Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Član 1.

U Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13), u članu 4. dodaju se st. 2-5, koji glase:

„Molba se ne podnosi ni u slučaju popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta, zasnivanjem radnog odnosa sa licem kome je radni odnos na neodređeno vreme kod korisnika javnih sredstava prestao na osnovu sporazuma radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog korisnika javnih sredstava.

U sporazumu iz stava 2. ovog člana mora biti naveden korisnik javnih sredstava kod koga lice zasniva radni odnos.

Korisnik javnih sredstava dužan je da o svakom popunjavanju radnih mesta u slučaju iz stava 2. ovog člana obavesti Komisiju u roku od pet dana.

Uz obaveštenje iz stava 4. ovog člana prilaže se sporazum o prestanku radnog odnosa.”

Član 2.

U članu 8. stav 2. zamenjuje se novim st. 2-4, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana Komisija može, na predlog nadležnog organa, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija, dati generalnu saglasnost svim korisnicima javnih sredstava da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine, s tim što takva saglasnost važi do 30. juna 2014. godine.

Predlog nadležnog organa iz stava 2. ovog člana podnosi se najkasnije do 28. februara 2014. godine, pri čemu nije obavezno podnošenje molbi iz člana 3. ove uredbe.

U periodu od 1. marta do 30. juna 2014. godine korisnici javnih sredstava mogu, saglasno odredbama čl. 3-7. ove uredbe, podnositi molbe za davanje saglasnosti za broj veći od zatečenog stanja u smislu stava 2. ovog člana.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj :

U Beogradu, 22. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar