Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje luke u Smederevu u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarska parcela broj 691, upisana u list nepokretnosti broj 13433 Katastarske opštine Smederevo, katastarska parcela broj 1/2, upisana u list nepokretnosti broj 13846 Katastarske opštine Smederevo i katastarska parcela broj 1/3, upisana u list nepokretnosti broj 13847 Katastarske opštine Smederevo, ukupne površine 17ha 24a 27m². Deo katastarske parcele 691 namenjen je terminalu za međunarodni putnički saobraćaj.

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom opštinskom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, ____.2016. godine

VLADA

Predsednik,

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar