Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

Na osnovu člana 96. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US i 24/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU POD KOJIMA LOKALNA SAMOUPRAVA MOŽE DA OTUĐI ILI DA U ZAKUP GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PO CENI, MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade („Službeni glasnik RS”, br. 13/10 i 54/11), u članu 2. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Jedinica lokalne samouprave može raspolagati građevinskim zemljištem u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, pod uslovom da lice kome se zemljište otuđuje ili daje u zakup nema u vlasništvu, odnosno zakupu ostvarenom u skladu sa Zakonom, drugo građevinsko zemljište na kome je predviđena izgradnja objekta koji može biti u funkciji realizacije projekata ekonomskog razvoja, na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi građevinsko zemljište koje je predmet otuđenja, odnosno davanja u zakup.”

Član 2.

Posle člana 3. dodaju se čl.3a-3v, koji glase:

„Član 3a

Jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, može dati u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, za izgradnju objekata iz proizvodne delatnosti, koji su u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja, po godišnjoj zakupnini koja bude ostvarena u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom.

Početni iznos zakupnine za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana, iznosi nula dinara.

Građevinsko zemljište iz stava 1. ovog člana se može dati u zakup ako površina katastarske parcele ne prelazi 25 ari i ako se radi o katastarskoj parceli na kojoj je, prema važećem planskom dokumentu, predviđena izgradnja objekta, odnosno objekata, koji služe isključivo za obavljanje proizvodne delatnosti, pod uslovom da zakupac:

1) preuzme obavezu da najduže u roku od dve godine od dana sudske overe ugovora o zakupu privede nameni građevinsko zemljište, odnosno izgradi objekat, odnosno objekte predviđene ugovorom, odnosno planskim dokumentom;

2) preuzme obavezu da, u roku koji ne može biti duži od pet godina od dana sudske overe ugovora o zakupu, zaposli najmanje jednog novog radnika na neodređeno vreme na svaka dva ara zakupljenog građevinskog zemljišta, odnosno zaposli najmanje deset novih radnika na neodređeno vreme za zakup građevinskog zemljišta površine preko 20 ari.

U slučaju da zakupac ne ispuni ugovorom preuzete obaveze, jedinica lokalne samouprave ima pravo da jednostrano raskine ugovor o zakupu građevinskog zemljišta i zakupcu naplati zakup građevinskog zemljišta po tržišnoj ceni zakupa, od momenta sudske overe ugovora do dana sudskog raskida ugovora o zakupu.

Cenu zakupa iz stava 4. ovog člana utvrđuje nadležni organ, u skladu sa zakonom.

Član 3b

Pre raspisivanja javnog oglasa o davanju u zakup građevinskog zemljišta iz člana 3a ove uredbe, skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o davanju u zakup građevinskog zemljišta.

Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave obavezno sadrži i sve bitne elemente ugovora o zakupu građevinskog zemljišta, a posebno informacije i odredbe o: katastarskoj parceli koja se daje u zakup i njenoj nameni; roku izgradnje objekata; tržišnoj ceni građevinskog zemljišta koje je predmet zakupa; broju novozaposlenih radnika koje je neophodno zaposliti; ukupnom trajanju zakupa; uslovima praćenja ostvarivanja ugovora o zakupu; zaštiti javnog interesa u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza, kao i izjavu ponuđača kojom preuzima obavezu da izvrši privođenje zemljišta nameni i zapošljavanje novozaposlenih radnika u rokovima predviđenim odlukom skupštine.

Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se Vladi radi davanja prethodne saglasnosti iz člana 3a stav 1. ove uredbe preko ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Zahtev za davanje prethodne saglasnosti, u ime jedinice lokalne samouprave, podnosi javni pravobranilac opštine, grada, odnosno grada Beograda, odnosno drugi organ koji zastupa jedinicu lokalne samouprave.

Uz zahtev iz stava 4. ovog člana podnosi se odluka skupštine opštine, kao i dokaz da je podnosilac vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini koje je predmet davanja u zakup.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, po dostavljanju zahteva sa odlukom iz stava 2. ovog člana i utvrđivanja titulara prava svojine na građevinskom zemljištu, predlaže Vladi donošenje akta o davanju prethodne saglasnosti ili akta kojim se odbija davanje prethodne saglasnosti, u roku koji ne može biti duži od osam dana od dana prijema urednog zahteva.

Član 3v

Po dobijanju akta Vlade o davanju prethodne saglasnosti, jedinica lokalne samouprave donosi odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz člana 3a ove uredbe.

Javni oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz člana 3a ove uredbe, objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave i u najmanje jednom javnom glasilu koje je dostupno na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Svi elementi ugovora o zakupu građevinskog zemljišta koji su utvrđeni odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, sastavni su deo i javnog oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljišta.

Ponuđači u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom mogu biti mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji su u prethodne dve godine pojedinačno ostvarili minimalni godišnji promet od tri miliona dinara, a svaki ponuđač mora dostaviti dokaz o izmirenim dospelim porezima i drugim javnim dažbinama u skladu sa propisima Republike Srbije.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O b r a  z l o ž e nj e

 

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije kojim je propisano je da Vlada donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona. Članom 96. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 81/09-ispravka, 64/10-US i 24/11),  predviđeno je da Vlada bliže  propisuje uslove i način pod kojima jedinica lokalne samouprave može otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište uz naknadu, odnosno po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene, odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište bez naknade.

 

II Razlozi za donošenje uredbe

Otuđenje ili davanje u zakup radi izgradnje građevinskog zemljišta u javnoj svojini, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji  moguće je samo putem  javnog nadmetanja ili prikupljanjem ponuda javnim oglasom, po tržišnim uslovima (član 96). Građevinsko zemljište u javnoj svojini se otuđuje ili daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu ili najviši iznos zakupnine za to zemljište, koja se naknadno ne može umanjivati.

Izuzetno od ove odredbe,  lokalna samouprava može otuđiti ili dati po ceni odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište bez naknade, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, po uslovima koji su propisani u Uredbi o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade. Članom 3. ove Uredbe propisani su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se neki projekat označio kao projekat u funkciji realizcije projekata ekonomskog razvoja, te se utvrđuje da je neophodno, između ostalog, da se realizacijom povećava broj zaposlenih u privredi najmanje 1%, odnosno 0,5% i srazmerno uvećavaju javni prihodi. Na osnovu ove Uredbe započeta je realizacija mnogih značajnih ekonomskih projekata na teritoriji Republike Srbije, ali je uočeno, s obzirom na rigorozne uslove koji prethodno moraju biti ispunjeni i značajna finansijska sredstva koja moraju biti uložena u realizaciju ovih projekata, da su povlastice propisane Uredbom uglavnom korišćene za privlačenje stranih investicija, za investitore koji raspolažu velikim finansijskim kapitalom. U praksi, na osnovu analiza nadležnih organa, u uslovima postojeće ekonomske krize, uočeno je da mala i srednja preduzeća i preduzetnici sve teže ostvaruju nove investicione projekte, te da su kao kategorija isključeni od mogućnosti da ostvaruju povlastice predviđene Uredbom. Imajući u vidu značaj izgradnje objekata iz proizvodne delatnosti, odnosno podsticanje i unapređenje proizvodnje u odnosu na druge delatnosti, kao i otvaranja novih radnih mesta za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja, a na predlog većeg broja jedinica lokalne samouprave, pristupljeno je izmenama i dopunama Uredbe, tako što je ubrzana procedura utvrđivanja projekata u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja i precizirani uslovi pod kojima je moguće da i mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu pod uslovima koji su povoljniji od tržišnih, ostvariti pravo na zakup građevinskog zemljišta, na kome je prema važećem planskom dokumentu, predviđena izgradnja objekata iz proizvodne delatnosti.

U cilju pravilne primene navedenih odredbi, u Zakonu o planiranju i izgradnji je predviđeno  da Vlada bliže propiše uslove, način i postupak za otuđenje, odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. ove uredbe utvrđeno je da jedinica lokalne samouprave može otuđiti ili dati u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, samo licu koje na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi građevinsko zemljište koje je predmet otuđenja, odnosno davanja u zakup, nema u vlasništvu, odnosno zakupu ostvarenom u skladu sa Zakonom, građevinsko zemljište na kome je predviđena izgradnja objekta koji može biti u funkciji realizacije projekata ekonomskog razvoja. Ova odredba predstvalja opštu normu, s obzirom da se odnosi na ovlašćenje jedinice lokalne samouprave sadržano u članu 2. Uredbe, ali i na ovlašćenja jedinice lokalne samouprave koja su predviđena novim članovima Uredbe.

U članu 2. propisani su uslovi i način pod kojima jedinica lokalne samouprave može da da u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, pa se precizno određuje da se to zemljište može dati u zakup samo ako je na njemu predviđena izgradnja objekata iz proizvodne delatnosti, da površina tako datog zemljišta u zakup ne može preći 25 ari, rokovi u kojima zakupac mora da izvrši sve uslove utvrđene Odlukom Skupštine jedinice lokalne samouprave i Ugovorom zaključenim na osnovu Odluke i sprovedenog postupka prikupljanja ponuda, način pribavljanja prethodne saglasnosti Vlade, način objavljivanja javnog oglasa za prikupljanje ponuda, kao i uslov da se radi o malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji su izmirili dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

Članom 3. utvrđen je datum stupanja na snagu ove uredbe, a to je osmi dan od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

IV Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

V Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe jeste da se prema utvrđenim uslovima, kriterijumima i propisanom postupku, preciznije uredi davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, kada je titular prava jedinica lokalne samouprave. Realizacijom ove uredbe biće postignut cilj da titulari građevinskog zemljišta u javnoj svojini racionalno koriste i raspolažu ovim značajnim resursom, da unaprede lokalni ekonomski razvoj, doprinesu privođenju zemljišta nameni u skladu sa planskim dokumentom, olakšaju poslovanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i uvećaju javne prihode jedinice lokalne samouprave.

PREGLED ODREDABA VAŽEĆE UREDBE KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

Jedinica lokalne samouprave može otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene ili bez naknade, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), pod uslovom da je to građevinsko zemljište namenjeno za izgradnju:

1) objekta u funkciji realizacije projekata ekonomskog razvoja;

2) objekta koji je namenjen za socijalno stanovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalno stanovanje ili objekat koji nije namenjen tržištu već za potrebe državnih organa, odnosno organa jedinice teritorijalne autonomije ili organa jedinice lokalne samouprave i da je investitor tog objekta Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) stanova u skladu sa Uredbom o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/10), kada je investitor izgradnje tih stanova Republika Srbija;

4) objekta koji je u funkciji obavljanja komunalne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE RASPOLAGATI GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U SMISLU STAVA 1. TAČKA 1. OVOG ČLANA, POD USLOVOM DA LICE KOME SE ZEMLJIŠTE OTUĐUJE ILI DAJE U ZAKUP, NEMA U VLASNIŠTVU, ODNOSNO ZAKUPU OSTVARENOM U SKLADU SA ZAKONOM, DRUGO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA KOME JE PREDVIĐENA IZGRADNJA OBJEKTA KOJI MOŽE BITI U FUNKCIJI REALIZACIJE PROJEKATA EKONOMSKOG RAZVOJA, NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE NALAZI GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE JE PREDMET OTUĐENJA, ODNOSNO DAVANJA U ZAKUP.

ČLAN 3A

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, UZ PRETHODNO PRIBAVLJENU SAGLASNOST VLADE, MOŽE DATI U ZAKUP NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA IZGRADNJU OBJEKATA IZ PROIZVODNE DELATNOSTI, KOJI SU U FUNKCIJI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, PO GODIŠNJOJ ZAKUPNINI KOJA BUDE OSTVARENA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA JAVNIM OGLASOM.

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, IZNOSI NULA DINARA.

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SE MOŽE DATI U ZAKUP AKO POVRŠINA KATASTARSKE PARCELE NE PRELAZI 25 ARI I AKO SE RADI O KATASTARSKOJ PARCELI NA KOJOJ JE, PREMA VAŽEĆEM PLANSKOM DOKUMENTU, PREDVIĐENA IZGRADNJA OBJEKTA, ODNOSNO OBJEKATA, KOJI SLUŽE ISKLJUČIVO ZA OBAVLJANJE PROIZVODNE DELATNOSTI, PO USLOVOM DA ZAKUPAC:

1) PREUZME OBAVEZU DA NAJDUŽE U ROKU OD DVE GODINE OD DANA SUDSKE OVERE UGOVRA O ZAKUPU, PRIVEDE NAMENI GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, ODNOSNO IZGRADI OBJEKAT, ODNOSNO OBJEKTE PREDVIĐENE UGOVOROM, ODNONO PLANSKIM DOKUMENTOM;

2) PREUZME OBAVEZU DA U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD PET GODINA OD DANA SUDSKE OVERE UGOVORA O ZAKUPU, ZAPOSLI NAJMANJE JEDNOG NOVOG RADNIKA NA NEODREĐENO VREME NA SVAKA DVA ARA ZAKUPLJENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO ZAPOSLI NAJMANJE DESET NOVIH RADNIKA NA NEODREĐENO VREME ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA POVRŠINE PREKO 20 ARI.

U SLUČAJU DA ZAKUPAC NE ISPUNI UGOVOROM PREUZETE OBAVEZE, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IMA PRAVO DA JEDNOSTRANO RASKINE UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPCU NAPLATI ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO TRŽIŠNOJ CENI ZAKUPA, OD MOMENTA SUDSKE OVERE UGOVORA DO DANA SUDSKOG RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU.

CENU ZAKUPA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UTVRĐUJE NADLEŽNI ORGAN, U SKLADU SA ZAKONOM.

ČLAN 3B

PRE RASPISIVANJA OGLASA O DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ ČLANA 3A OVE UREDBE, SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI ODLUKU O DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA.

ODLUKA SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OBAVEZNO SADRŽI I SVE BITNE ELEMENTE UGOVORA O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, POSEBNO INFORMACIJE I ODREDBE O: KATASTARSKOJ PARCELI KOJA SE DAJE U ZAKUP I NJENOJ NAMENI; ROKU IZGRADNJE OBJEKATA; TRŽIŠNOJ CENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PREDMET ZAKUPA; BROJU NOVOZAPOSLENIH RADNIKA KOJE JE NEOPHODNO ZAPOSLITI; UKUPNOJ DUŽINI ZAKUPA; USLOVIMA PRAĆENJA OSTVARIVANJA UGOVORA O ZAKUPU; ZAŠTITI JAVNOG INTERESA U SLUČAJU NEISPUNJENJA PREUZETIH OBAVEZA, KAO I IZJAVU PONUĐAČA KOJOM PREUZIMA OBAVEZU DA IZVRŠI PRIVOĐENJE ZEMLJIŠTA NAMENI I ZAPOŠLJAVANJE NOVOZAPOSLENIH RADNIKA U ROKOVIMA PREDVIĐENIM ODLUKOM SKUPŠTINE.

ODLUKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SE VLADI NA DAVANJE SAGLASNOSTI, PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA.

ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI U IME JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PODNOSI JAVNI PRAVOBRANILAC OPŠTINE, GRADA, ODNOSNO GRADA BEOGRADA, ODNOSNO DRUGI ORGAN KOJI ZASTUPA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 4. OVE UREDBE PODNOSI SE ODLUKA SKUPŠTINE OPŠTINE, KAO I DOKAZ DA JE PODNOSILAC VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET DAVANJA U ZAKUP.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA, PO DOSTAVLJANJU ZAHTEVA SA ODLUKOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I UTVRĐIVANJA TITULARA PRAVA SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, PREDLAŽE VLADI DONOŠENJE AKTA O SAGLASNOSTI ILI AKTA KOJIM SE ODBIJA DAVANJE SAGLASNOSTI, U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA UREDNOG ZAHTEVA.

ČLAN 3V

PO DOBIJANJU AKTA VLADE O DAVANJU SAGLASNOSTI, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ ČLANA 3A OVE UREDBE.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ ČLANA 3A OVE UREDBE, OBJAVLJUJE SE U SLUŽBENOM GLASNIKU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I U NAJMANJE JEDNOM JAVNOM GLASILU KOJE JE DOSTUPNO NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

SVI ELEMENTI UGOVORA O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJI SU UTVRĐENI ODLUKOM SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, SASTAVNI SU DEO I JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA.

PONUĐAČI U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA JAVNIM OGLASOM MOGU BITI MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNICI KOJI SU U PRETHODNE DVE GODINE POJEDINAČNO OSTVARILI MINIMALNI GODIŠNJI PROMET OD TRI MILIONA DINARA, A SVAKI PONUĐAČ MORA DOSTAVITI DOKAZ O IZMIRENIM DOSPELIM POREZIMA I DRUGIM JAVNIM DAŽBINAMA U SKLADU SA PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE.

Ostavite komentar