Uredba o utvrđivanju kriterijuma i bližih uslova za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, kao i malih i srednjih preduzeća iz oblsti turizma i ugostiteljstva za 2009. godinu

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA I BLIŽIH USLOVA ZA KREDITE ZA PODSTICANjE KVALITETA UGOSTITELjSKE PONUDE FIZIČKIH LICA, KAO I MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi i bliži uslovi za kredite, odnosno za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, kao i malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma (u daljem tekstu: projekat) iz sredstava koja su za ove namene obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu (u daljem tekstu: kreditna sredstva).

Član 2.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% od ukupne vrednosti tog projekta.

Član 3.

Kriterijumi za ocenu projekata su:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

2) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;

3) ekonomska opravdanost projekta;

4) unapređenje receptivnog turizma- broj stranih gostiju;

5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;

6) nivo razvijenosti opštine na kojoj je urađen projekat;

7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

Član 4.

Prioritet u korišćenju kreditnih sredstava imaju projekti kojima se obezbeđuje:

1) poboljšanje smeštajne ponude;

2) unapređenje marketinga domaćeg turističkog prometa;

3) izgradnja neophodne turističke infrastrukture.

Član 5.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, kao i malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma koje:

1) je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti ili je kao

poljoprivredno gazdinstvo upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u

skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08);

2) u prethodne dve godine nije pravnosnažno kažnjavano za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti;

3) je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodne dve godine.

Član 6.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, dinamiku realizacije projekta i podatke o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se odgovarajući dokazi iz člana 5. ove uredbe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 7.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava, u skladu sa ovom uredbom, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuje se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.

Član 8.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Član 9.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava su:

1) sopstvena solo menica;

2) hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom

zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke ili garancija poslovne banke.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava je 2.000.000 dinara.

Član 10.

Korisnik sredstava i Fond zaključuju ugovor o korišćenju kreditnih sredstava u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora iz člana 7. stav 2. ove uredbe.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Član 11.

Korisnici kreditnih sredstava su dužni da šestomesečno dostavljaju ministarstvu izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava.

Korisnici kreditnih sredstava se obavezuju da neće smanjiti broj zaposlenih do momenta vraćanja sredstava.

Korisnici sredstava dostavljaju ministarstvu godišnji finansijski izveštaj uz dokumentovanje podataka o broju stranih gostiju.

Korisnici sredstava su dužni da omoguće kontrolu namenskog trošenja sredstava od strane ministarstva.

Član 12.

Kreditna sredstva vraćaju se Fondu i koriste se kao kreditna sredstva za iste namene, u skladu sa ovom uredbom.

Fond će mesečno izveštavati ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar