Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta ulica i trgova

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 47/91, 79/92, 82/92 – ispravka, 47/94 i 49/99 – dr. zakon),

Član 1.

Član 2.

U članu 18. broj: “15“ zamenjuje se brojem: “30“.

Član 3.

U članu 23. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Ako se naziv ulice i trga označava višejezično onda je tabla iz stava 1. ovog člana veličine 50 h 55 cm.“

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 4.

U članu 24. broj: “15“ zamenjuje se brojem: “30“.

Član 5.

Član 33. briše se.

Član 6.

U članu 34. broj: “10“ zamenjuje se brojem: “15“.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-8391/2004-2

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš POTPREDSEDNIKIvana Dulić Marković

Ostavite komentar