Uredba o oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim fizičkim licima za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSLOBAĐANjU PLAĆANjA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILjU PODSTICANjA RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način oslobađanja plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim za finansiranje poljoprivrednih gazdinstava fizičkim licima, po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07) .

Član 2.

Poslovna banka koja je odobrila kredit vršiće oslobađanje plaćanja zatezne kamate iz člana 1. ove uredbe ako se knjigovodstveno stanje duga – glavnica i redovna kamata izmire do 31. decembra 2010. godine.

Član 3.

Zahtev za oslobađanje plaćanja zatezne kamate korisnik kredita podnosi poslovnoj banci koja je odobrila kredit, koja će oslobađanje plaćanja zatezne kamate za odobrene kratkoročne kredite vršiti pod uslovima i na način propisan ovom uredbom.

Član 4.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.60.Doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ovu uredbu neophodno je doneti iz razloga što je dugotrajna ekonomska kriza i teško stanje u poljoprivrednoj proizvodnji dovelo većinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije u kritično stanje. Da bi se omogućilo lakše izmirivanje obaveza po kratkoročnim kreditima i prevođenje poljoprivrednih gazdinstava u aktivan status neophodno je da se na osnovu analize i predloga banaka izvrši otpis zatezne kamate, ako do izmirenja kredita (knjigovodstveno stanje duga – glavnice i redovne kamate) dođe u 2010. godini.

Na osnovu navedenog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na predlog banaka daje mogućnost oslobađanja plaćanja zatezne kamate po izmirenju dospelih obaveza po odobrenim kratkoročnim kreditima fizičkim licima čije su obaveze dospevale.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom, a zbog ekonomske krize u svetu, uređuju se uslovi i način oslobađanja plaćanja zatezne kamate za odobrene kratkoročne kredite date za finansiranje poljoprivrednih gazdinstava fizičkim licima, odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br.73/07 i 113/07) .

Poslovna banka koja je odobrila kredit vršiće oslobađanje plaćanja zatezne kamate ako se knjigovodstveno stanje duga – glavnica i redovna kamata izmire do 31. decembra 2010. godine.

Zahtev za oslobađanje plaćanja zatezne kamate korisnik kredita podnosi poslovnoj banci koja je odobrila kredit, koja će oslobađanje plaćanja zatezne kamate za odobrene kratkoročne kredite vršiti pod uslovima i na način propisan ovom uredbom.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar