Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i pregrambene proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 31/08), u Programu mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu, u poglavlju II. OSNOVNI CILjEVI MERA, stav 1. tačka 4. menja se i glasi:

„4) da je predviđen grejs period, koji se uključuje u rok otplate kredita, u trajanju od najmanje 12 meseci; ”

U poglavlju III. KORIŠĆENjE SREDSTAVA, stav 1. reči: „za subvencionisanje kamate” brišu se.

U stavu 5. procenat: „10%” zamenjuje se procentom: „12%”, a reči: „na godišnjem nivou koje isplaćuje u periodu prve tri godine trajanja kredita.” zamenjuju se rečima: „utvrđene parafiranim ugovorom o kreditu.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Izuzetno, učešće Ministarstva koje se odobrava po ovom programu, jeste:

– 20% iznosa glavnice za izgradnju i kupovinu sistema za navodnjavanje kao i opreme za navodnjavanje;

– 15% iznosa glavnice za podizanje višegodišnjih zasada;

– 15% iznosa glavnice za podizanje zasada vinove loze i jezgrastih voćnih vrsta.”

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Poslovne banke će odmah po odobrenju učešća, pustiti u tečaj odobreni kredit i proslediti Ministarstvu nalog za isplatu učešća. Učešće Ministarstva se isplaćuje jednokratno i bespovratno, a za taj iznos se umanjuje zaduženje korisnika prema banci po osnovu glavnice, odnosno za isti se umanjuje osnovica za obračun kamate na kredit.”

Dosadašnji st. 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 8, 9, 10, 11. i 12.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

Ostavite komentar