Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04),

Vlada donosi

U R E D B U

„LUDAŠKO JEZERO”

Član 1.

Ludaško jezero s vlažnim staništima i stepskim fragmentima stavlja se pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ i svrstava u zaštićena prirodna dobra od izuzetnog značaja, odnosno u prirodno dobro I kategorije (u daljem tekstu: Specijalni rezervat „Ludaško jezero“).

Član 2.

Specijalni rezervat „Ludaško jezero“ stavlja se pod zaštitu radi očuvanja ekosistema vlažnih staništa peščarskog i stepskog prostora s visokim predeonim i specijskim diverzitetom, reliktnom stepskom zajednicom i biotopom retkih vrsta flore i faune. Kao takav, jedini je predstavnik plitkih, semistatičnih jezera stepske oblasti u Republici Srbiji i predstavlja mesto okupljanja i boravka migratornih vrsta ptica, zbog čega ima međunarodni značaj.

Član 3.

Specijalni rezervat „Ludaško jezero“ nalazi se na području opštine Subotica, odnosno katastarskim opštinama Palić i Bački Vinogradi, površine 846,33 hektara od čega je 69,69% u državnoj i društvenoj svojini i 30,31% u privatnoj svojini.

Zaštitna zona Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ obuhvata površinu od 2002,00 hektara.

Opis granica Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ i njegove zaštitne zone s grafičkim prikazom odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ ustanovljava se režim zaštite I stepena na površini od 70,29 hektara, režim zaštite II stepena na površini od 399,27 hektara i režim zaštite III stepena na površini od 376,77 hektara.

Režim zaštite I stepena obuhvata tršćake na samom jezeru Ludaš, a sastoji se iz dva dela i to:

Severoistočni deo jezera nazvan „Suvi rit“ s peščanim poluostrvom površine od 62,8 hektara, čija granica počinje od severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7941/2, zatim ide na sever do istočne obale ostrva Roža Šandor, obilazi ostrvo i nastavlja na sever do južne međne tačke katastarske parcele broj 6764. Granica skreće na severoistok i prati međnu liniju katastarske parcele broj 6767 (jezero) do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 6759, ide na jug prateći međnu liniju kat. parc. br. 6759 i 6767 do prelomne međne tačke gde skreće na jugoistok u dužini od 95 metara. Granica ulazi u katastarsku parcelu broj 6767 i ide na istok linijom koja je 10 metara udaljena od njene međne linije s katastarskom parcelom broj 10974/3 (put), zatim skreće na jug naspram katastarske parcele broj 7888 do njene međne linije gde skreće na zapad međnom linijom katastarske parcele broj 6767 (jezero) i prati je sve do međne tačke kat. parc. br. 6767 i 7909, gde skreće na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 7909 do njene jugozapadne međne tačke, zatim skreće na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 7909 gde nastavlja zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 7010/5 do međne tačke kat. parc. br. 7910/5 i 6767, potom skreće na jug prateći međnu liniju katastarske parcele broj 6767 (jezero) i ide do početne tačke.

Netaknuti stari tršćak u južnom delu jezera, površine 8,6 hektara: čija granica počinje od međne tačke kat. parc. br. 6767 i 8482/1, zatim ide na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 6767 do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 8522, skreće na severoistok, seče katastarsku parcelu broj 6767 u dužini od 150 metara, potom skreće pod pravim uglom na jugoistok u dužini od 500 metara, pa ponovo skreće pod pravim uglom na jugozapad u dužini od 100 metara do međne tačke kat. parc. br. 6767 i 8482/1.

Režim zaštite II stepena obuhvata:

Centralni deo jezera (257.4 hektara od katastarske parcele broj 6767) i obalu pod prirodnom vegetacijom (17,6 hektara) ukupne površine od 275 hektara: osim površina zaliva predviđenih za rekreaciju koje se nalaze u trećem stepenu zaštite i koje su odvojene od centralnog dela jezera sledećim granicama: zaliv Hajdukovo(5 hektara) – severno od granične linije koja počinje od jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6788, KO Palić, ide na istok sekući katastarsku parcelu broj 6767 (jezero) do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 6885/1; zaliv Nosa (0.22 hektara) – prostor između I stepena zaštite i ustave, istočno od zamišljene linije koja počinje 30 metara istočno od severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7888, nastavlja prema severu sekući katastarsku parcelu broj 6767 (jezero) do prelomne tačke južne međne linije katastarske parcele broj 10974/3 (put); zaliv Šupljak škola (2.8 hektara) – zapadno od granice, koja kreće od istočne međne tačke katastarske parcele broj 8474/1, ide na sever sekući katastarsku parcelu broj 6767 (jezero) do južne prelomne međne tačke katastarske parcele broj 8480/1, KO Palić; zaliv Šupljak Budžak (1.53 hektara) – zapadno od granice koja počinje od međne linije katastarske parcele broj 8799, KO Palić na udaljenosti 100 metara od međne tačke iste katastarske parcele i katastarske parcele broj 10973/3 (put) i pravom linijom ide do tačke na međnoj liniji katastarske parcele broj 6751, koja je udaljena 100 metara od međne tačke iste katastarske parcele i katastarske parcele broj 10973/3 (put). Prvo priobalno područje u režimu zaštite II stepena nalazi se iznad severne međne linije katastarske parcele broj 6767 i obuhvata severni deo katastarske parcele broj 6764 do Istraživačke stanice. Drugo priobalno područje režima zaštite II stepena naslanja se na jezero s severoistočne strane, a granica tog područja počinje od katastarske parcele broj 10974/2 (put) i ide na zapad, obuhvatajući u celosti priobalne katstarske parcele do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7890/1, potom se nastavlja na zapad i paralelno ide na rastojanju od 50 metara od međne linije jezera sekući katastarske parcele koje izlaze na jezero, do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 7910/6, granica onda skreće na jugozapad južnim međnim linijama kat. parc. br. 7910/6, 7910/4, 7910/3, 7910/2, do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7910/1, zatim skreće na severozapad do tačke koja je 50 metara udaljena od međne linije jezera, pa skreće na jugozapad i na udaljenosti od 50 metara prati međnu liniju jezera do međne linije katastarske parcele broj 7942/1. Dalje granica skreće na jugoistok međnom linijom iste katastarske parcele do katastarske parcele broj 7944 (put), zatim na jugozapad severnom međnom linijom katastarske parcele broj 7944 do jezera. Treće priobalno područje režima zaštite II stepena naslanja se na istočnu međnu liniju katastarske parcele broj 6767 (jezero), a granica polazi od tačke koja je udaljena 50 metara od jezera i nalazi se na severnoj međnoj liniji katastarske parcele broj 8011, zatim ide na jug prateći rastojanje od 50 metara od međne linije jezera do severne međne linije katastarske parcele broj 8017/7, skreće na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 8017/7, 8017/8 i 8017/9, pa na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 8017/9. Granica potom ide na zapad južnom međnom linijom te iste katastarske parcele do tačke udaljene 50 metara od međne linije jezera, zatim se nastavlja na jug i na udaljenosti od 50 metara prati međnu liniju jezera do južne međne linije katastarske parcele broj 8024, gde skreće na zapad do međne linije jezera. Četvrto priobalno područje u režimu zaštite II stepena naslanja se na južnu međnu liniju jezera i u celosti obuhvata katastarsku parcelu broj 8446/1. Peto priobalno područje u režimu zaštite II stepena naleže na zapadnu obalu jezera i ovom području pripadaju kat. parc. br. 6758, 6757, 6756 i 6755.

Vodotok Kireš s plavnim područjima uzvodno od jezera površine 42,5 hektara od pruge Subotica-Horgoš do ušća u jezero, čija se granica odvaja od obale Kireša s južne strane magistralnog puta katastarska parcela broj 4037, skreće na istok prateći južnu međnu liniju puta do međne tačke puta i katastarske parcele broj 3885, KO Bački Vinogradi. Granica potom skreće na jugozapad severnom graničnom linijom katastarske parcele broj 3886/1 do dela teritorije na kome su objekti „NIS Naftagas“, obilazi ga s zapadne strane i ide do katastarske parcele broj 10974/3 (put), KO Palić. Zatim granica prelazi put do međne tačke kat. parc. br. 6767 i 6759, skreće na severozapad i prati severnu međnu liniju katastarske parcele broj 6767 do njene međne tačke naspram katastarske parcele broj 6926. Potom, granica skreće na sever, preseca katastarsku parcelu broj 6764 do međne tačke kat. parc. br. 6926 i 6925/3 (put), ide na istok, severnom međnom linijom katastarske parcele broj 6764, skreće na sever zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele i dolazi do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7000/9. Granica obilazi katastarsku parcelu broj 7000/9 sa severne strane i prati njenu severnu međnu liniju do međne tačke kat. parc. br. 7000/9 i 10974/1 (put), skrećući na severoistok, preseca put i ide jugoistočnom međnom linijom katastarske parcele broj 7095/4 do međne tačke kat. parc. br. 7095/4, i 7096/4. Zatim ponovo skreće na severozapad zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 7096/4 do katastarske parcele broj 7069/1 (put), a onda skrećući na istok ide južnom međnom linijom puta do Kireša. Ovom delu zaštićenog područja u režimu II stepena zaštite pripada i deonica kanalizovanog toka Kireša uz obalu jezera između severne granične linije tršćaka „Suvi rit“ i katastarske parcele broj 10974/3 (put), od ušća u jezero do granice područja u režimu III stepena zaštite kod ustave na jezeru.

Plavno područje vodotoka Kireš, nizvodni deo, površine 40,01 hektara, čija granica počinje od jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7098/3, KO Palić, ide na istok južnim međnim linijama kat. parc. br. 7098/3 i 7098/2 do tromeđe katastarskih opština Palić, Bački Vinogradi i Martonoš, potom skreće na sever do magistralnog puta katastarske parcele broj 4037. Skrećući na zapad, granica prelazi Kireš i ide granicom KO Palić i KO Bački Vinograd do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 4035/2, KO Bački Vinogradi. Granica se dalje nastavlja na zapad prateći severne međne linije kat. parc. br. 4035/3, 4033/2, 4032/2, 4028/2, 4023/2, 4022/2, 4019/2, 4018/2, 4013/2, 4014/2, 4008/2, 4007/2, 4006/2 4005/2, 4003/2, 4001/2, 4000/2, 3998/2, 3996/4, 3996/3, 3993/4 i 3993/3 do međne tačke KO Bački Vinogradi i KO Palić, potom ide na zapad severnom međnom linijom KO Palić, do međne tačke KO Palić i kat. parc. br. 3937 i 3886/7, KO Bački Vinogradi, onda skreće na sever obuhvatajući katastarsku parcelu broj 3886/7 do međne tačke kat. parc. br. 3886/7 i 3886/8. Granica zatim kreće na istok preseca katastarsku parcelu broj 3886/7 do međne tačke katastarske parcele broj 7098/1, KO Palić, savija se na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 7098/1, skreće na zapad severnom međnom linijom katastarske parcele broj 7098/3 i nastavlja do početne tačke opisa.

Stepski fragment na bregu Hinga površine 0,11 hektara, obuhvata katastarsku parcelu broj 7844/2 u celosti i delove kat. parc. br. 7843/1 (cela širina parcele na udaljenosti od 15 metara istočno i zapadno od trigonometrijske tačke) i 7843/2 (prostor širine 5 metara i dužine 30 metara uz severnu međnu liniju katastarske parcele, paralelno s prostorom susedne parcele u drugom stepenu zaštite).

Vlažne livade depresije Čurgo površine 23,95 hektara, čija granica počinje od međne tačke kat. parc. br. 10972/2 i 6616/3, ide na severoistok južnom međnom linijom katastarske parcele broj 10972/2 do međne tačke s katastarskom parcelom broj 6651/1, okreće na jugoistok istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 6651/1, da bi skrenula na severoistok međnom linijom iste katastarske parcele i nastavila dalje na severoistok severnim međnim linijama kat. parc. br. 6655 i 6660/10 do katastarske parcele broj 10973/3 (put). Granica zatim skreće na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 6660/10, okreće na zapad južnom međnom linijom iste katastarske parcele do međne tačke katastarske parcele broj 6660/9. Dalje se granica okreće na jugozapad idući međnom linijom do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6660/2, skrećući na sever istočnom međnom linijom iste katastarske parcele, a zatim skreće na zapad severnom međnom linijom kat. parc. br. 6660/2, 6660/1 i 6646/2. Potom se granica okreće na jug sve vreme prateći istočnu međnu liniju katastarske parcele broj 6646/1, skreće na zapad južnom međnom linijom kat. parc. br. 6646/1 i 6657/1. Granica dalje ide na zapad južnim međnim linijama kat. parc. br. 6642, 6641, 6640, 6639, 6638/2, 6638/1, 6636, 6637, 6635, 6634 i 6633/2, skrećući na severozapad južnom međnom linijom kat. parc. br. 6633/2, 6633/1, 6630, 6629, 6626, 6616/4, 6616/3, 6616/2, 6615/2, 6616/1, 6614, 6612, 6611 i 6609, nastavlja na severozapad i ide zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 6609 do južne međne tačke katastarske parcele broj 6608, odakle skreće na istok južnom međnom linijom katastarske parcele broj 6608, seče kat. parc. br. 6611 i 6612, s južne strane zaobilazi katastarsku parcelu broj 6615/1, seče kat. parc. br. 6615/2 i 6616/2 do međne linije katastarske parcele broj 6616/3, pa okreće na sever i ide zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele do početne tačke opisa ovog dela.

Vlažne livade na prostoru Kivago, površine 15,11 hektara, čija granica počinje kod međne tačke kat. parc. br. 5519 i 6075, zatim ide na istok južnom međnom linijom katastarske parcele broj 6075 do međne tačke katastarske parcele broj 5524/2, skreće na sever zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele do njene severozapadne tačke. Granica zatim skreće na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 5524/2, 5524/5, 5525/2 i 5527/1, okrećući na jug istočnom međnom linijom kat. parc. br. 5527/1 i 5526/1 do auto puta E-75. Potom granica skreće na jugozapad zapadnom međnom linijom auto puta do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 5524/2 skrećući na severozapad i ide 50 metara zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele, a onda skreće na zapad i na udaljenosti od 50 metara prati severnu međnu liniju kat. parc. br. 5524/10, 5524/12 i 5436/1 do međne linije kat. parc. br. 5518/2 i 5519 i skrećući na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 5519 ide do početne tačke ovog dela.

Ostali prostor zaštićenog dobra obuhvata režim zaštite III stepena.

Član 5.

Na području Specijalnog rezervata „Ludaško jezero” u režimu zaštite I stepena zabranjuje se korišćenje prirodnih bogatstava i isključuju se svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti, osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije.

Na području Specijalnog rezervata „Ludaško jezero” u režimu zaštite II stepena zabranjeno je:

menjati namenu površina (pretvarati livade i pašnjake u obradivo zemljište, pretvarati poljoprivredno zemljište u voćnjake i vinograde, graditi ribnjake i dr), osim u cilju zaštite i razvoja rezervata;

graditi nove objekte, osim privremenih za potrebe sprovođenja mera zaštite i unapređenja dobra;

povećavati postojeću spratnost i gabarite pri rekonstrukciji postojećih objekata;

graditi molove, osim tradicionalnih pristana kod starih salaša i u naučnoistraživačke svrhe;

obavljati geološke i druge istražne radove, osim ako su neophodni za sprovođenje mera zaštite i unapređenja prirodnih i kulturnih vrednosti dobra;

eksploatisati naftu, gas, mineralne sirovine, treset i građevinski materijal;

primenjivati hemijska sredstava i mineralna đubriva, osim kada je to neophodno za sprovođenje mera aktivne zaštite prirodnih retkosti;

odlagati bilo koju vrstu otpada;

prihranjivati ribu;

koristiti vodu iz jezera i prve freatske izdani u bilo kojem obliku;

graditi zalivne sisteme;

upuštati vodu ispod II klase kvaliteta (mezosaprobnu);

koristiti čamce na motorni pogon, osim za potrebe staraoca;

držati čamce u vodi i koristiti ih u periodu od 1. januara do 30. juna, osim za potrebe staraoca;

bilo šta raditi na vodi, osim za potrebe sprovođenja mere zaštite, naučnoistraživačkih radova i edukacije;

odvoditi ili prevoditi vode Kireša, izuzev kada je konstatovan protok veći od 7 m3/sec;

obavljati hidromelioracione radove koji bi doveli do smanjenja nivoa podzemnih voda (prokopavati nove kanale, produbljivati postojeće i dr.);

menjati reljef terena (raskopavati i nasipati obalu, otvarati pozajmišta peska i sl.), osim radi poboljšanja hidroloških i ekoloških uslova staništa;

uznemiravati, uništavati, sakupljati i koristiti divlju faunu i floru, osim u naučnoistraživačke svrhe u cilju unapređenja prirodnih vrednosti;

unositi alohtone vrsta biljaka i životinja;

paliti vegetaciju, osim radi usmeravanja sukcesije prirodne vegetacije;

kositi teškom mehanizacijom i kositi u generativnom periodu;

baviti se privrednim ribolovom;

pošumljavati;

loviti, osim kad je to potrebno radi očuvanja brojnosti populacije i zaštite od zaraznih bolesti uz pribavljene uslove organizacije nadležne za poslove zaštite prirode;

zagađivati životnu sredinu i raditi bilo šta što potencijalno može ugroziti zaštićeno prirodno dobro.

Na području Specijalnog rezervata „Ludaško jezero” u režimu zaštite III stepena zabranjeno je:

menjati namenu površina (pretvarati livade i pašnjake u obradivo zemljište, pretvarati poljoprivrednog zemljišta u voćnjake i vinograde, graditi ribnjake i dr);

graditi nove objekte, osim za potrebe sprovođenja mera zaštite i unapređenja dobra, a u skladu s planskim dokumentom;

povećavati postojeću spratnost i gabarite pri rekonstrukciji postojećih objekata u skladu s planskim dokumentom;

graditi molove, osim tradicionalnih pristana kod starih salaša i u naučnoistraživačke svrhe;

obavljati geološke i druge istražne radove, osim ako su neophodni za sprovođenje mera zaštite i unapređenja prirodnih i kulturnih vrednosti dobra;

eksploatisati naftu, gas, mineralne sirovine, treset i građevinski materijal;

primenjivati hemijska sredstava i mineralna đubriva, osim kada je to neophodno za sprovođenje mera aktivne zaštite prirodnih retkosti;

odlagati bilo koju vrstu otpada;

obavljati hidromelioracione radove koji bi doveli do smanjenja nivoa podzemnih voda (prokopavati nove kanale, produbljivati postojeće i dr.);

graditi zalivne sisteme;

menjati reljef terena (raskopavati i nasipati obalu, otvarati pozajmišta peska i sl.), osim radi poboljšanja hidroloških i ekoloških uslova staništa;

uznemiravati, uništavati, sakupljati i koristiti divlju faunu i floru, osim u naučnoistraživačke svrhe u cilju unapređenja prirodnih vrednosti;

unositi alohtone vrsta biljaka i životinja;

paliti vegetaciju, osim radi usmeravanja sukcesije prirodne vegetacije;

pošumljavati, osim fragmentarno za sprovođenje planiranih mera unapređenja predela;

koristiti vodu iz jezera i prve freatske izdani u bilo kojem obliku;

koristiti čamce na motorni pogon, osim za potrebe staraoca;

upuštati vodu ispod II klase kvaliteta (mezosaprobnu);

baviti se privrednim ribolovom;

loviti, osim kad je to potrebno radi očuvanja brojnosti populacije i zaštite od zaraznih bolesti uz pribavljene uslove organizacije nadležne za zaštitu prirode.

Član 6.

Na području Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ obezbeđuje se:

održavanje optimalnog vodnog režima u skladu s prirodnom hidrološkom dinamikom područja; revizija projekata i programa upravljanja vodnim režimom područja i njihovo prilagođavanje postojećim namenama prostora; revitalizacija srednjeg toka Kireša; očuvanje prirodne dinamike hidrohemijskog režima jezera koja obezbeđuje zonalni karakter hemizma voda; izmuljivanje jezera; upravljanje ribljim fondom jezera radi genetske održivosti populacija; održavanje optimalnog stanja fragmentiranih staništa prirodnih retkosti merama aktivne zaštite; održavanje i revitalizacija fragmenata šumaraka poljskog jasena i vrbe ive na zabarenim terenima; reintrodukcija biljnih i životinjskih vrsta, revitalizacija staništa; suzbijanje invazivnih vrsta; usmeravanje strukture i sukcesije prirodne vegetacije; korišćenje zaštićenih površina u skladu s merama i programima zaštite, kao i u skladu s pravilnikom unutrašnjeg reda; kontrolisano sečenje trske i košenje livada, kontrolisana ispaša; kontrolisan sportski ribolov (određivanje delova područja dobra i perioda na kojima se ove aktivnosti mogu sprovoditi, načina i drugih pravila radi očuvanja prirodnih vrednosti i njihovog održivog korišćenja); unapređivanje postojećih i formiranje novih ekoloških koridora kako između odvojenih delova rezervata, tako i prema drugim prirodnim dobrima i prema Tisi; formiranje vetrozaštitnih pojaseva autohtonim vrstama u skladu s interesima očuvanja biodiverziteta i primena drugih protiverozionih mera; uspostavljanje monitoringa; naučnoistraživački i obrazovni rad i prezentacija prirodnih i kulturnih vrednosti; na delu područja rezervata s režimom zaštite III stepena – razvoj integralne poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane, korišćenje poljoprivrednog zemljištva i stočarstvo na tradicionalni način; održavanje otvorenih vodenih površina na mestima predviđenim za rekreaciju; izgradnja ograničenog broja tipskih daščanih molova; uređenje turističkih objekata i rekonstrukcija postojećih starih salaša u tradicionalnom stilu uže okoline rezervata; plansko uređenje i korišćenje prostora saglasno utvrđenom režimu zaštite i potrebama sprovođenja programa zaštite i razvoja prirodnog dobra.

Član 7.

Na području zaštitne zone Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ zabranjeno je: unositi invazivne (agresivne alohtone) vrste; izvoditi radove koji negativno utiču na hidrološki režim rezervata; proširivati građevinske zone i graditi objekte izvan građevinskog područja utvrđenih posebnim planskim i urbanističkim dokumentima; odlagati sve vrste otpada; graditi industrijske i druge objekte i izvoditi radove koji narušavaju ekološki ili vizuelni integritet područja.

Član 8.

O Specijalnom rezervatu „Ludaško jezero“ stara se Javno preduzeće „Palić-Ludaš“, Palić (u daljem tekstu: staralac).

Staralac je dužan da:

1) čuva zaštićeno prirodno dobro i sprovodi utvrđene režime zaštite, tj. propisane zabrane i pravila unutrašnjeg reda;

2) obeležava zaštićeno prirodno dobro, njegovu spoljnu granicu, površine na kojima su utvrđeni režimi zaštite I, II i III stepena, druga mesta i područja značajna za sprovođenje režima zaštite;

3) donosi program upravljanja, godišnji program upravljanja i izveštaj o njegovom izvršavanju, akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

4) inicira donošenje odgovarajućih urbanističkih planova kojima se uređuje izgradnja objekata i uređenje prostora;

5) organizuje sprovođenje programa upravljanja, a posebno podstiče i prati izradu i primenu programa i projekata zaštite i unapređenja stanja divljih vrsta biljaka i životinja, njihovih zajednica i staništa, naučnih istraživanja i obrazovanja, razvoja turizma, organske poljoprivrede, uređenja predela, očuvanja i prikazivanja kulturnih vrednosti;

6) prati stanje prirodnih vrednosti i njihove promene;

7) uspostavlja i razvija saradnju s vlasnicima i korisnicima zemljišta i drugih nepokretnosti na čuvanju, održavanju, uređenju i korišćenju zaštićenog područja, posebno s mesnim stanovništvom i javnim preduzećima koja gazduju prirodnim resursima, ustanovama i organizacijama koje se bave zaštitom prirode i životne sredine, razvojem turizma i poljoprivrede.

Član 9.

Zaštita i razvoj Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ sprovodi se prema programu upravljanja koji se donosi kao srednjoročni dokument za period od pet godina.

Program upravljanja iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) ciljeve zaštite i razvoja, uslove, mere, pogodnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje;

2) prikaz osnovnih vrednosti i prirodnih bogatstava zaštićenog prirodnog dobra i njihovih korisnika;

3) prioritetne zadatke na čuvanju i održavanju zaštićenog prirodnog dobra, praćenju stanja prirodnih vrednosti, posebno biljaka fragmentiranih staništa, ptica i riba i njihovoj biološkoj i tehničkoj zaštiti, kao i na očuvanju kvaliteta voda, vazduha i drugih činilaca životne sredine;

4) zadatke, uslove i mere održivog korišćenja prirodnih resursa i razvoj delatnosti i aktivnosti koje su na njima zasnovane, pre svega, ornitologije, ribarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

5) zadatke, uslove i mere razvoja turizma i rekreacije, uređenja predela i izgradnje objekata u funkciji zaštićenog prirodnog dobra;

6) prioritetne naučnoistraživačke i vaspitno-obrazovne, informativno-propagandne i druge aktivnosti i ciljeve, kao i zadatke zaštite objekata narodnog graditeljstva, etnografskih i folklornih obeležja i drugih kulturnih vrednosti,

7) prioritetne zadatke na prikazivanju vrednosti zaštićenog prirodnog dobra;

8) vrstu i sadržaj dokumentacije za sprovođenje ciljeva i zadataka na praćenju, očuvanju i unapređenju stanja prirodnih i drugih vrednosti, posebno tresavskih staništa, ptica i riba, održivog korišćenja tih vrednosti u naučne, obrazovne, rekreativne i druge svrhe;

9) pregled potrebne planske, urbanističke i druge dokumentacije za sprovođenje uređivačkih i razvojnih ciljeva i zadataka, dinamiku i subjekte za njihovu realizaciju;

10) zadatke na uspostavljanju partnerskih odnosa s mesnim stanovništvom, javnim preduzećima, drugim korisnicima prirodnih resursa, ustanovama i organizacijama;

11) dinamiku i subjekte realizacije programskih zadataka;

12) sredstva potrebna za realizaciju programa upravljanja i način na koji će se ona obezbediti.

Na program upravljanja iz stava 1. ovog člana, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstava nadležnih za poslove turizma, šumarstva i vodoprivrede, prostornog planiranja i urbanizma, nauke, finansija, prosvete i kulture, saglasnost daje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program upravljanja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se godišnjim programom upravljanja čiji se zadaci i poslovi realizuju u tekućoj godini s dinamikom njihovog izvršavanja i visinom potrebnih sredstava.

Godišnji program upravljanja za narednu godinu, zajedno s izveštajem o ostvarivanju programa u tekućoj godini staralac dostavlja Ministarstvu do 15. decembra.

Član 10.

Staralac u obavljanju poslova zaštite i razvoja Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ obezbeđuje obeležavanje rezervata, unutrašnji red i čuvarsku službu, u skladu s aktom koji donosi, uz saglasnost Ministarstva.

Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito:

1) način na koji će se ponašati posetioci, vlasnici i korisnici nepokretnosti pri kretanju, boravku i obavljanju poslova na zaštićenom prirodnom dobru;

2) mesta, površine i objekti u kojima se ograničava kretanje ili zabranjuje i ograničava obavljanje određenih radnji, kao i trajanje tih mera (košanice, pašnjaci);

3) biljne i životinjske vrste koje je zabranjeno uništavati, oštećivati ili uznemiravati, kao i vrste čije je korišćenje, tj. branje, sakupljanje i izlov ograničeno;

4) područja prirodnih ribljih plodišta i uslovi sportskog ribolova u skladu s zakonom;

5) način komunikacije s fizičkim i pravnim licima koja po različitom osnovu koriste ili su zainteresovana za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;

6) uslovi zaštite prilikom naučnih istraživanja i obrazovnih aktivnosti, izvođenja istražnih radova i edukacije;

7) uslovi i mere za obavljanje turističkih, ugostiteljskih usluga i drugih delatnosti i posebne zabrane i ograničenja u sprovođenju režima zaštite;

8) mesta i uslovi za odlaganje otpada, način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog područja;

9) način i organizacija čuvanja, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje i način i uslovi postavljanja informativnih i drugih oznaka.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, staralac je dužan da oglasi i na pogodan način učini dostupnim posetiocima i korisnicima.

Član 11.

Sredstva za zaštitu i razvoj Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti staraoca, od naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, iz budžeta Republike Srbije i iz drugih izvora u skladu s zakonom.

Član 12.

Program upravljanja i godišnji program upravljanja Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ staralac će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja dokumenata iz stava 1. ovog člana staralac će poslove zaštite i razvoja obavljati prema privremenom programu upravljanja koji će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz saglasnost Ministarstva.

Staralac će u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti identifikaciju granica zaštićenog prirodnog dobra na terenu i njihovo obeležavanje na propisan način.

Član 13.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, vodoprivredne, poljoprivredne i druge osnove, programi unapređenja ribarstva i drugi programi koji obuhvataju zaštićeno prirodno dobro usaglasiće se s Prostornim planom Republike Srbije i programom upravljanja iz člana 9. ove uredbe.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Službeni glasnik RS“, broj 56/94).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ sadržan je u članu 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS “, br. 66/91, 83/92, 53/93, 48/94, 44/95, 53/95 i 135/04) po kome se rezervati prirode stavljaju pod zaštitu aktom Vlade Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije je, u postupku sprovođenja Zakonom utvrđene obaveze usklađivanja postojećih akata sa odredbama tog zakona, na osnovu obrazloženog predloga Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji je usledio nakon sprovedene revizije i kategorizacije zaštićenih prirodnih dobara, donela 1994. godine Uredbu o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Sl. Glasnik RS“, br. 56/94). Ovom Uredbom zaštićeno je samo Ludaško jezero i obalski pojas u širini 10 metara, odnosno površina od 387 hektara.

Istorijat zaštite Ludaškog jezera datira iz 1954. godine. Naime, Podružnica Srpskog biološkog društva iz Subotice pokreće tada inicijativu za zaštitu ovog dobra, a Zavod za zaštitu prirode i naučna proučavanja prirodnih retkosti NR Srbije donosi prvo rešenje o zaštiti Ludaškog jezera 14.06.1955. godine sa rokom važenja od tri godine. Prvi celokupan prikaz prirodnih vrednosti jezera dat je 1957. godine, na osnovu kojih je 1958. godine doneto rešenje o njegovoj zaštiti kao Strogog prirodnog rezervata.

Ludaško jezero je na osnovu Ramsarske konvencije svrstano 1977. godine u močvare od međunarodnog značaja, kao mesto gnežđenja i boravka mnogih retkih ptica i kao stanica za odmor i ishranu većeg broja migratornih vrsta. Ratifikacijom ove Konvencije preuzete su obaveze vezane za očuvanje, upravljanje i mudro korišćenje jezera.

U godinama koje su sledile utvrđeno je da treba zaštititi širu okolinu jezera, te je 1982. godine širi prostor oko Ludaša proglašen za Regionalni park „Palić-Ludaš“, a severoistočni deo jezera za Strogi prirodni rezervat „Ludaš“.

U međuvremenu Regionalni park „Palić-Ludaš“ podeljen je na dva dela, zbog izgradnje autoputa 1991. godine, pri čemu su oba područja ostala zaštićena istim režimom.

Jezero sa okolinom se od 1989. godine tretira i kao područje od međunarodnog značaja za ptice (IBA No-033, površine 593 hektara). Revizijom projekta IBA u 2000. godini, Ludaško jezero je ušlo u objedinjeno područje pod nazivom „Subotička jezera“ i pustare (IBA No-002, na 20.000 hektara) sa listom od 11 vrsta ptica koje zadovoljavaju međunarodne kriterijume za zaštitu.

Nakon donošenja Zakona o zaštiti životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, kao organizacija nadležna za zaštitu prirode na teritoriji Srbije, pristupa reviziji i valorizaciji postojećih prirodnih vrednosti na prostoru Regionalnih parkova „Palić“ i „Ludaš“ i Specijalnog prirodnog rezervata „Ludaš“. U tom postupku zaključuje da prostor Palićkog jezera treba zaštititi kao Park prirode a da celo jezero Ludaš sa obalnim pojasom od 10 m treba zaštititi kao Specijalni rezervat prirode. Takav predlog je upućen Vladi Republike Srbije i ona 1994. godine donosi Uredbu o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ kojom su utvrđene granice zaštićenog dobra, režimi i mere zaštite, odnosno zabranjene i radnje koje se mogu odvijati na dobru. Istovremeno je JP „Palić-Ludaš“ određeno za staraoca tim dobrom, a utvrđen je i način obezbeđivanja sredstava neophodnih za sprovođenje propisanih mera zaštite u skladu sa zakonom.

U desetogodišnjoj primeni ove Uredbe i vršenju stručnog nadzora nad stanjem samog dobra stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije utvrdili su da su neki bitni resursi (prostori), neophodni za opstanak ugroženih vrsta ostali van zaštićenog prirodnog dobra. Imajući u vidu ovu činjenicu Zavod za zaštitu prirode Srbije je (saglasno svojim nadležnostima) doneo Rešenje o prethodnoj zaštiti vlažnih staništa i stepskih fragmenata oko Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Sl.glasnik RS“, br. 50/2003), kako bi se ovaj, izuzetno važan jedinstven hidrološki i ekološki prostor sačuvao od dalje degradacije.

Sintezom podataka monitoringa, kartiranja staništa florističkih prirodnih retkosti i faunističkih istraživanja, u toku trajanja rešenja o prethodnoj zaštiti zaključilo se da znatan deo prirodnih retkosti područja naseljava staništa koja su izvan granica Rezervata. Istovremeno, dokazano je da su neki ključni prostori neophodni za opstanak ugroženih vrsta kao što su npr. putevi sezonskih migracionih kretanja vodozemaca, lokacije za razmnožavanje močvarnih kornjača, takođe ostali van granice zaštićenog dobra.

Vlažne livade područja služe za odmor i ishranu mnogim vrstama ptica od međunarodnog značaja, što je potvrđeno monitoringom migracije, tako da migratorni značaj ovih staništa ne zaostaje za značajem jezera.

Na osnovu istraživanja arhivskih podataka dobijen je uvid u nekadašnje prirodno stanje jezera. Poređenje starih dokumenata, sa novijim podacima o stanju prirodnog dobra ukazalo je na mogućnost praćenja uticaja ljudskih delatnosti na ovo područje, te su se stvorili uslovi da se utvrde neophodni zadaci čija će realizacija voditi očuvanju i revitalizaciji prirodnih vrednosti zaštićenog dobra.

Na osnovu novih saznanja u pristupu zaštite i održivog korišćenja prirodnog dobra u skladu sa međunarodnim kriterijumima, posebno implementacijom novih elemenata u zaštiti Ramsarskih područja, proistekle su i potrebe za revizijom granica.

Revizijom granica Rezervata zaštitom je obuhvaćen i deo rečice Kireš, pri čemu se stvara ekološki koridor do zaštićenog dobra Predela izuzetnih odlika „Subotička Peščara“. Povezivanjem zaštićenih dobara koji se nadovezuju na srednji tok rečice, dolina Kireša i sam vodotok na dužini od 20 km uzvodno od Ludaša stavljeni su pod zaštitu (delom u Srbiji, delom u Mađarskoj). Mogućnosti međunarodne saradnje sa Mađarskom po programima zaštite i unapređenja zaštićenih područja na nivou slivnog područja Kireša je u skladu sa preporukama Agenda 21 i sa smernicama Ramsarske konvencije.

Formiranje Panevropske ekološke mreže (PEEN) je tekući međunarodni projekat, sa ciljem da se ostvari prostorna organizacija zaštićenih dobara i ostalih prirodnih područja u vidu mreže. Povezivanje izolovanih staništa ekološkim koridorima treba da omogući očuvanje dinamike populacije i životnih zajednica, sve do procesa koji se odigravaju na nivou predela. Osnovni principi formiranja ekološke mreže uvaženi su prilikom revizije Rezervata, proširenjem zaštite na prirodne koridore prema susednim zaštićenim područjima.

Revizijom granica u zaštićeno prirodno dobro se uključuju vlažna staništa neposredne okoline Ludaškog jezera. Istovremeno se formira zaštitni pojas oko njih, koji daje mogućnost da se dugoročnim usmerenim aktivnostima upravljanja postepeno ublažavaju negativni uticaji antropogene sredine na prirodna staništa.

U cilju integralne zaštite i očuvanja ekosistemskih veza od posebnog značaja je i uključivanje u Rezervat i kanala Palić-Ludaš odnosno rečice Kireš, koji imaju funkciju ekoloških koridora prema susednim zaštićenim područjima.

Polazeći od napred iznetog a imajući u vidu da je Specijalni rezervat Ludaško jezero jedno od najočuvanijih močvarnih biotopa peščarskog i stepskog prostora i jedini predstavnik plitkih, semistatičnih jezera stepske oblasti u našoj zemlji, da visoke lesne obale jezera čuvaju reliktnu stepsku zajednicu, stanište florističkih rariteta (kozinac Astragalus excapus, mala sasa Pulsatilla pratensis, žalfija Salvia austriaca, gorocvet Adonis vernalis) da jezero i okolne plavljene livade predstavljaju mesto okupljanja i boravka brojnih ptičijih vrsta u toku prolećne i jesenje seobe, da kompleks vlažnih staništa predstavlja mesto gneždenja brojnih retkih ptičjih vrsta (npr. crvenonogi prudnik Tringa totanus, ševarski cvrčić Acrocephalus melanopogon, cvrčić tršćar Locustella naevia, modrovoljka Luscinia svecica, brkata senica Panurus biarmicus, žuta čaplja Ardeola ralloides) i stanište je retkih biljaka (kratkoglavičasta palamida Cirsium brachicephalum, morski trozubac Triglochin maritima, mnogocvetni pucavac Silene multiflora, veliki kaćun Orchis laxiflora), kao i da jezero igra ključnu ulogu u očuvanju metapopulacije vidre na slivnom području Kireša, ocenjeno je neophodnim da se važeća Uredba menja.

Međutim, kako postojeća Uredba treba da pretrpi značajne i znatne izmene smatra se celishodnijim donošenje nove Uredbe.

Predloženom Uredbom prirodno dobro se stavlja pod zaštitu kao Specijalni rezervat prirode (član 1) jer predstalja predeo u kome je izraženo više prirodnih vrednosti koje treba posebno štititi (član 2) ili prirodnih pojava koje treba usmeravati (revitalizacija i održavanje dobra) u površini od 846,3 hektara. Ustanovljena je i zaštitna zona u površini od 2002 hektara.

Utvrđivanjem predloženog statusa zaštite dobra uvaženi su i kriterijumi Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN kategorija: područje upravljanja staništem i vrstama – Habitat and species management area), a posebno smernice i preporuke međunarodne Konvencije o zaštiti močvarnih staništa (Ramsarska konvencija) koju je naša zemlja ratifikovala.

S obzirom na potrebe zaštite temeljnih vrednosti i specifičnosti prirodnog dobra, mere koje treba preduzimati, funkcije koje treba ostvarivati (naučna istraživanja i praćenje stanja, edukacija i prezentacija) i razvoj delatnosti koje treba usmeravati (tradicionalno korišćenje područja, turističko-rekreativne aktivnosti), režim zaštite specijalnog rezervata je diferenciran prema stepenima zabrana, ograničenja i uslova korišćenja prirodnog dobra (član 4).

Uredbom su određene zabrane, uslovi pod kojima se određene aktivnosti mogu obavljati, kao i mere i aktivnosti koje se obezbeđuju u sprovođenju aktivne zaštite i razvoja prirodnog dobra, prema zonama režima zaštite I, II i III stepena na području rezervata i njegove zaštitne zone (čl. 5. i 6).

Staranje o Specijalnom rezervatu „Palić-Ludaš“ poverava se JP „Palić-Ludaš“koje se i do sada staralo o rezervatu i koje je kadrovski i tehnički osposobljeno da preduzima propisane mere i aktivnosti u cilju očuvanja i unapređivanja dobra. Obaveze i prava koja, saglasno predloženom uredbom i Zakonom o zaštiti životne sredine, preuzima JP „Palić-Ludaš“ ostvarivaće prema srednjoročnim i godišnjim programima zaštite i razvoja Specijalnog rezervata i aktima za koje je ovlašćeno da donosi i sprovodi: unutrašnji red, čuvarska služba, (čl. 7-10.).

Sredstva potrebna za sprovođenje zaštite i razvoja Specijalnog rezervata „Ludaško jezero“ obezbeđuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, iz prihoda koje ostvaruje staralac, iz naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, iz sredstava utvrđenih u budžetu Republike i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Donošenjem ove uredbe ne stvaraju se nove obaveze za budžet Republike (član 11)

Uredbom su određeni rokovi donošenja programa zaštite i razvoja prirodnog dobra (član 12), obaveze usaglašavanja planskih i programskih akata koji obuhvataju zaštićeno područje, kao i rok njenog stupanja na snagu (član 14 i 15).

OPIS GRANICA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„LUDAŠKO JEZERO”

Početna tačka granice je u najsevernijoj tački prirodnog dobra. Severna granična tačka Specijalnog rezervata „Ludaško jezero” je međna tačka kat. parc. br. 3859 i 3858/3. Granica ide na jugoistok međnom linijom katastarske parcele broj 3859 do međne tačke kat. parc. br. 3859 i 3864/2. Skreće na istok državnom granicom do međne tačke katastarske parcele broj 3882/5. Spušta se na jugoistok graničnom linijom KO Palić i KO Bački Vinogradi, prelazi ispod autoputa sa istočne strane Kireša, nastavlja se do pruge, prelazi prugu i skreće na severoistok graničnom linijom kat. parc. br. 3819 i 3817 (KO Bački Vinogradi) do katastarske parcele broj 3814 (put), gde skreće na jugoistok međnim linijama kat. parc. br. 3817 i 3815/1 do katastarske parcele broj 4038 (put). Granica skreće na jugozapad međnom linijom puta, prelazi savezni put prvog reda katastarske parcele broj 4037 do međne tačke katastarske parcele broj 3881. Granica skreće na jugoistok južnom stranom saveznog puta do međne tačke katastarske parcele broj 3836/2, onda ide na jug do međne tačke kat. parc. br. 3836/2 i 3886/7, nastavlja na jug do međne tačke kat. parc. br. 3937 i 3886/7, potom skreće na istok sve vreme idući severnom međnom linijom kat. parc. br. 3937, 3940/1, 3940/2, 3940/3, 3940/4, 3940/5, 3943/1, 3943/2, 3944/1, 3944/2, 3949/1, 3949/4, 3949/3, 3949/2, 3952, 3953/1, 3953/2, 3957, 3958, 3963, 3966, 3969, 3970, 3973, 3974, 3977, 3978, 3984, 3985/1, 3988/2, sekući kat. parc. br. 3988/3 i 3989/1. Zatim skreće na sever međnom linijom katastarske parcele broj 3989/2 do njene severne međne tačke, tu okreće na istok i dalje nastavlja severnim međnim linijama parcela kat. parc. br. 3989/2 i 3989/5, gde se savija na sever obuhvatajući kat. parc. br. 3993/1, 3993/2 do međne tačke katastarske parcele broj 3996/1. Granica se nastavlja na istok severnom međnom linijom kat. parc. br. 3996/1, 3996/2, 3998/1, 4000/1, 4001/1, 4003/1, 4005/1, 4006/1, 4007/1, 4008/1, 4014/1, 4013/1, 4018/1, 4019/1, 4022/1, 4023/1, 4028/1, 4032/1, 4032/3, 4033/1, 4035/2, 4036 do krajnje istočne granične tačke Specijalnog rezervata „Ludaško jezero”, do međne tačke KO Bački Vinogradi i KO Martonoš. Potom granica skreće na jug do tromeđe KO Bački Vinogradi, KO Palić i KO Martonoš, onda ide na jug međnom linijom dve opštine KO Palić i KO Martonoš do južne međne tačke katastarske parcele broj 7098/2, KO Palić, skrećući na zapad duž južne međne linije kat. parc. br. 7098/2 i 7098/3 do međne tačke kat. parc. br. 7098/3, 7887 i katastarske parcele broj 10974/2 (put). Granica skreće na jug zapadnom linijom katastarske parcele broj 10974/2 (put) do severne međne tačke katastarske parcele broj 7959 (put). Skreće na zapad severozapadnom međnom linijom puta katastarske parcele broj 7959 (put) do južne međne tačke katastarske parcele broj 7854 gde ide na istok južnom međnom linijom iste katastarske parcele do međne tačke katastarske parcele broj 7844/5 gde skreće na jug obuhvatajući kat. parc. br. 7844/5, 7844/1, 7843/1, 7843/3. Skreće na zapad južnom međnom linjom katastarske parcele broj 7843/3, do katastarske parcele broj 7959 (put), okreće se na sever istočnom međnom linijom puta do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 7958/1 i obuhvatajući istu katastarsku parcelu nastavlja se do katastarske parcele broj 7944 (put). Nastavlja severozapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 7944 (put) do južne međne tačke katastarske parcele broj 7906/1, skreće na severozapad međnom linijom katastarske parcele broj 7906/1 u dužini od 240 metara gde se savija na jugozapad, sekući kat. parc. br. 7907/1, 7907/2, 7908/1, 7908/2, 7908/3, 7908/4, 7913/3, 7912, 7913/1 do severne međne tačke katastarske parcele broj 7913/2. Granica se nastavlja međnom linijom katastarske parcele broj 7913/2 do katastarske parcele broj 7924 (put). Nastavlja prateći katastarsku parcelu broj 7924 (put) sve do međne tačke katastarske parcele broj 7933 i katastarske parcele broj 7944 (put). Granica ide na jugoistok istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 7945/3 do katastarske parcele broj 7960 (put), skreće na zapad do međne tačke katastarske parcele broj 7990/1, ide na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 7990/1 do njene južne međne tačke. Nastavlja na jug sekući kat. parc. br. 7993/1, 7993/2, 7993/3, 7993/4, 7993/5, 7994 i 8002 na dužini od 100 metara od njihovih međnih tačaka uz jezero, do katastarske parcele broj 8007. Skreće na istok do međne tačke kat. parc. br. 8007 i 8017/10. Granica nastavlja na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 8017/10 do katastarske parcele broj 8029 (put), produžava na istok idući međnom linijom katastarske parcele broj 8029 (put) do katastarske parcele broj 10979 (put). Nastavlja na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 10979 (put) do međne tačke katastarske parcele broj 8282/2 i katastarske parcele broj 8420 (put), seče katastarsku parcelu broj 8420 (put) do katastarske parcele broj 8422, potom okreće na jug do tačke, koja je udaljena 100 metara od jezera i sreće na zapad, pri tom sekući kat. parc. br. 8422 i 8423 do tačke koja je udaljena od jezera 150 metara po zapadnoj međnoj liniji katastarske parcele broj 8423. Skrećući na severozapad međnom linijom katastarske parcele broj 8423 granica ide do tačke udaljene 100 metara od jezera i nastavlja na zapad sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero) do katastarske parcele broj 8457, obuhvatajući istu katastarsku parcelu do katastarske parcele broj 8460, skreće na jug do tačke udaljene 150 metara od južne međne linije jezera. Zatim seče katastarsku parcelu broj 8460 do njene zapadne međne linije i to do tačke 120 metara od jezera, skreće na severozapad međnom linijom katastarske parcele broj 8460 do tačke udaljene 100 metara od južne međne linije jezera. Okreće se na jugozapad sekući katastarske parcele na rastojanju od 100 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero) do međne linije katastarske parcele broj 8466. Skreće na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 8466, obuhvatajući je nastavlja na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 8468 do istočne međne linije katastarske parcele broj 8470, potom skreće na jug katastarske parcele broj 10975/1 (put Subotica-Kanjiža), što predstavlja južnu graničnu tačku Specijalnog rezervata „Ludaško jezero”. Granica skreće na zapad severnom međnom linijom katastarske parcele broj 10975/1 (put) do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 9253, ide na istok istom katastarskom parcelom, obilazi katastarsku parcelu broj 9251 obuhvatajući katastarsku parcelu broj 9252 do katastarske parcele broj 10973 (put). Granica zatim seče put do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 8480/2, nastavlja na istok severnom međnom linijom te katastarske parcele do tačke udaljene 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero). Skreće na sever sekući parcele na udaljenosti od 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero) do katastarske parcele broj 8529/1, gde skreće na zapad južnom međnom linijom iste katastarske parcele, obilazi katastarsku parcelu broj 8528, do katastarske parcele broj 10973 (put), nastavlja se zapadnom međnom linijom puta do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 9139/2. Granica kreće na istok, sekući put i nastavlja severnom međnom linijom katastarske parcele broj 8539/1 do tačke udaljene 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6767. Okreće na severoistok sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero) do južne međne linije katastarske parcele broj 8542/1. Granica okreće pod pravim uglom u odnosu na međnu liniju katastarske parcele broj 8542/1 i ide na sever sekući katastarske parcele do južne međne linije katastarske parcele broj 8548/1. Skreće uz južnu međnu liniju katastarske parcele broj 8548/1 do tačke udaljene 100 metara od jezera, skreće na sever i nastavlja sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero) do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 8654/2. Granica skreće na severoistok severnom međnom linijomkatastarske parcele broj 8639/3 do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 8656. Nastavlja na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 8656 do katastarske parcele broj 8657 (put), preseca put i prati zapadne međne linije kat. parc. br. 8660 i 8661/1 do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 8661/2. Granica skreće na jugozapad i nastavlja sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6757, do tačke udaljene 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6757 na istočnoj međnoj liniji katastarske parcele broj 8670. Granica okreće na jug prateći međnu liniju katastarske parcele broj 8670 u dužini od 50 metara, gde skreće na zapad i seče na udaljenosti od 50 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6757 do istočne međne linije katastarske parcele broj 8677. Potom okreće na jug međnom linijom iste katastarske parcele u dužini od 50 metara da bi skrenula na zapad sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6757 do krajnje zapadne međne tačke katastarske parcele broj 6757. Granica se nastavlja na zapad sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6767 (jezero) do istočne međne linije katastarske parcele broj 8699, skreće na jug do katastarske parcele broj 10973 (put), preseca put i skreće na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 10973 (put) do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6334. Okreće na zapad u dužini od 50 metara gde skreće na severozapad sekući katastarske parcele na rastojanju od 50 metara od katastarske parcele broj 10973 (put) do severne međne linije katastarske parcele broj 6337/4. Granica skreće na istok severnom međnom linijom iste katastarske parcele do njene jugoistočne međne tačke, nastavlja na istok presecajući put do južne međne tačke katastarske parcele broj 6750, nastavlja na istok izostavljajući ovu katastarsku parcelu, ide na sever i seče katastarsku parcelu broj 6749/3 do istočne međne tačke katastarske parcele broj 6748, izostavljajući je ide na severoistok severnom međnom linijom kat. parc. br. 6749/3 i 6749/1 do tačke koja je udaljena 100 metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 6755. Skreće na sever sekući katastarske parcele na udaljenosti od 100 metara od južne međne linije katastarske parcele broj 6755 do katastarske parcele broj 10973 (put). Granica seče put i nastavlja na sever linijom udaljenom 100 metara od zapadne međne linije puta do južne međne linije katastarske parcele broj 6461. Skreće na zapad obuhvatajući istu katastarsku parcelu do južne međne linije katastarske parcele broj 6659/3 i okreće na jugozapad južnim međnim linijama kat. parc. br. 6659/3, 6659/10, 6659/2, 6659/1, 6646/3, 6658 do međne tačke kat. parc. br. 6658 i 6657. Granica skreće na jugozapad istočnim međnim linijama kat. parc. br. 6464/1, 6469/1, 6469/2 gde okreće na zapad južnim međnim linijama kat. parc. br. 6469/3, 6469/4, 6468 do južne međne tačke kat. parc. br. 6468 i 6466, savija se na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 6468 do katastarske parcele broj 6465/1. Skreće na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 6465/1 do međne tačke kat. parc. br. 6465/1, 6465/2, 6467/2, skreće na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 6467/2 do njene istočne međne tačke gde okreće na zapad južnom međnom linijom kanala Palić-Ludaš, obuhvatajući deo kanala ispod autoputa do međne tačke kat. parc. br. 6510/2 i 6510/3. Granica skreće na jugozapad obuhvatajući kat. parc. br. 6510/3 i 6508 do južne međne linije kanala. Nastavlja na zapad sve vreme prateći južnu međnu liniju kanala do kanala Bege kod katastarske parcele broj 1426, obuhvata kat. parc. br. 1426 i 1427 i dostiže zapadnu graničnu tačku Specijalnog rezervata „Ludaško jezero”. Granica ide na istok severnom međnom linijom kanala Palić-Ludaš, obuhvatajući kanal koji prelazi ispod autoputa E-75, okreće na sever prateći zapadnu međnu liniju kanala do zapadne međne tačke katastarske parcele broj 10972/1. Granica se okreće na severoistok, prati severnu međnu liniju katastarske parcele broj 10972/1 u dužini od 550 metara gde se savija pod pravim uglom sekući istu katastarsku parcelu do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6653. Granica kreće na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 10972/1 do istočne međne linije kanala Palić-Ludaš, prateći kanal, okreće na jug istočnom međnom linijom kanala, da bi krenula na istok severnom linijom kanala do katastarske parcele broj 10973/2 (put), obuhvatajući katastarsku parcelu broj 10973/2 ide na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 10973/3 (put) do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 6789, skreće na istok severnom međnom linijomkat. parc. br. 6789, 6788 i 6787 do jezera. Skreće na sever do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 6753, nastavlja na sever zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele obuhvatajući katastarsku parcelu broj 6774/3 nastavlja se zapadno međnom linijom katastarske parcele broj 6753 (kanal Bege), prelazeći ispod saveznog puta i nastavlja južnom međnom linijom katastarske parcele broj 5436/3, polazi ispod autoputa E-75, nastavlja južnom međnom linijom katastarske parcele broj 5436/1 do naspram jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 5518/1 gde granica skreće na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 5518/1 do međne tačke kat. parc. br. 5518/1 i 6075, skreće na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 6075, obuhvatajući deo katastarske parcele broj 6075 do pruge, skreće na istok uz prugu do kanala, ide se na severozapad, prolazi ispod pruge do južne međne linije katastarske parcele broj 6074. Granica skreće na zapad južnom međnom linijom iste katastarske parcele do katastarske parcele broj 5219 (put), skreće na sever istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 5219 do puta severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 5218, skreće na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 5218, 5217, 5216/1, 5216/2, 5212/3, 5212/4, 5212/2, 5212/6, 5212/9, 5212/8, 5212/7, 5212/1 do međne tačke kat. parc. br. 5212/1 i 6074. Granica skreće na jug, pa na istok međnom linijom katastarske parcele broj 6074, obuhvatajući parcelu i južnom međnom linijom katastarske parcele broj 6074 vraća se na zapad do kanala. Prelazi prugu, skreće na istok obuhvatajući deo katastarske parcele broj 6075 do međne tačke kat. parc. br. 6075 i 5524/2 , nastavlja na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 5524/2, 5524/5, 5525/2 i 5527/1 skreće na jug, prateći međnu liniju katastarske parcele broj 5527/1, skreće na istok međnom linijom kat. parc. br.5527/1 i 5527/2. Granica skreće na jug istočnom međnom linijom. katastarske parcele broj 5527/2 do međne tačke kat. parc. br. 5527/2 i 5531/1 gde se lomi na istok prateći severnu međnu liniju kat. parc. br.5531/1 i 5535/1 do međne tačke kat. parc. br.5535/1 i 5536/1. Granica skreće na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 5535/1 do autoputa. Potom skreće na jugozapad zapadnom međnom linijom autoputa E-75 do severne međne linije katastarske parcele broj 5436/4 (kanal Bege), gde kanalom Bege prolazi ispod autoputa do istočne međne linije autoputa, gde skreće na severoistok međnom linijom autoputa do međne tačke kat. parc. br. 5537/2 i 5539/2. Granica skreće na jugoistok severnim međnim linijama kat. parc. br. 5538, 5542, 5544, preseca put katastarske parcele broj 5548/1, i nastavlja severnim međnim linijama kat. parc. br. 5550/1, 5550/2, 5551/1, 5551/2, 5554, i 5555. Granica skreće na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 5555 do međne tačke kat. parc. br.5555 i 5436/3 (kanal Bege). Granica skreće na istok severnom međnom linijom katastarske parcele broj 5436/3 (kanal Bege), prelazi savezni put do međne tačke katastarske parcele broj 6753 i 6754, skreće na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 6754, 6753 i 6752 do međne tačke kat. parc. br. 6752 i 6808. Granica kreće na jugoistok sve vreme prateći međnu liniju katastarske parcele broj 6752 do međne tačke kat. parc. br.6752 i 6764. Lomi se na sever međnom linijom katastarske parcele broj 6764 do saveznog puta gde skreće na istok prateći severnu međnu liniju katastarske parcele broj 6764. Granica skreće na jugoistok istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 6764 do međne tačke kat. parc. br.6764 i 6765, nastavlja na jugoistok istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 6765 do međne tačke kat. parc. br. 6765 i 6884, kreće na istok obuhvatajući katastarsku parcelu broj 6884, nastavlja se na jugoistok istočnim međnim linijama kat. parc. br.6764 i 6766, ponovo do katastarske parcele broj 6764 do međne tačke kat. parc. br. 6764 i 6920. Granica skreće na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 6920, 6921, 6922/1, 6922/2 do katastarske parcele broj 6925/3 (put) gde skreće na jug zapadnom međnom linijom puta do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6923. Granica skreće na istok, preseca katastarsku parcelu broj 6925/3 (put) i nastavlja na istok severnim međnim linijama kat. parc. br. 6935, 6936/1 i 6936/2 do međne tačke kat. parc. br. 6936/2 i 7000/9. Granica skreće na sever zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 7000/9, 7000/7, do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 7000/6. Granica skreće na istok severnom međnom linijom katastarske parcele broj 7000/6 do međne tačke kat. parc. br. 7000/6 i 7000/9, skreće na sever zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 7000/9, 7000/10 i 7000/1 do katastarske parcele broj 7069/1 (put), skreće na istok južnom međnom linijom puta do naspram međne tačke kat. parc. br. 7092/1 i 7092/4, skreće na sever, preseca katastarsku parcelu broj 7069/1(put) i nastavlja zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 7092/4 i 7091/1 do saveznog puta. Granica potom kreće na severozapad, preseca put do međne tačke kat. parc. br. 5936/11 i 5938/1, skreće na severozapad zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 5936/11, 5936/16, 5936/10, 5936/17, 5936/9 do istočne međne linije katastarske parcele broj 5693 (put), nastavlja na severozapad istočnom međnom linijom puta do pruge. Granica prelazi prugu do međne tačke kat. parc. br. 6062, 3881/3 i 5264, skreće na sever zapadnom međnom linijom kat. parc. br.3881/3 i 3881/2 do autoputa. Granica ispod autoputa prolazi sa zapadne međne linije Kireša i nastavlja na severozapad zapadnim međnim linijama kat. parc. br.3881/4, 3881/1, 3881/7, 3864/2 i 3859 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 3859 i 3858/3. Potom skreće na severoistok međnom linijom katastarske parcele broj 3859 do severne granične tačke rezervata i do početne tačke opisa granice.

Početna tačka granice zaštitne zone je u najsevernijoj tački prirodnog dobra, međna tačka kat. parc. br. 3859 i 3858/3. Granica ide na jugoistok međnom linijom katastarske parcele broj 3859 do međne tačke kat. parc. br.3859 i 3864/2. Skreće na istok državnom granicom do zapadne međne linije katastarske parcele broj 4057/1 (put), KO Bački Vinogradi. Spušta se na jugoistok zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 4057/1 i 4057/2 do međne tačke kat. parc. br. 4057/2 i 1185/2, gde skreće na severoistok i nastavlja severnom međnom linijom katastarske parcele broj 1185/2 do katastarske parcele broj 4056/1 (put), gde skreće na jugoistok prateći put do pruge. Granica zaštitne zone prelazi prugu Subotica-Segedin i nastavlja na severoistok južnom međnom linijom pruge do katastarske parcele broj 1383 (put), gde skreće na jugoistok, prateći zapadnu međnu liniju puta do međne tačke kat. parc. br. 1383 i 4038, prelazi put, skreće na jugozapad i nastavlja južnom međnom linijom katastarske parcele broj 4038 (put) do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 1920/2. Granica prelazi preko ove parcele prateći letnji put do katastarske parcele broj 3687 (put) skreće na jugoistok i prati zapadne međne linije kat. parc. br. 3687, 3556 i 3566 do magistralnog puta Subotica-Segedin. Granica nastavlja na istok južnom međnom linijom magistralnog puta do krajnje istočne granične tačke Specijalnog rezervata „Ludaško jezero”, do međne tačke KO Bački Vinogradi i KO Martonoš. Granica skreće na jug do tromeđe KO Bački Vinogradi, KO Palić i KO Martonoš. Granica ide na jug međnom linijom dve opštine KO Palić i KO Martonoš do katastarske parcele broj 7213(put), KO Palić, skreće na zapad, nastavlja severnom međnom linijom katastarske parcele broj 7213 (put) do katastarske parcele broj 10974/2 (put) gde skreće na jugoistok i nastavlja zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 10974/2 (put) do međne tačke kat. parc. br. 10974/2 i 8003. Granica zaštitne zone skreće na zapad i nastavlja južnom međnom linijom katastarske parcele broj 8003 do severne međne tačke katastarske parcele broj 8004 (put) gde se lomi na jug i nastavlja zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 8029. Granica skreće na istok i prati severnu međnu liniju katastarske parcele broj 8029 u dužini od 100 metara, skreće i nastavlja na jug sekući parcele na udaljenosti od 100 metara od zapadne međne linije kat. parc. br. 8030, 8031, 10979 i 8420, prelazi katastarsku parcelu broj 10975/1 (put) i nastavlja na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 10396/1 u dužini od 100metara. Granica skreće na zapad sekući parcele na udaljenosti od 100metara od južne međne linije katastarske parcele broj 10975/1 sve do naspram severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 9242/2, gde skreće na istok, prelazi katastarsku parcelu broj 10975/1 (put) i nastavlja severnom međnom linijom katastarske parcele broj 9242/2 do tačke udaljene 100metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 10973/3. Granica zaštitne zone skreće i nastavlja na sever sekući parcele na udaljenosti od 100metara od zapadne međne linije katastarske parcele broj 10973/3 (put-Ludaški šor), skreće na zapad prateći promenu pravca puta do katastarske parcele broj 8700/3 (poljski put). Nastavlja na zapad južnom međnom linijom iste katastarske parcele do njene jugozapadne međne tačke, skreće na severozapad zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 6311, zaobilazi katastarsku parcelu broj 6317/3 i nastavlja zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 6317/3, 6321, 6323, 6326/2 i 6329, skrećući na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 6333/1, obilazi parcelu, skreće na severozapad i nastavlja zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 6333/1, 6333/2, 6334/7, 6334/8, 6334/9, 6336, 6337/1, 6337/4, 6337/2, 6337/3 do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 6337/3, skreće na istok i nastavlja severnom međnom linijom iste katastarske parcele do katastarske parcele broj 10973/3 (put-Ludaški šor). Granica zaštitne zone skreće na severozapad, nastavlja na severozapad zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 10973/3 (put) do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6444, gde skreće na jugoistok i nastavlja severnim međnim linijama kat. parc. br. 6444, 6445, 6446, 6477 do istočne međne linije katastarske parcele broj 6295/5 (put), gde skreće na jugoistok istočnom međnom linijom puta i nastavlja do severne međne tačke katastarske parcele broj 6235. Granica se savija na jugozapad i nastavlja severnim međnim linijama kat. parc. br. 6232/1, 6233/2, prelazi autoput E-75 i nastavlja severnim međnim linijama kat. parc. br. 6234/1, 6238/3, 6238/2, 6238/1 i 6235 do katastarske parcele broj 1450/3 (put), gde se lomi na severozapad i nastavlja istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 1450/3 (put) do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 1294. Granica zaštitne zone skreće na jugozapad i nastavlja južnim međnim linijama kat. parc. br. 1294, 1474/4 i 1328 do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 1330. Granica se nastavlja na jugozapad severnim međnim linijama kat. parc. br. 1492, 1496/1, 1499, 1500 i 1501 do katastarske parcele broj 1451 (put), gde skreće na severozapad i nastavlja sevroistočnom međnom linijom katastarske parcele broj 1451 (put) do južne međne tačke katastarske parcele broj 1425 (Omladinsko jezero). Granica skreće na severoistok i nastavlja se jugoistočnom i istočnom međnom linijom kat. parc. br. 1425,1449/1 i 1449/2 do katastarske parcele broj 10972/1 (magistrali put Subotica-Horgoš). Granica skreće na istok i nastavlja na istok južnom međnom linijom puta do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 6083. gde se granica savija na sever, prelazi magistralni put i nastavlja istočnim međnim linijama kat. parc. br. 5496 i 5495 do pruge Subotica-Segedin. Granica zaštitne zone prelazi prugu, skreće na zapad i nastavlja severnom međnom linijom pruge do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 5226/1, skreće na sever i nastavlja istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 5226/1 do katastarske parcele broj 1584 (put), gde se lomi na istok i nastavlja na istok severnom međnom linijom katastarske parcele broj 1584 (put) do katastarske parcele broj 4915 (put), gde skreće na sever. Granica nastavlja na sever istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 4915 do jugoistočne međne tačke katastarske parcele broj 4826/1, gde skreće na zapad i nastavlja severnom međnom linijom katastarske parcele broj 4837/2 (put) do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 4828/2. Granica skreće na sever, nastavlja zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 4828/2, 4828/1 do katastarske parcele broj 6061 (put). Granica prelazi put i kanal, skreće na istok i nastavlja severnom međnom linijom katastarske parcele broj 6061. do katastarske parcele broj 6158/3 (put) gde skreće na jugoistok, nastavlja na jugoistok zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 6158/3 do katastarske parcele broj 4837/1 (put), skreće na zapad južnom međnom linijom puta do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 5122/16, savija se na jugoistok i nastavlja zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 5122/16, 5122/15, 5122/2, pelazi katastarsku parcelu broj 5264/3 (put), prelazi prugu Subotica-Segedin i skreće na istok. Granica zaštitne zone nastavlja na istok južnom međnom linijom pruge do katastarske parcele broj 5692 (put), skreće na jug i nastavlja istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 5692 (put) do katastarske parcele broj 5749 (put), skreće na istok i nastavlja južnom međnom linijom katastarske parcele broj 5749 (put) do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 5784/8, okreće na jug istočnom međnom linijom kat. parc. br. 5784/8 i 5851/1, prelazi katastarsku parcelu broj 6049 (put), nastavlja na jug istočnim međnim linijama kat. parc. br. 6041/6 i 6041/7 do katastarske parcele broj 10972/1 (magistrali put Subotica-Horgoš). Granica skreće na istok severnom međnom linijom istog puta do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 5966, skreće na sever zapadnom međnom linijom iste katastarske parcele, prelazi katastarsku parcelu broj 6049 (put), nastavlja na sever zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 5924/1 i 5754 do katastarske parcele broj 5749 (put), gde skreće na zapad sevrnom međnom linijom istog puta do jugozapadne međne tačke katastarske parcele broj 5735/2. Granica skreće na sever zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 5735/2, prelazi prugu, skreće na severoistok i nastavlja jugoistočnom međnom linijom katastarske parcele broj 3942/1 do tačke naspram katastarske parcele broj 3943/1 (put) gde skreće na sevrozapad, prelazi autoput E-75 i nastavlja na severozapad jugozapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 3943/1 (put) do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 3859 i 3858/3. Zatim granica skreće na severoistok međnom linijom katastarske parcele broj 3859 do severne granične tačke rezervata i do početne tačke opisa granice zaštitne zone.

[pic]

Ostavite komentar