Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljjaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br.106/05 i 108/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu.

Član 2.

Uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije vršiće se prema Programu raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije (u daljem tekstu: preduzeća iz prehrambene industrije) imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti prehrambene industrije i koja imaju ugovorenu proizvodnju i prodaju za poznatog kupca.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava iz člana 1. ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ispunjenost uslova za korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 5.

Sredstava iz člana 1. ove uredbe usmeravaju se preko Fonda za

razvoj Republike Srbije.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 broj

U Beogradu 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4427006.095.doc/1

PROGRAM

RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2006. GODINU

Ovim programom utvrđuje se raspodela i korišćenje sredstava namenjenih za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije u 2006.godini.

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije u iznosu od 290.000.000 dinara obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, Razdeo 10 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, aproprijacija 512.

Navedena sredstva prebacuju se na poseban podračun Fonda za razvoj Republike Srbije koji je otvoren za ovu namenu. Sredstva sa podračuna Fonda za razvoj Republike Srbije će se koristiti u skladu sa zakonom i Programom rada Fonda za razvoj Republike Srbije.

Prioritet pri odobravanju sredstava iz ovog programa imaće preduzeća iz prehrambene industrije koja se pripremaju za privatizaciju ili su otpočela proces privatizacije, kao i preduzeća koja višak zaposlenih rešavaju u skladu sa odgovarajućim programom Vlade.

1. Namena sredstava za kreditiranje preduzeća

iz prehrambene industrije

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije mogu se koristiti za sledeće namene, i to:

1) za obrtna sredstva – za preduzeća koja imaju sve pretpostavke za pokretanje ili povećanje obima proizvodnje – domaće i strano tržište, odnosno ugovore o prodaji roba i usluga, kapacitete, stručnu i ostalu radnu snagu;

2) za osnovna sredstva – izuzetno za preduzeća kod kojih manja ulaganja u osnovna sredstva omogućavaju otklanjanje, pokretanje ili osetno povećanje proizvodnje za koju imaju obezbeđen plasman na domaćem i stranom tržištu.

2. Način prijavljivanja za odobravanje sredstava iz Programa

Preduzeća koja ispunjavaju uslove za namensko korišćenje sredstava iz ovog programa, podnose odgovarajući zahtev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtev treba da sadrži poslovni plan za 2006. godinu, bitne efekte realizacije poslovnog plana za zaposlenost, nivo efikasnosti i poziciju preduzeća na tržištu, kao i kopiju ugovora o proizvodnji (uslugama) i prodaji za poznatog kupca.

Poslovni plan za 2006. godinu (po mesecima ili kvartalno, u zavisnosti od veličine preduzeća) treba da sadrži osnovni program proizvodnje (usluga) i plan prodaje, kao i plan novčanog toka, sa pregledom namene, obima i dinamike povlačenja traženih kredita iz sredstava za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije.

Preduzeća koja su bila korisnici kredita iz sredstava za subvencije u privredi u 2004. i 2005. godini, dostaviće i pokazatelje o ostvarenim efektima korišćenja ovih sredstava.

3. Način korišćenja i otplate kredita

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije korisnicima odobrava rešenjem ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva za kreditiranje mogu se koristiti:

1) na osnovu akta Vlade za preduzeća čije programe poslovno-finansijske konsolidacije i programe za rešavanje viška zaposlenih prihvati Vlada, i

2) na predlog Stručne radne grupe za razmatranje i ocenu poslovnih planova preduzeća iz prehrambene industrije – kandidata za korišćenje kredita (u daljem tekstu: Stručna radna grupa), po osnovu podnetog zahteva, za ostala preduzeća.

Stručnu radnu grupu imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva za kapitalne investicije i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Krediti za preduzeća iz prehrambene industrije za 2006. godinu usmeravaće se korisnicima preko Fonda za razvoj Republike Srbije uz valutnu klauzulu i obezbeđenje kredita sopstvenim menicama ili ovlašćenjima u skladu sa članom 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i «Službeni glasnik RS», broj 43/04), i to pod sledećim uslovima:

– sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou,

– sa rokom vraćanja kredita od 36 meseci, kod koga je grejs period 12 meseci od dana povlačenja kredita u toku koga se kamata obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja zaključi ugovor o kreditu sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Korisnici kredita za 2006. godinu polugodišnje će dostavljati Stručnoj radnoj grupi izveštaje o korišćenim sredstvima.

Krediti se otplaćuju Fondu za razvoj Republike Srbije. Fond će mesečno izveštavati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o iznosu vraćenih kreditnih sredstava. Vlada će, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrditi raspored i korišćenje vraćenih kreditnih sredstava.

Na zahtev korisnika kredita, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne radne grupe, može da predloži Fondu za razvoj Republike Srbije da se sredstva koja su odobrena kao kreditna pretvore u trajni ulog države, odnosno Fonda za razvoj Republike Srbije u kapitalu tog preduzeća.

Sredstva vraćena Fondu za razvoj Republike Srbije po osnovu otplate kredita odobrenog po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 66/04) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 21/05), koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovim programom.

Na zahtev korisnika kredita odobrenog po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 66/04) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 21/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne radne grupe može odobriti odlaganje početka otplate kredita za 12 do 24 meseca.

Odobreni krediti po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 21/05), i po ovoj uredbi mogu se koristiti kao bespovratna sredstva za podršku u sprovođenju procesa privatizacije pojedinih preduzeća iz prehrambene industrije i to isključivo po osnovu odobrenja Vlade.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljaće Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju kvartalne izveštaje o realizaciji ovog programa po korisnicima, radi sprovođenja kontrole namenske upotrebe sredstava.

4. Planirana mesečna dinamika korišćenja sredstava

Odobravanje sredstava vršiće se kvartalno ili mesečno, u zavisnosti od veličine preduzeća odnosno traženog iznosa kredita.

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br. 106/05 i 108/05-ispravka).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije omogućiće podsticanje proizvodnje i izgradnje konkurentnijeg i profitabilnijeg poljoprivrednog sektora. Izdvojena sredstva koristiće se namenski, isključivo za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije, prema programu koji je sastavni deo ove uredbe.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu, koji će se vršiti prema Programu raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pravo na korišćenje sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije (u daljem tekstu: preduzeća iz prehrambene industrije) imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti prehrambene industrije i koja imaju ugovorenu proizvodnju i prodaju za poznatog kupca.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ispunjenost uslova za korišćenje sredstava utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstava se usmeravaju preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, član 6. Razdeo 10. funkcija 420. ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 5.434.000.000 dinara, od čega je za sredstva namenjena finansiranju opreme za poljoprivredu predviđeno 3.400.000.000 dinara, a od čega je za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu izdvojeno 290.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

4427006.095.doc/2

Ostavite komentar