Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijumima za osnivanje centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 77. Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 i 84/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA OSNIVANjE CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I DRUGIH USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za osnivanje centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, broj 72/91), koja je prestala da se primenjuje danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, broj 84/04).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-6241/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

Ostavite komentar