Uredba o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA I ZA IZVOZNE POSLOVE U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2011. godini (u daljem tekstu: krediti) preduzetnika i privrednih društava registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 1.420.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, a plasiraju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Međusobni odnosi između ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Subvencionisanje kamatne stope, u skladu sa ovom uredbom, vrši se za kredite odobrene sa rokom vraćanja do 12 meseci.

Krediti se odobravaju u dinarima i uz primenu valutne klauzule za kredite kojima se finansiraju konkretni izvozni poslovi, a do najvišeg iznosa iskazanog u dinarima (ukupno kod svih banaka preko kojih se realizuju ovi krediti), koji može biti za:

1) preduzetnika do 3.000.000,00 dinara;

2) malo preduzeće do 10.000.000,00 dinara (za kredite za izvozne poslove do 10.000.000,00 dinara ili do 10.000.000,00 dinara uz primenu valutne klauzule);

3) srednje preduzeće do 80.000.000,00 dinara (za kredite za izvozne poslove do 200.000.000,00 dinara ili do 200.000.000,00 dinara uz primenu valutne klauzule);

4) veliko preduzeće do 300.000.000,00 dinara (za kredite za izvozne poslove do 800.000.000,00 dinara ili do 800.000.000,00 dinara uz primenu valutne klauzule).

Najviši iznos kredita kojim se finansira konkretan izvozni posao (ukupno kod svih banaka, kod kojih se realizuju ovi krediti), ne može biti veći od visine kredita utvrđenog za privredne subjekte u stavu 2. ovog člana. Krediti odobreni uz primenu valutne klauzule za finansiranje konkretnih izvoznih poslova otplaćuju se iz deviznih priliva ostvarenih po osnovu izvoza.

Razvrstavanje preduzeća iz stava 2. ovog člana izvršeno je u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09).

Preduzeće ili preduzetnik kome je odobren najviši iznos kredita u skladu sa Uredbom o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 5/10, 28/10, 38/10, 43/10, 50/10, 53/10, 67/10, 79/10, 81/10 i 94/10), bez obzira da li je navedeni kredit vraćen ili se koristi, može dobiti novi kredit u skladu sa uslovima iz ove uredbe.

Fond prati i kontroliše da li je preduzeće ili preduzetnik ostvario pravo na kredit do iznosa iz stava 2. ovog člana.

Korisnik kredita koji je iskoristio kredit sa subvencionisanom kamatnom stopom za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava do iznosa iz stava 2. ovog člana, može koristiti i kredite po osnovu izvoznih poslova iz stava 2. ovog člana najviše do visine razlike između limita utvrđenog za kredite za izvozne poslove i limita sredstava za likvidnost i trajna obrtna sredstva.

Član 4.

Pravo na korišćenje subvencionisane kamatne stope za kredite, osim preduzeća i preduzetnika iz člana 3. ove uredbe, imaju i privredna društva koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je većinski vlasnik Republika Srbija;

2) da se bave proizvodnjom u oblasti namenske industrije.

Subvencionisanje kamatne stope, za privredna društva iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: privredna društva u oblasti namenske industrije), vrši se za kredite za izvozne poslove odobrene sa rokom vraćanja do 24 meseca, u skladu sa ovom uredbom.

Privredna društva u oblasti namenske industrije ne mogu koristiti kredite sa subvencionisanom kamatnom stopom za reprogram postojećih kredita kod iste banke i za refinansiranje kredita.

Ukupni iznos kredita sa subvencionisanom kamatnom stopom iz stava 2. ovog člana, kod svih banaka koje odobravaju te kredite, ne može preći iznos od 1.000.000.000,00 dinara.

Krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom iz stava 2. ovog člana odobravaju se uz primenu valutne klauzule, čiji iznos je iskazan u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja i u dinarima.

Ministarstvo nadležno za poslove odbrane prati i kontroliše namensko korišćenje kredita sa subvencionisanom kamatnom stopom iz stava 2. ovog člana od strane privrednih društava u oblasti namenske industrije.

Član 5.

Subvencionisanje kamatne stope može se koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke, pod uslovom da korisnik kredita nije imao docnju dužu od 60 dana za kredit koji se reprogramira i to do visine u zavisnosti kojoj grupi privrednih subjekata iz člana 3. ove uredbe pripada korisnik kredita.

Ako korisnik kredita vrati kredit pre isteka ugovorenog roka, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred plaćene subvencionisane kamate za obračunski period u kome kredit nije korišćen.

Član 6.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

1) organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti i namena;

2) proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

3) za refinansiranje kredita kod druge banke.

Član 7.

Korisnici kredita, osim privrednih društava u oblasti namenske industrije, ne mogu smanjiti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji su imali u kvartalu koji je prethodio dobijanju kredita.

Kontrolu broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana kod korisnika kredita vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond, a kontrolu namenskog korišćenja kredita Poreska uprava.

Ako Nacionalna služba za zapošljavanje ili Fond utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih kod korisnika kredita u skladu sa stavom 1. ovog člana ili ako Poreska uprava utvrdi da je kredit nenamenski korišćen, Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za ceo period korišćenja kredita.

U slučaju iz stava 3. ovog člana korisnik kredita gubi pravo na dalje korišćenje subvencionisanog kredita, a banka može nastaviti da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Banka je dužna da u roku od tri dana od dana naplate iz stava 4. ovog člana uplati ceo iznos subvencije na račun Fonda.

Korisnik kredita je dužan da po isteku prve polovine perioda korišćenja kredita, kao i 30 dana pre isteka roka korišćenja kredita, dostavi mesečne OD obrasce overene od strane Poreske uprave za period korišćenja kredita, kao i za kvartal koji je prethodio dobijanju kredita.

Član 8.

Subvencionisani iznos kamate za kredite iz člana 4. ove uredbe iznosi 4% na godišnjem nivou na iznos kredita iskazan u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita i Fond ga prenosi banci unapred kao konačni iznos subvencionisane kamate.

Subvencionisani iznos kamate za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe iznosi 3,5% na godišnjem nivou na iznos kredita u dinarima ili dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj i Fond ga prenosi banci unapred.

Banka korisniku kredita iz člana 4. ove uredbe obračunava kamatu u visini kamatne stope za redovne kredite umanjenu za subvencionisani iznos kamate. Ako korisnik kredita prestane da ispunjava uslove iz ove uredbe kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 4% godišnje za kredite iz stava 1. ovog člana.

Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe i za reprogram ove vrste kredita je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku kredita, iznosi najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije za kredite u dinarima i najviše do visine 4,4 % na godišnjem nivou za kredite sa valutnom klauzulom, ako je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku ove vrste kredita i za reprogram kredita, uvećava se za 3,5% godišnje.

Jednokratna naknada za obradu kredita, koju banka zaračunava za kredite, ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita.

Član 9.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke, a naročito način i uslovi puštanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostali uslovi u skladu sa ovom uredbom, uređuju se ugovorom.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond podnosi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo podnosi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 11.

Sredstva koja su preneta Fondu u skladu sa Uredbom o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 5/10, 28/10, 38/10, 43/10, 50/10, 53/10, 67/10, 79/10, 81/10 i 94/10), mogu se koristiti i u 2011. godini za te namene.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar