Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA

U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, broj 9/09) u članu 2. stav 1. reči: „dve milijarde dinara”, zamenjuju se rečima: „četiri milijarde dinara za likvidnost, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvozne poslove, od čega se do 300.000.000,00 dinara može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke.”

Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 3. stav 2. tačka 3) posle reči: „evra”, dodaju se reči u zagradi: „(za kredite za izvozne poslove do 1.000.000,00 evra)”.

U tački 4) posle reči: „evra”, dodaju se reči u zagradi: „(za kredite za izvozne poslove do 4.000.000,00 evra)”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Krediti se odobravaju i u dinarima, a do najvišeg iznosa iskazanog u dinarima (ukupno kod svih banaka preko kojih se realizuju ovi krediti), koji može biti:

za preduzetnika do 2.000.000,00 dinara;

za malo preduzeće do 5.000.000,00 dinara;

za srednje preduzeće do 50.000.000,00 dinara (za kredite za izvozne poslove do 100.000.000,00 dinara);

za veliko preduzeće do 200.000.000,00 dinara (za kredite za izvozne poslove do 400.000.000,00 dinara).”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stavu 1.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

Posle stava 5. dodaje se st. 6. i 7. koji glase:

„Preduzeće ili preduzetnik kome je odobren najviši iznos kredita iz st. 2. ili 3. ovog člana ne može dobiti novi kredit u skladu sa ovom uredbom.

Fond prati i kontroliše da li je preduzeće ili preduzetnik ostvario pravo na kredit do iznosa iz st. 2. ili 3. ovog člana.”

Član 3.

U članu 7. stav 1. posle reči: „iznos kamate” dodaju se reči: „za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Subvencionisani iznos kamate za kredite iz člana 3. stav 3. ove uredbe iznosi 5% na godišnjem nivou na iznos dinarskog kredita i Fond ga prenosi banci unapred.”

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku iznosi do 3% godišnje, ako je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje.”

Posle stava 3. dodaje se st. 4, 5. i 6. koji glase:

„Najviša kamatna stopa za kredite namenjene za reprogram iznosi do 4,9% godišnje, ako je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje.

Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite iz člana 3. stav 3. ove uredbe je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku iznosi najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije -3,5% godišnje, ako je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje.

Dinarski krediti ne mogu se koristiti za reprogram.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 7.

Član 4.

U članu 8. st. 1, 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 1.

Član 5.

Iznos novoodobrenih dinarskih kredita i kredita sa valutnom klauzulom datih za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava, odnosno iznos kredita za te namene odobrenih posle 30. aprila 2009. godine, isključujući reprogramirane kredite, biće odbitna stavka prilikom obračuna obavezne rezerve banaka, najviše do iznosa prirasta ukupnih kredita odobrenih privredi, pri čemu se prilikom obračuna tih prirasta isključuju efekti promene kursa dinara za kredite indeksirane valutnom klauzulom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 18. maja 2009. godine.

05 Broj: 110-596/2009-3

U Beogradu, 7. maja 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar