Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 85/05-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANjE CENE LEKOVA

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za formiranje cene lekova («Službeni glasnik RS», br. 117/04, 19/05, 71/05, 111/05 i 53/06), član 7. menja se i glasi:

«Postojeća cena na veliko leka za humanu upotrebu jeste cena leka na veliko formirana u skladu sa propisima kojima se uređuju cene lekova za humanu upotrebu.

Kriterijum za formiranje cene na veliko leka čija je postojeća cena na veliko ispod 40% od prosečne uporedive cene leka na veliko u referentnim zemljama jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1,04.

Kriterijum za formiranje cene na veliko leka čija je postojeća cena na veliko iznad 40% od prosečne uporedive cene leka na veliko u referentnim zemljama jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1.»

Član 2.

Od 1. oktobra 2006. godine, kriterijum za formiranje cene na veliko leka čija je postojeća cena na veliko ispod 40% od prosečne uporedive cene leka na veliko u referentnim zemljama jeste postojeća cena na veliko leka pomnožena sa koeficijentom 1,05.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu 1. avgusta 2006. godine.

05 Broj: 110-4782/2005-7

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKIvana Dulić Marković

Ostavite komentar