslova i ostalih sadržaja na trasi.

Parkirališta se dodatno komunalno, infrastrukturno, parterno i luminarno opremaju, kako bi površine za odmor pružile odgovarajući ambijent i zadovoljavajući nivo konfora.

Nadzor i upravljanje ovim prostorima sprovodi služba za održavanje državnog puta, s tim da se prostornom disperzijom ovih sadržaja ne naruši bezbednost odvijanja saobraćajnog toka, kao i nivo saobraćajne usluge autoputa.

Obavezni sadržaji i parametri parkirališta su:

– parking za putnička vozila 12-20 mesta;

– parking za teretna vozila 6-12 mesta;

– parking za autobuse 3-6 mesta;

– sanitarno-higijenski čvor do 50 m2;

– prostor za odmor i sedenje 50-100 osoba;

– informativno-turistički punkt 25 m2.

Mogući i poželjni sadržaji parkirališta su:

– prodavnice do 50 m2;

– mini tržnica do 300 m2;

– mini pijaca za prodaju lokalnih poljoprivrednih i zanatskih proizvoda i suvenira;

– prostori za rekreaciju 250 m2;

– staze za šetnju.

Osnovni kriterijumi za izbor mikrolokacija za prateće sadržaje su:

– saobraćajno-tehnički uslovi;

– prostorni uslovi;

– prirodni uslovi;

– komunalna i infrastrukturna opremljenost;

– uslovi zaštite životne sredine.

Određivanje mikrolokacija pratećih sadržaja je vrlo kompleksan zadatak koji obuhvata višekriterijumsku analizu svih prethodno nabrojanih parametara.

Saobraćajno-tehnički uslovi se pre svega odnose na sagledavanje postojanja izliva/uliva i njihovog uticaja na odvijanje dinamičkog saobraćajnog toka duž putnog pravca. U tom pogledu mesta uliva/izliva za parkirališta moraju biti lako uočljiva, iz daleka vidljiva i prepoznatljiva u odnosu na okruženje tj. ovim mikrolokacijama se mora obezbediti tzv. spoljna gledanost, koja obezbeđuje pregled svih mogućih saobraćajnih situacija.

Rastojanja između dva uzastopna izliva/uliva na putnom pravcu treba da isključuju u potpunosti sve negativne uticaje na saobraćajne tokove, sa aspekta iskorišćenja kapaciteta puta, nivoa saobraćajne usluge i bezbednosti.

Saobraćajno-tehnički uslovi lociranja parkirališta diktiraju postojanje dovoljne vizure preglednosti u odnosu na očekivane brzine kretanja, s tim što se u potpunosti mora zadovoljiti apsolutni minimum zaustavne preglednosti (granična vrednost vizure zahtevane preglednosti).

Prostorni raspored pratećih sadržaja duž državnog puta može biti naspraman i naizmeničan. Takođe, može biti povezan sa pešačkom pasarelom ili bez nje, u zavisnosti i od drugih prostornih uslova.

Prostorni uslovi su vrlo značajan kriterijum za izbor lokacije pratećih sadržaja, jer u zavisnosti od obima sadržaja zavisi i obim zauzimanja zemljišta (1,5 – 3 ha). Konfiguracija zemljišta, kao i masa zemljišta su takođe uslovi od značaja za odabir lokacija, jer mogu iziskivati dodatne radove ili sukob sa zahtevima za očuvanjem kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta (visoka nadoknada). Najozbiljnija prostorna ograničenja za izgradnju pratećih sadržaja na državnom putu su zone Morovićkih šuma, lokalitet „Leget” i šume „Varoš” kroz koje trasa autoputa E-70 prolazi.

Prirodni uslovi su uvek prilika za afirmaciju pojedinih mikrolokacija kroz formiranje atraktivnih i pristupačnih pratećih sadržaja. Prirodne vrednosti privlače korisnike autoputa svojim položajem, izgledom i ukupnim nivoom atraktivnosti. Prostor kroz koji se pruža trasa autoputa E-70, na granici je Nacionalnog parka Fruška Gora koji je bogat prirodnim lepotama, tako da postoje lokaliteti sa lepim pogledom na prirodne lepote (panorame) Fruške Gore. Formiranje kompleksa pratećih sadržaja ne sme izazivati ozbiljne zahvate na remodeliranju terena, kao i radnje koje bi mogle da poremete prirodne odnose, već naprotiv, kroz ovakva uređenja treba da podignu nivo privlačnosti pojedinih mikrolokacija.

Komunalna i infrastrukturna opremljenost pojedinih lokacija, kao i mogućnosti autonomnog komunalnog opremanja, snabdevanja i održavanja, su veoma bitni parametri kod izbora mikrolokacija pratećih sadržaja. Mogućnosti povezivanja mikrolokacija sa okruženjem u smislu potrebne komunalne infrastrukture su veoma značajne u pogledu gradnje, eksploatacije i održavanja pratećih objekata. Direktna povezanost ovih sadržaja sa naseljima u okruženju obezbeđuje efikasno i pouzdano snabdevanje objekata, kao i brz dolazak urgentnih i komunalnih vozila i radne snage. Parkirališta su sadržaji koji su duž autoputa E-70 locirani upravo u blizini naselja, kako bi se postigli svi ovi pozitivni efekti.

Zaštita životne sredine u okviru zona pratećih sadržaja je jedan od važnih kriterijuma za izbor mikrolokacija pratećih sadržaja, jer sve ove zone sa ekološkog aspekta imaju tretman zona povećanog rizika (naročito u akcidentnim situacijama). Osim analize mogućih uticaja na okruženje u odnosu na vodu, vazduh, zemljište, moraju se sagledati i mere očuvanja održivog stanja životne sredine, jer njeno narušavanje može tokom eksploatacije da smanjuje ekonomske efekte funkcionisanja pratećih sadržaja.

Na području koridora autoputa E-70 predviđeni su sledeći UC:

Br. Strana u pravcu rasta stacionaže Stacionaža Izgrađenost Radni naziv 1. levadesna km 471+942km 472+000 planiranaplanirana SSG „Elp”SSG „Elp” 2. levadesna km 475+298km 476+153 izgrađenaizgrađena SSG „Mol”SSG „Mol” 3. desna km 478+256 izgrađena SSG „Oktan” 4. leva km 481+241 izgrađena Motel „Adaševci” 5. levadesna km 496+345km 496+312 izgrađenaizgrađena SSG „OMV”SSG „OMV” 6. levadesna km 510+581km 510+800 izgrađena izgrađena SSG „Lukoil”Motel „Sremska Mitrovica” 7. desna km 527+432 izgrađena Motel „Ruma” 8. leva km 535+122 izgrađena SSG „OMV” 9. levadesna km 541+500km 541+500 planiranaplanirana SSG „Petrol”SSG „Petrol” 10. leva km 551+375 planirana SSG „Marinvest” 11. leva km 552+709 izgrađena SSG „Nis” 12. leva km 553+188 izgrađena SSG „Lukoil” 13. levadesna km 558+4103km 558+759 planiranaizgrađena „Dobanovci sever”„Dobanovci jug” 14. levadesna km 559+4103km 559+2653 planiranaplanirana „Dobanovci 2 ”„Dobanovci 1”

U koridoru autoputa E-70 predviđena su parkirališta (u daljem tekstu: P) na sledećim lokacijama:

Br. Strana u pravcu rasta stacionaže Stacionaža Izgrađenost Radni naziv 1. desno km 481+000 planirano „Adaševci jug” 2. levodesno km 489+500km 489+500 izgrađeno izgrađeno KuzminKuzmin 3. levodesno km 503+100km 502+240 izgrađeno izgrađeno LaćarakLaćarak 4. levodesno km 520+835km 519+880 izgrađenoizgrađeno ŠašinciŠašinci 5. leva km 527+432 planirana SSG / Motel „Ruma” 6. levo km 531+000 izgrađeno Ruma 7. desno km 539+122 planirano Ruma 8. desna km 552+421 planirano Šimanovci

Duž autoputa E-70 planirane su osnovne baze za održavanje puteva i sledeće stanice za naplatu putarine:

Br. Sadržaj Stacionaža4 Izgrađenost Radni naziv 1. Baza za održavanje km 491+000 izgrađena „Kuzmin” 2. Baza za održavanje km 525+700 planirana „Ruma” 3. Baza za održavanje km 563+900 planirana „Dobanovci”

Br. Sadržaj Stacionaža Izgrađenost Radni naziv 1. Naplata putarine čeona km 475+680 izgrađena „Adaševci sever” 2. Naplata putarine čeona km 551+941 izgrađena „Šimanovci”

Veza autoputa sa okruženjem putem petlji, ostvariće se na osnovu sledećih kriterijuma:

na mestima ukrštanja sa magistralnim i saobraćajno najferkventnijim regionalnim ili lokalnim putevima;

obezbeđenje veza za regionalne i opštinske centre;

obezbeđenje veza sa autoputem za područja planirana za razvoj turizma i značajne polove razvoja (industrija, robno-transportni centri i drugo).

Na osnovu analiza prostorno planske i projektne dokumentacije u okviru autoputa E-70 egzistiraće sledeće saobraćajne petlje:

Naziv petlje Stacionaža Izgrađenost ukrštanje „Batrovciˮ km 470+700 planirana ukrštanje „Šidˮ km 477+305 izgrađena ukrštanje „Kuzminˮ km 491+151 izgrađena ukrštanje „Sremska Mitrovicaˮ km 512+814 izgrađena ukrštanje „Rumaˮ km 526+440 izgrađena ukrštanje „Pećinciˮ km 538+191 izgrađena ukrštanje „Šimanovciˮ km 552+951 izgrađena ukrštanje „Dobanovciˮ stara km 560+768 izgrađena ukrštanje „Dobanovciˮ nova km 563+900 planirana

Denivelisanim ukrštanjima se obezbeđuje kvalitetno povezivanje i prohodnost lokalne saobraćajne mreže na području infrastrukturnog koridora putem propusta iznad ili ispod autoputa E-70.

Prostorni razmeštaj denivelisanih ukrštanja natputnjak, potputnjak, podvožnjak je utvrđen primenom sledećih kriterijuma:

zadržavanjem postojećih trasa svih lokalnih puteva i njihovog denivelisanog ukrštanja sa autoputem;

obezbeđenjem denivelisanog ukrštanja za sve atarske puteve (poljski, šumski), s tim da mesto ukrštanja može biti pomereno sa trase atarskog puta na distanci maksimalne dužine 500 m, u kom slučaju se obezbeđuje izgradnja deonice atarskog puta duž ograde autoputa do pogodnog mesta za ukrštanje;

obezbeđenjem, ukoliko je to potrebno, bar jednog denivelisanog ukrštanja za područje jedne katastarske opštine čiju teritoriju preseca autoput;

razmeštajem denivelisanih ukrštanja lokalnih i atarskih puteva sa autoputem, obezbediće se udaljenost susednih ukrštanja koja je veća od 2 km, a manja od 4 km.

Kod utvrđivanja vrste, namene i dimenzionisanja denivelisanih ukrštanja ispoštovaće se i sledeći uslovi:

– na otvorenom prostoru, po pravilu, prednost će imati nadvožnjaci, a u naseljima podvožnjaci;

– dimenzionisanje nadvožnjaka ili podvožnjaka omogućiće prolazak svih vrsta vozila (npr. poljoprivredne mehanizacije) za dvosmerni saobraćaj, uz minimalnu visinu podvožnjaka 4,5 m i širinu 6 m;

– propusti – mostovi (za premošćavanje vodotoka, suvih dolina i depresija) predvideće se kao višenamenski, sa mogućnošću korišćenja za kolski i pešački saobraćaj ili prolaz niske divljači.

Plan denivelisanih ukrštanja i njihove stacionaže na autoputu E-70:

Natputnjak, podvožnjak, most Stacionaža grad/opština natputnjak km 469+994 Šid most preko Bosuta km 474+246 Šid nadvožnjak km 477+316 Šid natputnjak km 479+800 Šid natputnjak km 484+036 Šid natputnjak km 487+200 Šid natputnjak km 490+802 Sremska Mitrovica nadvožnjak km 492+560 Sremska Mitrovica natputnjak km 492+672 Sremska Mitrovica natputnjak km 494+609 Sremska Mitrovica natputnjak km 498+014 Sremska Mitrovica natputnjak km 504+150 Sremska Mitrovica natputnjak km 506+800 Sremska Mitrovica natputnjak km 509+686 Sremska Mitrovica natputnjak km 512+144 Sremska Mitrovica nadvožnjak / natputnjak km 517+835 Sremska Mitrovica natputnjak km 521+279 Sremska Mitrovica natputnjak km 525+907 Ruma nadvožnjak / natputnjak km 529+330 Ruma natputnjak km 533+916 Ruma natputnjak km 536+788 Ruma natputnjak km 538+908 Pećinci natputnjak km 540+072 Pećinci natputnjak km 543+054 Pećinci natputnjak km 546+050 Pećinci natputnjak km 548+675 Pećinci natputnjak km 550+000 Pećinci natputnjak km 554+316 Stara Pazova natputnjak km 557+250 Stara Pazova nadvožnjak km 563+550 Zemun

Paralelni alternativni putni pravac – servisni put

Osnovna funkcija alternativnog putnog pravca je:

da primi sva vozila koja se ne kreću autoputem, a idu pravcem pružanja autoputa;

da primi sav poprečni saobraćaj regionalnih i lokalnih puteva sa severa i juga i usmeri ga na autoput preko najbližih petlji.

Alternativni putni pravac ne prati obostrano celu trasu autoputa E-70 od Dobanovaca do granice sa Hrvatskom. Alternativni putni pravac počinje kod petlje „Šimanovciˮ (km 552+945), sa južne strane koridora R-103.4 koji prolazi kroz Šimanovce i Prhovo. Od Prhova, kod ukrštanja sa R-1038, nastavlja se alternativni pravac R-1038 koji prolazi kroz Pećince i na petlji „Pećinciˮ (km 538+190) prelazi na severnu stranu autoputa E-70. R-1038 prolazi kroz Dobrince, Kraljevce, Rumu i Voganj, iza koga ponovo prelazi na južnu stranu autoputa nadvožnjakom na stacionaži km 517+835 i prolazi kroz Sremsku Mitrovicu. Ispred Rume se R-1038 ukršta sa M-218 (Novi Sad – Šabac) preko koga je ostvarena veza sa južnom stranom autoputa. Deo autoputa između Rume i Sremske Mitrovice ima obostrano vođen alternativni paralelni pravac koji je sa severne strane R-1068, a sa južne strane R-103.38. R-1038 od Sremske Mitrovice sa južne strane koridora prolazi kroz Laćarak, Martince i Kuzmin. Iza petlje „Kuzminˮ (km 490+600) R-1038 prelazi na severnu stranu autoputa i kroz Kukujevce i Bačince dolazi do Šida. Kod Kuzmina se ukršta sa M- 188 koji predstavlja vezu sa Republikom Srpskom. R-1068 polazi od R-1038, zapadni deo Rume, preko Velikih Radinaca i Čalme do M-188 južno od autoputa na stacionaži km 492+672.

Na području Prostornog plana, u zoni naseljenih mesta, planirani su paralelni pristupni putevi. Njihova funkcija je da omoguće pristup objektima koji se nalaze u koridoru autoputa.

Paralelni pristupni putevi su predviđeni na sledećim lokacijama:

u zoni petlje „Šimanovci” do petlje „Dobanovci” i petlje „Pećinci” do petlje „Šimanovci”;

u zoni Sremske Mitrovice – gradsko područje.”

Pododeljak 1.2. Položaj koridora železničke pruge, menja se i glasi:

1.2. Položaj koridora železničke pruge

Prema uslovima za izradu Prostornog plana koji su dobijeni od „Železnica Srbije” a.d. Beograd na području infrastrukturnog koridora od Beograda do granice sa Hrvatskom zadržavaju se sve postojeće železničke pruge i industrijski koloseci sa svim priključnim prugama i ostalim železničkim sadržajima.

Magistralna železnička dvokolosečna pruga Beograd – Stara Pazova – Ruma – Sremska Mitrovica – Šid – granica Hrvatske je osnovni pravac koji je definisan Panevropskim koridorom H: Salcburg – Ljubljana – Zagreb – Šid – Stara Pazova – Beograd – Niš – Preševo – Skoplje – Solun. Osnovni pravac se dopunjuje sa više krakova. Za magistralnu prugu br.1 (E-70), Beograd – Stara Pazova – Šid – državna granica sa Hrvatskom – (Tovarnik), važno je napomenuti da se ista delom poklapa sa krakom magistralne pruge br.2 (E-85) Beograd – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica sa Mađarskom – (Kelebija), na delu od Beograda do Stare Pazove.

Na gravitacionom području infrastrukturnog koridora Beograd – Šid – granica Hrvatske i u njegovom okruženju postoje sledeće pruge:

Magistralna pruga br.1 (E-70), Beograd – Stara Pazova – Šid – državna granica – (Tovarnik), koja se sastoji od:

dvokolosečnih deonica pruge na delovima:

Beograd – rasputnica Savski Most;

Novi Beograd – Batajnica – Stara Pazova;

Golubinci – Ruma – Sremska Mitrovica – Šid – granica Hrvatske;

jednokolosečnih deonica pruge na delovima:

Rasputnica Savski Most – Novi Beograd;

Stara Pazova – Novi Sad;

sa sledećim parametrima, koje sve deonice pruge imaju:

Normalni kolosek 1 435 mm;

Najveći dozvoljeni pritisak po osovini železničkih vozila do 22,5 t;

Najveći dozvoljeni pritisak po dužnom metru vozila 8 t;

Slobodan profil UIC-B;

Najveća dozvoljena brzina vozova 120-160 km/h;

b) Magistralna pruga br.2 E 70 / E 85: Beograd – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica – (Tabanovce);

v) Magistralna pruga br.21, Topčider – rasputnica Savski most – (Novi Beograd);

g) Magistralna pruga br.10, Beograd Centar – Novi Beograd;

d) Magistralna pruga br.12, Beograd Ranžirna „A” – Ostružnica – Batajnica;

đ) Magistralna pruga br.4 (E-85), (Beograd) – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica – (Kelebija);

e) Magistralna pruga br.25, Inđija – Golubinci;

ž) Regionalna pruga br.9, Ruma – Šabac – Rasputnica Donja Borina – državna granica – (Zvornik Novi);

z) Lokalna pruga br.14, Šid – Sremska Rača Nova – državna granica – (Bijeljina).

Pruga Beograd – Šid – granica Hrvatske je izgrađena i funkcioniše u režimu dvokolosečnog saobraćaja na većem delu pruge i na manjim delovima u režimu jednokolosečnog saobraćaja vozova, sa službenim mestima i parametrima datim u sledećoj tabeli:

Redni broj Naziv službenog mesta Najveća dopuštena brzina vozova (km/h) Status službenog mesta Delimična udaljenost (km) Zbirna udaljenost (km) Levi kolosek Desni kolosek 1. BEOGRAD 30 30 stanica 0 0 2. Savski Most 30 30 rasputnica 1,8 1,8 3. Novi Beograd 60 stanica 2,3 4,1 4. Tošin Bunar 100 100 stajalište 2,2 6,3 5. Zemun 100 100 stanica 2,5 8,8 6. Zemunsko Polje 100 100 stanica 4,0 12,8 7. Batajnica 100 80 stanica 6,7 19,5 8. Nova Pazova 100 80 stanica 6,9 26,4 9. Vojka 120 40 stajalište 5,0 31,4 10. Stara Pazova 120 40 stanica 2,7 34,1 11. Golubinci 120 stanica 9,2 43,3 12. Putinci 120 50 stanica 8,0 51,3 13. Kraljevci 120 50 stajalište 6,1 57,4 14. Ruma 120 50 stanica 5,1 62,5 15. Voganj 120 50 stanica 8,5 71,0 16. Sremska Mitrovica 120 80 stanica 8,3 79,3 17. Laćarak 120 80 stajalište 4,4 83,7 18. Martinci 120 80 stanica 8,0 91,7 19. Kuzmin 120 50 stajalište 5,1 96,8 20. Kukujevci-Erdevik 120 50 stanica 5,8 102,6 21. Bačinci 120 50 stajalište 4,1 106,7 22. Gibarac 120 50 stajalište 3,6 110,3 23. ŠID 120 50 stanica 3,7 114,0 24. Državna granica 50 60 granica 5,5 119,5

U perspektivi u ovom koridoru planira se pruga za velike brzine za saobraćaj vozova od 160 km/h.”

Naziv pododeljka 1.3. Položaj koridora magistralne telekomunikacione infrastrukture, menja se i glasi:

Posle stava 21. dodaje se stav 22, koji glasi:

„Planirani optički kabl duž autoputa E-70, gradiće se u skladu sa čl. 27. i 28. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13), u saradnji sa upravljačem javnih puteva.”

Pododeljak 1.4. Položaj koridora razvodnog gasovoda, menja se i glasi:

1.4. Položaj koridora razvodnog gasovoda

Na području Prostornog plana infrastrukturnog koridora autoputa E-70 nalaze se sledeći postojeći i planirani gasovodi i glavne merene regulacione stanice (u daljem tekstu: GMRS):

RG 05-04 Batajnica – Zvornik. Gasovod je namenjen pre svega za transport gasa od Batajnice do Zvornika, odnosno za Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Preko ovog gasovoda snabdevaju se potrošači na području Šapca i Loznice;

RG 04-17, MG-04/11 Inđija – Sremska Mitrovica. Gasovod je namenjen za transport gasa od magistralnog gasovoda MG-04/II do Sremske Mitrovice sa usputnim snabdevanjem potrošača u opštinama Inđija, Pećinci, Ruma, Irig i gradu Sremska Mitrovica;

RG 05-06 razvodni gasovod za GMRS Ruma. Gasovod je namenjen za transport gasa od RG 04-17 do GMRS Ruma;

RG 05-05 razvodni gasovod Nikinci – Sremska Mitrovica. Gasovod je namenjen za transport gasa od RG 04-05 do GMRS Sremska Mitrovica;

GMRS Ruma. Kapacitet stanice je 26 000 m3/h. U stanici se vrši redukcija pritiska gasa i bilansno merenje potrošnje gasa. Preko ove stanice se snabdevaju svi potrošači gasa u opštini Ruma;

GMRS Sremska Mitrovica. Kapacitet stanice je 50 000 m3/h. U stanici se vrši redukcija pritiska gasa i bilansno merenje potrošnje gasa. Preko ove stanice se snabdevaju svi potrošači gasa u gradu Sremska Mitrovica;

RG 05-10 Pećinci. Prečnik gasovoda je DN 150, maksimalni radni pritisak je 50 bar. Gasovod je klasa ANSI 300. Gasovod je namenjen za transport gasa do GMRS Pećinci, odnosno za snabdevanje potrošača u opštini Pećinci;

GMRS Pećinci. Kapacitet stanice je 18 000 m3/h, ulazni pritisak je 18-50 bar, a izlazni pritisak 6-12 bar. U stanici se vrši redukcija pritiska gasa i bilansno merenje potrošnje gasa. Preko ove stanice se snabdevaju svi potrošači gasa u opštini Pećinci;

RG 05-04/1 Batajnica – Prnjavor (Zvornik). Prečnik gasovoda je DN 500, maksimalni radni pritisak je 50 bar. Gasovod je klasa ANSI 300. Gasovod će se izgraditi ukoliko se ukaže potreba za povećavanjem količine gasa za Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine;

RG 04-17/I razvodni gasovod Sremska Mitrovica – Šid. Prečnik gasovoda je DN 250, maksimalni radni pritisak je 50 bar. Gasovod je klasa ANSI 300. Gasovod će se izgraditi kada se stvore finansijski uslovi radi snabdevanja potrošača na teritoriji opštine Šid;

planira se izgradnja odvojka planiranog gasovoda „Južni tok” za Republiku Srpsku, koji bi se ukrstio sa autoputem E-70.

Istražni prostori sa kojima se trasa autoputa E-70 ukršta ili paralelno vodi:

istražni prostor 5073 – teritorija Srema ~ 3141,6 km2.

Na području Prostornog plana, Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za geologiju i rudarstvo odobrilo je sledeća hidrogeološka istraživanja podzemnih voda: 1) izvođenje primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području budućeg kompleksa na delu obilaznice oko Beograda – sekcija A; 2) izvođenje primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu u Dobanovcima, koji se nalazi na teritoriji opštine Surčin; 3) izvođenje primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda u Dobanovcima, koji se nalazi na teritoriji opštine Surčin.”

Posle pododeljka 1.4. Položaj koridora razvodnog gasovoda, dodaje se novi pododeljak 1.5, koji glasi:

1.5. Položaj koridora elektroenergetske infrastrukture

Koridor puta ukrštaće se sa elektroenergetskom infrastrukturom sa kojom je usaglašen:

400 kV dalekovod br. 409/2 RP Mladost – Sremska Mitrovica 2;

400 kV dalekovod br. 406/1 RP Mladost – Novi Sad 3;

400 kV dalekovod br. 450 RP Mladost – Novi Sad 3;

400 kV dalekovod br. 455 Sremska Mitrovica 2 – Ugljevik;

220 kV dalekovod br. 217/1 Obrenovac – Novi Sad 3;

220 kV dalekovod br. 209/1 Sremska Mitrovica 2 – Bajina Bašta;

110 kV dalekovod br. 124/4 Pećinci – Sremska Mitrovica 1;

110 kV dalekovod br. 124/2 Ruma 1 – Ruma 2;

110 kV dalekovod br. 124/3 Sremska Mitrovica 1 – Ruma 2;

110 kV dalekovod br. 170/2 Sremska Mitrovica 1 – Sremska Mitrovica 2;

110 kV dalekovod br. 166/2 Sremska Mitrovica 1 – Sremska Mitrovica 2;

110 kV dalekovod br. 1133 Sremska Mitrovica 3 – Sremska Mitrovica 2;

110 kV dalekovod br. 1134 Sremska Mitrovica 3 – Sremska Mitrovica 2;

110 kV dalekovod br. 1226 Sremska Mitrovica 2 – Mačvanska Mitrovica;

110 kV dalekovod br. 170/1 Sremska Mitrovica 2 – EVP Martinci;

110 kV dalekovod br. 166/1 EVP Martinci – čvor Martinci;

110 kV dalekovod br. 1231 Sremska Mitrovica 2 – Sirmium Stil.”

Odeljak 2. Plan veza infrastrukturnih sistema sa okruženjem, menja se i glasi:

„2. Plan veza infrastrukturnih sistema sa okruženjem

Na području koridora autoputa potrebno je ostvariti međusobne veze svih postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema sa ciljem:

obezbeđenja odgovarajuće pristupačnosti (dovoljnog broja petlji) uz korišćenje alternativnih putnih pravaca i što racionalnije uključivanje na autoput lokalnog stanovništva radi potrebne bezbednosti saobraćaja;

obezbeđenja dovoljnog broja železničkih stanica ili stajališta radi odvijanja lokalnog prevoza putnika i robe železnicom;

obezbeđenja razvojnih uslova za elektronske komunikacije što podrazumeva dovoljan broj funkcionalnih veza magistralnog optičkog kabla sa automatskim telefonskim centralama u području Prostornog plana;

obezbeđenja boljeg energetskog snabdevanja područja putem gasovodnog sistema ostvarivanjem veza razvodnog gasovoda preko priključnih stanica na sve opštinske i centre zajednice sela;

realizacije planiranih elektroenergetskih objekata;

zaštite od poplava i unapređenja sistema navodnjavanja.

Veza autoputa E-70 sa okruženjem ostvariće se putem petlji i denivelisanih ukrštanja.

Petlje:

Naziv petlje Stacionaža Izgrađenost ukrštanje „Batrovciˮ km 470+700 planirana ukrštanje „Šidˮ km 477+305 izgrađena ukrštanje „Kuzminˮ km 491+151 izgrađena ukrštanje „Sremska Mitrovicaˮ km 512+814 izgrađena ukrštanje „Rumaˮ km 526+440 izgrađena ukrštanje „Pećinciˮ km 538+191 izgrađena ukrštanje „Šimanovciˮ km 552+951 izgrađena ukrštanje „Dobanovciˮ stara km 560+768 izgrađena ukrštanje „Dobanovciˮ nova km 563+900 planirana

Na posmatranoj trasi su sledeće postojeće i planirane petlje:

planirana petlja „Dobanovciˮ (km 563+900) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 iz pravca hrvatske granice i autoputa E-75 (obilaznice iz pravca Novog Sada) i račvanja na pravce kroz grad Beograd, pravac obilaznice Dobanovci – Bubanj Potok i dalje prema Nišu;

postojeća petlja „Dobanovciˮ (km 560+768) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa opštinskim putem Surčin – Dobanovci – Batajnica i račvanje prema Ugrinovcima;

postojeća petlja „Šimanovciˮ (km 552+951) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa R-103.4 prema Pećincima i opštinskog puta za Krnješevce i Vojku;

postojeća petlja „Pećinciˮ (km 538+191) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa R-10311 (Šimanovci – Ruma) i R-12111 (Stara Pazova – Obedska Bara);

postojeća petlja „Rumaˮ (km 526+440) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa M-2111 (Novi Sad – Šabac);

postojeća petlja „Sremska Mitrovicaˮ (km 512+814) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa R-10311 na jugu prema Sremskoj Mitrovici, a na severu prema Velikim Radincima;

postojeća petlja „Kuzminˮ (km 491+151) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa regionalnim putevima R-10311, preko koga je ostvarena veza sa M- 1811 (Bačka Palanka – Sremska Rača) i R-103.111;

postojeća petlja „Šidˮ (km 477+305) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 sa M-18.111 prema Šidu i R-12811 za Morović;

planirana petlja „Batrovciˮ (km 470+700) – na 2,1 km od graničnog prelaza sa Hrvatskom.

Denivelisanim ukrštanjima se obezbeđuje kvalitetno povezivanje i prohodnost lokalne saobraćajne mreže na području infrastrukturnog koridora putem propusta iznad ili ispod autoputa E-70.

Prostorni razmeštaj denivelisanih ukrštanja natputnjak, potputnjak, podvožnjak je utvrđen primenom sledećih kriterijuma:

zadržavanjem postojećih trasa svih lokalnih puteva i njihovog denivelisanog ukrštanja sa autoputem;

obezbeđenjem denivelisanog ukrštanja za sve atarske puteve (poljski, šumski), s tim da mesto ukrštanja može biti pomereno sa trase atarskog puta na distanci maksimalne dužine 500 m, u kom slučaju se obezbeđuje izgradnja deonice atarskog puta duž ograde autoputa do pogodnog mesta za ukrštanje;

obezbeđenjem, ukoliko je to potrebno, bar jednog denivelisanog ukrštanja za područje jedne katastarske opštine čiju teritoriju preseca autoput;

razmeštajem denivelisanih ukrštanja lokalnih i atarskih puteva sa autoputem obezbediće se udaljenost susednih ukrštanja koja je veća od 2 km, a manja od 4 km.

Kod utvrđivanja vrste, namene i dimenzionisanja denivelisanih ukrštanja ispoštovaće se i sledeći uslovi:

na otvorenom prostoru, po pravilu, prednost će imati nadvožnjaci, a u naseljima podvožnjaci;

dimenzionisanje nadvožnjaka ili podvožnjaka omogućiće prolazak svih vrsta vozila (npr. poljoprivredne mehanizacije) za dvosmerni saobraćaj, uz minimalnu visinu podvožnjaka 4,5 m i širinu 6 m;

propusti – mostovi (za premošćavanje vodotoka, suvih dolina i depresija) predvideće se kao višenamenski, sa mogućnošću korišćenja za kolski i pešački saobraćaj ili prolaz niske divljači.

Plan denivelisanih ukrštanja i njihove stacionaže na autoputu E-70:

Natputnjak, podvožnjak, most Stacionaža grad/opština natputnjak km 469+994 Šid most preko Bosuta km 474+246 Šid nadvožnjak km 477+316 Šid natputnjak km 479+800 Šid natputnjak km 484+036 Šid natputnjak km 487+200 Šid natputnjak km 490+802 Sremska Mitrovica nadvožnjak km 492+560 Sremska Mitrovica natputnjak km 492+672 Sremska Mitrovica natputnjak km 494+609 Sremska Mitrovica natputnjak km 498+014 Sremska Mitrovica natputnjak km 504+150 Sremska Mitrovica natputnjak km 506+800 Sremska Mitrovica natputnjak km 509+686 Sremska Mitrovica natputnjak km 512+144 Sremska Mitrovica nadvožnjak / natputnjak km 517+835 Sremska Mitrovica natputnjak km 521+279 Sremska Mitrovica natputnjak km 525+907 Ruma nadvožnjak / natputnjak km 529+330 Ruma natputnjak km 533+916 Ruma natputnjak km 536+788 Ruma natputnjak km 538+908 Pećinci natputnjak km 540+072 Pećinci natputnjak km 543+054 Pećinci natputnjak km 546+050 Pećinci natputnjak km 548+675 Pećinci natputnjak km 550+000 Pećinci natputnjak km 554+316 Stara Pazova natputnjak km 557+250 Stara Pazova nadvožnjak km 563+550 Zemun

Paralelni alternativni putni pravac – servisni put

Osnovna funkcija alternativnog putnog pravca je:

– da primi sva vozila koja se ne kreću autoputem, a idu pravcem pružanja autoputa;

– da primi sav poprečni saobraćaj regionalnih i lokalnih puteva sa severa i juga i usmeri ga na autoput preko najbližih petlji.

Alternativni putni pravac ne prati obostrano celu trasu autoputa E-70 od Dobanovaca do granice sa Hrvatskom. Alternativni putni pravac počinje kod petlje „Šimanovciˮ (km 552+945) sa južne strane koridora R-103.4 koji prolazi kroz Šimanovce i Prhovo. Od Prhova, kod ukrštanja sa R-10313, nastavlja se alternativni pravac R-10313 koji prolazi kroz Pećince i na petlji „Pećinciˮ (km 538+190) prelazi na severnu stranu autoputa E-70. R-10313 prolazi kroz Dobrince, Kraljevce, Rumu i Voganj, iza koga ponovo prelazi na južnu stranu autoputa nadvožnjakom na stacionaži km 517+835 i prolazi kroz Sremsku Mitrovicu. Ispred Rume se R-10313 ukršta sa M-2113 (Novi Sad – Šabac) preko koga je ostvarena veza sa južnom stranom autoputa. Deo autoputa između Rume i Sremske Mitrovice ima obostrano vođen alternativni paralelni pravac koji je sa severne strane R-10613, a sa južne strane R-103.313. R-10313 od Sremske Mitrovice sa južne strane koridora prolazi kroz Laćarak, Martince i Kuzmin. Iza petlje „Kuzminˮ (km 490+600) R-10313 prelazi na severnu stranu autoputa i kroz Kukujevce i Bačince dolazi do Šida. Kod Kuzmina se ukršta sa M-1813 koji predstavlja vezu sa Republikom Srpskom. R-10613 polazi od R-10313, zapadni deo Rume, preko Velikih Radinaca i Čalme do M-1813 južno od autoputa na stacionaži km 492+672.

Na području Prostornog plana, u zoni naseljenih mesta, planirani su paralelni pristupni putevi. Njihova funkcija je da omoguće pristup objektima koji se nalaze u koridoru autoputa van „žice”.

Paralelni pristupni putevi su predviđeni na sledećim lokacijama:

u zoni petlje „Šimanovci” do petlje „Dobanovci” i petlje „Pećinci” do petlje „Šimanovci”;

u zoni Sremske Mitrovice – gradsko područje.

Veza pruge za velike brzine sa okruženjem obezbediće se železničkim stanicama i stajalištima i denivelisanim ukrštanjima.

U „Železnice Srbije” a.d. Beograd je u toku izrada generalnog projekta pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, kojim se projektno rešava rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge, kao i trasa nove posebne pruge za saobraćaj vozova brzinama većim od 160 km/h.

Železničke stanice i stajališta

Konačan broj i lokacija železničkih stanica i stajališta biće bliže definisan po izradi generalnog projekta rekonstrukcije i modernizacije i razradom planskih rešenja na nivou regulacionih planova. Potrebno je pridržavati se sledećih kriterijuma u vezi sa položajem lokacija stanica i stajališta:

kvalitetno povezivanje sa državnim i/ili opštinskim putnim saobraćajnicama;

kvalitetno povezivanje sa najbližim regionalnim, gradskim i/ili opštinskim centrom, odnosno najbližim naseljem;

neposredno povezivanje lokacije sa glavnim gradskim saobraćajnicama i autobuskim terminalima.

U tehnološko-tehničkom smislu planirane železničke stanice treba da zadovolje sledeće uslove:

sve stanice će biti otvorene za rad sa putnicima sa savremeno uređenim putničkim terminalom;

osnovni sadržaji putničkog terminala su: stanični trg sa pešačkom zonom, parkinzi za putničke automobile i taksi vozila, parkiralište za bicikle i stajališta za autobuse; renovirana postojeća ili nova putnička zgrada sa potrebnim trgovinskim i ugostiteljskim objektima, peroni za lakši i bezbedniji ulazak i izlazak iz voza i podhodnik za prilaz putnika peronima van nivoa koloseka;

širina podhodnika za prolaz putnika biće dimenzionisana prema očekivanom broju putnika, s tim da su ulazi u podhodnik i stepeništa nadkriveni;

robni terminali u železničkim stanicama treba da budu locirani u blizini radne zone;

stanice u kojima se obavlja robni rad imaće izvlačnjak i manipulativne koloseke tako postavljene da se rad odvija bez manevarskih vožnji na otvorenoj pruzi;

broj i dužina koloseka biće prilagođeni novim tehnološkim zadacima železničke stanice;

stanica na pruzi za velike brzine u kojoj se očekuje preticanje ili zaustavljanje teretnih vozova imaće koloseke za preticanje dužine 750 m sa putem pretrčavanja od 200 m;

dužine perona u stanicama u kojima se zaustavljaju međunarodni i domaći daljinski vozovi iznosiće 400 m;

u ostalim stanicama u kojima se zaustavljaju samo lokalni putnički vozovi dužina perona iznosiće 220 m, s tim da će se stanica uklapati u urbanističke zahteve naselja.

Denivelisana ukrštanja

Položaj denivelisanih ukrštanja pruge za velike brzine sa postojećim i planiranim drumskim saobraćajnicama i ostalim infrastrukturnim sistemima utvrdiće se primenom sledećih kriterijuma:

– denivelisana ukrštanja sa svim saobraćajnicama magistralnog i regionalnog značaja, a kod puteva lokalnog značaja zavisno od obima saobraćaja;

– broj ukrštanja lokalnih i atarskih puteva sa prugom svešće se na racionalan obim izgradnjom paralelenih puteva uz ogradu pruge do denivelisanih prelaza;

– minimalna udaljenost dva susedna ukrštanja na otvorenoj pruzi je 2,5 km, a najveća udaljenost 4 km, izuzetno 5 km.

Kod utvrđivanja vrste i dimenzionisanja denivelisanog ukrštanja ispoštovaće se sledeći uslovi:

na otvorenoj pruzi prednost će imati nadvožnjaci, u naseljima podvožnjaci, dok će ostali nadzemni vodovi biti provedeni ispod pruge;

kod dimenzionisanja nadvožnjaka ili podvožnjaka ispitaće se mogućnost njihovog dvonamenskog korišćenja (za prolaz poljoprivredne mehanizacije).

2.3. Plan veza magistralnog optičkog kabla sa okruženjem

Planirani optički kabl duž autoputa E-70 radiće se u skladu sa čl. 27. i 28. Zakona o javnim putevima u saradnji sa upravljačem javnih puteva.

2.4. Plan veza razvodnog gasovoda sa okruženjem

Veze razvodnog gasovoda sa konzumnim područjima ostvariće se preko glavnih mernoregulacionih stanica i distributivne gasne mreže, servisnih punktova – pumpi sa komprimovanim prirodnim gasom.

U GMRS se reguliše radni pritisak prirodnog gasa sa 50 na 12, odnosno 6 bar. Lokacije ovih stanica određene su na bazi sledećih kriterijuma:

stanice smeštene u objektima od čvrstog materijala da su van naseljenih mesta i industrijskih zona, a pored lokalnih puteva kojima se omogućava neposredni pristup stanicama i napajanje na elektro i TT mrežu, minimalno sigurnosno rastojanje prema drugim namenama je 15 m za stanice kapaciteta do 30 000 m3/h, odnosno do 25 m za kapacitete preko 30 000 m3/h, najmanje sigurnosno rastojanje od stanice i trafostanica, železničkih pruga i autoputa je 30 m;

stanice smeštene pod nadstrešnicom ili na otvorenom prostoru za sve kapacitete minimalno sigurnosno rastojanje u odnosu na druge infrastrukturne objekte iznosi 30 m.

Pumpe za komprimovani prirodni gas su uz planirane putne sadržaje (benzinske stanice).

Gasovodna infrastruktura

Magistralni gasovod, po pravilu, će se ukrštati sa svim ostalim infrastrukturnim sistemima bušenjem ispod tih sistema i postavljanjem u zaštitnu cev, po mogućstvu pod uglom od 90o.

Zaštitni pojas cevovoda jeste propisani prostor širine po 200 m sa jedne i druge strane cevovoda, mereno od ose cevovoda, u kome drugi objekti (gustina naseljenosti – izgrađenosti) utiču na njegovu sigurnost.

U pojasu cevovoda širine od 30 m, mereno levo i desno od ose cevovoda, ne mogu se graditi zgrade namenjene za stanovanje ili boravak ljudi, bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je cevovod izgrađen i bez obzira na to u koji je razred pojas cevovoda svrstan.

U pojasu od 5 m na jednu i drugu stranu, računajući od ose cevovoda, zabranjeno je saditi biljke čiji koreni dostižu dubinu veću od 1 m, odnosno za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m.

Minimalna dubina postojećeg ukopanog cevovoda, mereno od gornje ivice cevovoda za naseljeno područje iznosi 1,5 m, a za nenaseljeno područje iznosi 0,80 metara.

Minimalna dubina postojećeg ukopanog cevovoda, mereno do gornje ivice cevi, pri ukrštanju prepreka sa postojećim cevovodom mora da iznosi:

od najniže tačke dna odvodnih jaraka saobraćajnice 1 m;

od najniže tačke gornje ivice puta 1,5 m;

od gornje ivice praga železničke pruge 1,5 m;

od gornje ivice praga industrijskog koloseka 1 m;

od najniže tačke dna regulisanih korita vodenih tokova 1 m;

od najniže tačke dna neregulisanih korita vodenih tokova 1,5 m.

Ugao ukrštanja između ose cevovoda i ose prepreke mora da iznosi 90° i 60°.

Ako su u blizini drugi objekti ili su objekti paralelni sa postojećim cevovodima, odstojanje ne sme biti:

manje od 20 m od spoljne ivice putnog pojasa autoputa;

manje od 20 m od državnih puteva I reda, računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta;

manje od 10 m od državnih puteva II reda, računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta;

manje od 5 m od opštinskih puteva, računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta;

manje od 20 m od železničke pruge, računajući od spoljne ivice pružnog pojasa;

manje od 15 m od industrijskog koloseka, računajući od ose krajnjeg koloseka;

manje od 5 m mereno horizontalno od građevinskih objekata, računajući od temelja objekta, pod uslovom da ne ugrožava stabilnost objekta;

manje od 5 m od drugih podzemnih instalacija i melioracionih objekata,računajući od spoljne ivice cevovoda do spoljne ivice instalacije ili objekta;

manje od 10 m od regulisanih vodotokova i kanala, računajući od nožicenasipa.

Na mestu ukrštanja podzemnih instalacija sa postojećim ukopanim cevovodom nove instalacije položiti ispod na minimalnom rastojanju od 0,5 m, računajući od spoljne ivice cevovoda do spoljne ivice instalacija.

Elektroenergetska infrastruktura tretirana ovim planom predstavlja osnovnu prenosnu elektroenergetsku mrežu na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, kao deo osnovne prenosne elektroenergetske mreže elektroenergetskog sistema Republike Srbije.

Ovom prenosnom mrežom obuhvaćena je elektroenergetska mreža naponskog nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV 400 kV mreža, preko 400 kV dalekovoda br. 455 Sremska Mitrovica 2 – Ugljevik, povezana je sa elektroenergetskim sistemom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RSˮ,broj 145/14), elektroenergetskim objektima, 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovodima se mora obezbediti nesmetani pristup i ostali uslovi za normalno održavanje i funkcionisanje objekata.

U skladu sa planovima razvoja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbijeˮ, planirana je izgradnja TS „Sremˮ 400/110 kV sa priključnim dalekovodima u blizini granice obuhvata Prostornog plana. Rasplet dalekovoda i lokacija trafostanice nisu tačno definisani. Takođe planirana je izgradnja TS „Krnješevciˮ 110/20 kV koja će biti priključena na dalekovod 110 kV br. 104B, čvor Beograd 9 – TS Stara Pazova, po principu ulaz – izlaz.

Dalekovod 220 kV br. 209/1 TS Bajina Bašta – TS Sremska Mitrovica 2, planiran je za rekonstrukciju na naponski nivo od 400 kV.

U postojećim koridorima elektroenergetske infrastrukture po potrebi se mogu obavljati radovi na održavanju, sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji, kako zbog potreba intervencija u slučaju havarija, tako i zbog revitalizacije elektroenergetskog sistema u skladu sa planovima razvoja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbijeˮ.

Uslovi za izgradnju objekata u blizini dalekovoda definisani su Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJˮ, broj 65/88 i „Službeni list SRJˮ, broj 18/92), Zakonom o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Službeni glasnik RSˮ, broj 36/09), kao i uslovima nadležnog preduzeća.”

Ciljevi, planske koncepcije i rešenja Prostornog plana sprovode se:

ugrađivanjem i razradom ciljeva i koncepcija utvrđenih Prostornim planom u planove i programe razvoja jedinica lokalne samouprave, užih teritorijalnih celina, naselja, javnih preduzeća, kao i kroz druge programe i projekte;

primenom utvrđenih kriterijuma, pojedinačnih politika, mera i instrumenata;

poštovanjem utvrđenih normativa i standarda;

nastavkom istraživanja, izradom tehničke dokumentacije, monitoringom promena u prostoru i operacionalizacijom osnovnih koncepcija Prostornog plana kroz izdavanje lokacijskih uslova za funkcionalne sadržaje autoputa i izradom planova detaljne regulacije za prateće sadržaje.

Prioriteti Prostornog plana u sprovođenju planskih ciljeva i koncepcije, kao i u primeni definisanih kriterijuma, mera i instrumenata, normativa i standarda su:

obezbeđenje neophodnih uslova i smanjenje na prihvatljivi nivo prostornih ograničenja za izgradnju, opremanje i funkcionisanje infrastrukturnih sistema u koridoru, u skladu sa zakonskim propisima, opštim razvojnim opredeljenjima i postavkama Prostornog plana;

sanacija do sada nastalih šteta od postojećih infrastrukturnih sistema i buduće rigorozno sprečavanje svih direktnih i indirektnih negativnih uticaja;

socijalna, ekonomska i ekološka zaštita stanovništva u infrastrukturnom koridoru, koje je ugroženo izgradnjom i funkcijom infrastrukturnih sistema;

primena prostorno-planskih, urbanističkih i ekoloških mera koje su utvrđene Prostornim planom, opštih propisa u pogledu zaštite životne sredine i neposrednih tehničko-tehnoloških mera zaštite;

stimulisanje razvoja onih delatnosti i aktivnosti koje na planskom području najbrže povećavaju zaposlenost i ostvarivanje dobiti;

obezbeđivanje institucionalnih, organizacionih i informatičkih uslova za sprovođenje Prostornog plana, kao i uslova za nastavak započetih istraživanja, izradu odgovarajućih programa, planova i projekata od interesa za razvoj područja.

Korišćenje prirodnih resursa biće zasnovano na principima racionalnosti i dugoročnim ciljevima razvoja. S tim u vezi, poštovaće se sledeći zahtevi:

korišćenje poljoprivrednog zemljišta usmeravaće se ka kvalitativnom unapređivanju raspoloživog zemljišta, uz obezbeđenje spoljne podrške (specijalizovani programi, obrazovanje, kreditna i poreska politika i slično) za aktiviranje rezervi u poljoprivrednoj proizvodnji individualnih domaćinstava, radi racionalnijeg i efikasnijeg korišćenja proizvodnog potencijala poljoprivrede i poboljšanja ekonomske i socijalne situacije poljoprivrednih domaćinstava;

obezbeđenje zaštite obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete klase, naročito onog koje je uređeno u postupku komasacije, s težnjom da se pri realizaciji putne i železničke infrastrukture (sa pratećim sadržajima), gde je moguće, izbegne iskorišćavanje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno koristi zemljište slabije bonitetne klase i neobradivo poljoprivredno zemljište;

podsticaće se ukrupnjavanje poseda i svojinska transformacija poljoprivrednog zemljišta radi podizanja nivoa ekonomske efikasnosti i poboljšanja agrarne strukture individualnih domaćinstava;

pripremiće se i realizovati kompleksni programi obnove poljoprivrednih i drugih površina koje su u prethodnom periodu zauzete i fizički ili hemijski oštećene od infrastrukturnih sistema, industrije i primene neodgovarajuće agrotehnike, s tim da se kod revitalizacije oštećenih površina poštuje kriterijum restitucije prirodnih karakteristika predela;

obezbediće se kontrola i nadzor nad korišćenjem zemljišta, radi sprečavanja kontaminacije, degradacije i destrukcije poljoprivrednog zemljišta;

intenziviraće se pošumljavanje u skladu sa prirodnim svojstvima zemljišta, (posebno degradiranih i neobrađenih površina čija obrada ne obezbeđuje odgovarajuće ekonomske efekte), poboljšati biološko stanje šumskih sastojina i preduzeti biotehničke i druge mere zaštite od erozije, poplava i drugih vidova degradacije šumskog zemljišta;

obavezaće se subjekti izgradnje infrastrukturnih sistema da, u skladu sa programima i dinamikom zauzimanja zemljišta, preduzmu podizanje zaštitnog zelenila oko infrastrukturnih sistema, a vlasnici i korisnici drugih, specifičnih zemljišnih površina, na podizanje i negovanje zelenih površina.

Prioritet u zaštiti životne sredine imaće:

zaustavljanje dalje degradacije i saniranje područja u kojima je kvalitet životne sredine najviše narušen dosadašnjim delovanjem infrastrukturnih i privrednih sistema;

podsticanje onih sektora i grana u kojima uslovi privređivanja omogućavaju racionalnije korišćenje prirodnih resursa i bolju zaštitu životne sredine;

stimulisanje primene čistih i energetski štedljivih tehnologija za formiranje novih proizvodnih sektora i postepeno napuštanje prljave tehnologije, uz obavezu otklanjanja štetnih posledica izazvanih ovim aktivnostima;

obezbeđenje zadovoljavajućeg kvaliteta življenja u naseljima, poštovanjem standarda uređenja prostora i komunalne opremljenosti naselja i individualnih poseda;

kontrola sprovođenja propisa i mera zaštite od strane državnih i/ili nezavisnih stručnih institucija.

Usklađivanje važećih urbanističkih planova za obuhvaćena građevinska područja naselja, kao i za delove područja magistralnih infrastrukturnih koridora, nadležni gradski i opštinski organi izvršiće u rokovima usklađenim sa dinamikom izgradnje tih sistema, utvrđenom ovim prostornim planom.

Do usklađivanja, navedeni planovi mogu se primenjivati u delovima koji nisu u suprotnosti sa planskim rešenjima, pravilima i smernicama ovog prostornog plana u vezi sa magistralnim infrastrukturnim sistemima u infrastrukturnom koridoru.

Javno preduzeće „Putevi Srbije” i posebne organizacije u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ove uredbe uskladiće sa planskim rešenjima, merama i smernicama ovog prostornog plana svoje srednjoročne i godišnje planove i tehničku dokumentaciju, a posebno planove rekonstrukcije i održavanja puteva, održavanja i izgradnje pruga, gasovoda, optičkih kablova i drugo.

Nadležna služba zaštite prirode ugradiće u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ove uredbe u svoje srednjoročne i godišnje programe rada poslove na: a) inventarizaciji, valorizaciji i utvrđivanju prostornog obuhvata prirodnih vrednosti na području infrastrukturnog koridora, prioritetno onih koja su Prostornim planom Republike Srbije predviđena za utvrđivanje statusa i režima zaštite i b) analizi potreba i mogućnosti povezivanja vegetacijskih koridora međusobno i sa bliskim šumskim i močvarnim zonama i definisanju uslova za utvrđivanje položaja prolaza/prelaza za životinje u planiranim koridorima autoputa i pruge za velike brzine, radi očuvanja flore i faune (posebno migratornih vrsta).

Nadležne službe zaštite spomenika kulture i prirode ugradiće u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ove uredbe u svoje programe i planove rada stručne poslove na opservaciji terena, evidentiranju, utvrđivanju i kategorizaciji nepokretnih kulturnih dobara i utvrđivanju granica zaštićene okoline nepokretnih kulturnih dobara u koridorima planiranih magistralnih infrastrukturnih sistema.

Prioriteti u izvršenju poslova iz prethodna dva stava utvrdiće se saglasno dinamici razrade planskih rešenja na nivou planova sa detaljnom urbanističkom razradom i izgradnje magistralnih infrastrukturnih sistema, a nadležni republički organi i posebne organizacije, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, obezbediće koordinaciju svih radova na prethodnom istraživanju prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara na planskom području.

Nadležni republički organi za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, prostorni i urbani razvoj i životnu sredinu, kao i javna preduzeća i druge organizacije koje se bave delatnostima od opšteg interesa, ugradiće smernice i opredeljenja ovog prostornog plana u planove, odnosno osnove uređenja i korišćenja zemljišta i pokrenuti izradu kompleksnih programa uređivanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta i korišćenja i zaštite vodnih resursa u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Nadležne skupštine grada i opština uskladiće svoje srednjoročne i godišnje programe uređivanja građevinskog zemljišta sa odredbama ove uredbe, u roku od šest meseci od dana njenog stupanja na snagu.

Prioritetne mere i obaveze za sprovođenje planskih rešenja i smernica su:

1) obezbeđenje mera pojačanog nadzora građevinske inspekcije radi kontrole korišćenja rezervisanog prostora za magistralne infrastrukturne koridore do njegovog privođenja planiranoj nameni;

2) nadležna javna preduzeća i posebne organizacije obezbediće detaljno snimanje stanja izgrađenosti prostora i vlasništva nepokretnosti predviđenih za uklanjanje u neposrednim zaštitnim pojasevima infrastrukturnih koridora (autoputa, pruge za velike brzine, gasovoda, optičkog kabla), a prema dinamici izgradnje pojedinih infrastrukturnih sistema utvrđenoj ovim prostornim planom;

3) Javno preduzeće „Putevi Srbije” utvrdiće i obavestiti nadležne gradske i opštinske službe o kriterijumima za finansijsko i materijalno obeštećenje kod preuzimanja nepokretnosti, ograničenja prava svojine i šteta nastalih pri izvođenju radova na izgradnji pojedinih infrastrukturnih sistema u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Prostornog plana;

4) nadležne skupštine gradova i opština doneće srednjoročne i godišnje programe rekonstrukcije i uklanjanja objekata u neposrednim zaštitnim pojasima infrastrukturnih sistema, a na osnovu postignutog sporazuma o visini, dinamici i uslovima obezbeđenja finansijskih sredstava nadležnih javnih preduzeća i posebnih organizacija;

5) nadležne stručne službe skupština gradova i opština informisaće, putem oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, lokalnu zajednicu o donetim programima iz prethodne tačke, davati uputstva o pravima i obavezama vlasnika i korisnika obuhvaćenih nepokretnosti i druga potrebna obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Prostornog plana.

Ovim prostornim planom, se utvrđuje sledeći prioritet uređenja infrastrukturnog koridora E-70:

– do kraja 2014. godine izgraditi novu petlju „Dobanovci”, spoj autoputa E-70 i E-75;

– do 31. decembra 2015. godine izraditi i doneti dokumentaciju se detaljnom razradom na nivou plana detaljne regulacije za sve prateće sadržaje koje treba rekonstruisati i izgraditi;

– do 31. decembra 2015. godine izraditi i doneti urbanističke projekte, program uređenja i komunalnog opremanja lokacija pratećih objekata, kao i ostale akte, te iste realizovati;

– do 2015. godine rekonstruisati i izgraditi petlje, nadputnjake i paralelne puteve planirane ovim prostornim planom, posebno na deonici planirane servisne saobraćajnice petlja „Pećinci” – petlja „Šimanovci” – petlja „Dobanovci.”

Član 5.

Grafički prikazi, referalne karte, i to: referalna karta broj 1. – „Plan namene površina”; referalna karta broj 2. – „Infrastrukturni sistemi”; referalna karta broj 3. – „Turizam i zaštita prostora”; i referalna karta broj 4. – „Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana”, izrađene u razmeri 1 : 100 000, izmenjene i dopunjene u skladu sa ovom uredbom, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Po jedan primerak grafičkog prikaza iz stava 1. ovog člana čuva se trajno u Vladi, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu privrede, Javnom preduzeću „Putevi Srbije”, skupštini gradova Beograda i Sremske Mitrovice, i skupštini opština Šid, Ruma, Pećinci i Stara Pazova, Autonomnoj pokrajini Vojvodina – Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a po dva primerka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Član 6.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-16642/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETAR Novak Nedić PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

———————–PRATEĆI SADRŽAJI AUTOPUTA

PRATEĆI SADRŽAJI ZA POTREBE KORISNIKA AUTOPUTA

FUNKCIONALNI SADRŽAJI

AUTOPUTA

BAZE ZA ODRŽAVANjE

USLUŽNI CENTRI

STANICE ZA UPRAVLjANjE I KONTROLU SAOBRAĆAJA

PARKIRALIŠTA

STANICE ZA NAPLATU PUTARINE

GRANIČNI PRELAZI

Ostavite komentar