Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE MATIČNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELjA

ZA 2010. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: matični zasadi) za 2010. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva se koriste za nadoknadu troškova kupovine sadnica osnovne (Basic) kategorije voćaka, vinove loze i hmelja.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade imaju:

1) preduzetnici;

2) privredna društva;

3) zemljoradničke zadruge;

4) druga pravna lica.

Lica iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstva (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracija i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10 – u daljem tekstu: Pravilnik) i registrovana u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (naučnoistraživačke organizacije, škole, zadužbine, manastiri, crkve i druge organizacije) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su:

1) kao proizvođači sadnog materijala upisana u Registar proizvođača sadnog materijala u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala;

2) izmirila dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

3) izmirila dospele poreze i druge javne dažbine po propisima Republike Srbije za 2009. godinu.

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana i ako je razvrstano kao malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade podignute u jesen 2009. godine i u proleće 2010. godine.

Član 3.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade ako:

1) su katastarske parcele na kojima su podignuti matični zasadi u vlasništvu podnosioca zahteva ili su u zakupu od strane podnosioca zahteva najmanje do kraja 2030. godine za matične zasade jabučastog, koštičavog, jezgrastog voća, vinove loze i hmelja, odnosno najmanje do kraja 2018. godine za matične zasade jagodastog voća ili dve godine za matične zasade jagode;

2) poseduju saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) o investicionom ulaganju za podizanje višegodišnjih zasada za zakupljeno zemljište u državnoj svojini na kome su podignuti matični zasadi jabučastih, koštičavih, jezgrastih i jagodastih voćaka, osim jagode, kao i matični zasadi vinove loze i hmelja;

3) zemljište na kome su podignuti matični zasadi nije pod teretom (hipoteka, plodouživanje i drugo);

4) po nekom drugom osnovu ne koriste bespovratna podsticajna sredstava za podizanje istih matičnih zasada;

5) je pre podizanja matičnog zasada na katastarskim parcelama izvršena osnovna hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj i ako je dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom izdat u toku 2008, 2009. i do 20. novembra 2010. godine;

6) su izvršila rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta u toku 2008, 2009. ili do 20. novembra 2010. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 metara za matične zasade jagodastih vrsta voćaka;

7) poseduju zapisnik o izvršenom pregledu fitosanitarnog inspektora o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada i izveštaj o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi.

Član 4.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade ako je podigao zasade na ukupnoj površini od najmanje 0,2 hektara.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava, po podnosiocu zahteva, utvrđuje se za sve matične zasade podignute na zemljištu površine do dva hektara.

Član 5.

Podsticajna sredstva za matične zasade dodeljuju se na osnovu gustine sadnje zasada i broja primljenih sadnica po hektaru, a isplaćuju na osnovu cene sadnica iz računa do iznosa po sadnici utvrđenih u čl. 6, 7, 8. i 9. ove uredbe.

Član 6.

Za sadnice osnovne kategorije, odnosno matični zasad sorti (kalem grančica):

1) jabuke potrebno je da gustina sadnje bude od 1.660 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 750 dinara;

2) kruške potrebno je da gustina sadnje bude od 1.660 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 1.100 dinara;

3) dunje potrebno je da gustina sadnje bude od 1.660 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 900 dinara;

4) šljive potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 750 dinara;

5) kajsije potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 900 dinara;

6) breskve i nektarine potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 650 dinara;

7) trešnje potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 900 dinara;

8) višnje potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 650 dinara;

9) oraha potrebno je da gustina sadnje bude od 830 do 1.430 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 1.450 dinara;

10) leske potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 1.200 dinara;

11) ostale voćne vrste potrebno je da gustina sadnje bude od 1.250 do 3.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 650 dinara;

12) vinove loze potrebno je da gustina sadnje bude od 3.000 do 5.500 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 450 dinara;

13) hmelja potrebno je da gustina sadnje bude od 5.000 do 7.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 180 dinara.

Član 7.

Za sadnice osnovne kategorije, odnosno matični zasad vegetativnih podloga:

1) jabuke, kruške i dunje potrebno je da gustina sadnje bude od 12.500 do 22.230 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 110 dinara;

2) šljive, kajsije, breskve i nektarine potrebno je da gustina sadnje bude od 10.000 do 22.230 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 110 dinara;

3) trešnje i višnje potrebno je da gustina sadnje bude od 10.000 do 22.230 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 110 dinara;

4) leske potrebno je da gustina sadnje bude od 8.330 do 16.600 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 110 dinara;

5) ogrozda potrebno je da gustina sadnje bude od 1.900 do 5.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 45 dinara;

6) vinove loze potrebno je da gustina sadnje bude od 3.000 do 5.500 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 180 dinara;

7) ostale voćne vrste potrebno je da gustina sadnje bude od 10.000 do 22.230 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 110 dinara.

Član 8.

Za sadnice osnovne kategorije, odnosno matični zasad generativnih podloga:

1) jabuke potrebno je da gustina sadnje bude od 200 do 450 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 750 dinara;

2) kruške potrebno je da gustina sadnje bude od 200 do 450 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 1.100 dinara;

3) dunje potrebno je da gustina sadnje bude od 200 do 450 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 900 dinara;

4) šljive, kajsije, breskve i nektarine potrebno je da gustina sadnje bude od 200 do 450 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 800 dinara;

5) trešnje i višnje potrebno je da gustina sadnje bude od 200 do 450 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 900 dinara;

6) oraha potrebno je da gustina sadnje bude od 80 do 160 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 1.450 dinara;

7) leske potrebno je da gustina sadnje bude od 400 do 625 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 1.200 dinara;

8) ostale voćne vrste potrebno je da gustina sadnje bude od 200 do 450 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 650 dinara.

Član 9.

Za sadnice osnovne kategorije, odnosno matični zasad jagodastih vrsta voćaka:

1) maline potrebno je da gustina sadnje bude od 10.000 do 18.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 50 dinara;

2) jagode potrebno je da gustina sadnje bude od 10.000 do 20.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 35 dinara;

3) kupine potrebno je da gustina sadnje bude od 1.900 do 3.500 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 90 dinara;

4) borovnice potrebno je da gustina sadnje bude od 1.900 do 3.500 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 350 dinara;

5) ribizle i ogrozda potrebno je da gustina sadnje bude od 1.900 do 5.000 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 140 dinara;

6) ostale vrste voćaka potrebno je da gustina sadnje bude od 1.900 do 3.500 sadnica po hektaru, s tim da se za primljenu sadnicu isplaćuje do 90 dinara.

Član 10.

Podsticajna sredstava mogu biti dodeljena i ako je gustina sadnje, odnosno broj sadnica po hektaru matičnih zasada do 10% iznad gustine sadnje, odnosno broja sadnica po hektaru matičnih zasada utvrđenog u čl. 6, 7, 8. i 9. ove uredbe.

U slučaju iz stava 1. ovog člana podsticajna sredstva dodeljuju se za broj primljenih sadnica po hekataru matičnih zasada utvrđen u čl. 6, 7, 8. i 9. ove uredbe.

Član 11.

Podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica računajući od ukupnog broja zasađenih sadnica, ako je broj sadnica po hektaru posle ispekcijskog pregleda u granicama propisanim ovom uredbom i ako su sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

Član 12.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac, do 20. novembra 2010. godine.

Podnosilac zahteva podnosi u toku godine samo jedan zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade različite po vrstama, sortama ili klonovima koji su upisani u Registar sorti voćaka, vinove loze, hmelja i podloga.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, prilažu se originali ili overene fotokopije dokumenta koji moraju da budu izdati pre podnošenja zahteva i naslovljeni na podnosioca zahteva i to:

1) izveštaj o izvršenoj hemijskoj analizi zemljišta sa katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi, sa preporukom đubrenja za odgovarajuću vrstu voćaka, vinovu lozu, odnosno hmelj, s tim da se jedna analiza zemljišta može odnositi na zemljište sa svih katastarskih parcela, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti matični zasadi grupisane na istom potezu;

2) račun za troškove rigolovanja zemljišta koje je izvršeno u toku 2008, 2009. ili 2010. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi, izdat u skladu sa zakonom ili overena izjava da je rigolovanje izvršeno u toku 2008, 2009. ili 2010. godine u skladu sa uslovima propisanim ovom uredbom;

3) fiskalni isečak i gotovinski račun ili fiskalni isečak sa naznačenim odloženim plaćanjem i račun ili račun kojim se dokazuje da su kupljene sadnice, kao i otpremnica (za domaće sadnice), odnosno carinska deklaracija (za uvozne sadnice);

4) rešenje o upisu u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata, odnosno odgovarajućeg registra u skladu sa zakonom, ne stariji od šest meseci;

6) overena fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2009. godine – za lica iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe;

7) kopija plana u razmeri 1:2.500 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti), za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;

8) uverenje od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o izmirenim dospelim porezima i drugim javnim dažbinama za 2009. godinu;

9) izjava podnosioca zahteva overena u sudu ili opštini da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za podizanje istih matičnih zasada;

10) investiciona saglasnost Ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom državnom zemljištu;

11) fotokopija zapisnika inspektora o izvršenom pregledu o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada;

12) fotokopije izveštaja o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcele na kojoj se podiže matični zasad;

13) dokaz o kupljenoj licenci za umnožavanje zaštićenih sorti, klonova, odnosno podloga – ukoliko postoji.

Član 13.

Po prijemu zahteva, proveri dokumentacije iz člana 12. ove uredbe i izvršenom inspekcijskom pregledu, Ministarstvo zaključuje ugovor sa licem iz člana 2. stav 1. ove uredbe (u daljem tekstu: korisnik sredstava).

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži obavezu sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite matičnih zasada, postavljanja naslona kod matičnih zasada vinove loze i hmelja, kao i posledice davanja netačnih podataka i nepoštovanja drugih odredaba ugovora i obavezu vraćanja podsticajnih sredstava koja su data, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Član 14.

Podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu ugovora iz člana 13. ove uredbe, po prijemu garancije iz člana 15. ove uredbe, na namenski račun korisnika sredstava, a po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Član 15.

Korisnici sredstva koji su ostvarili pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u iznosu do 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju za sprovođenje ugovora, davanjem blanko solo menice sa meničnom izjavom.

Korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u iznosu većem od 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju za sprovođenje ugovora davanjem zemljišta na kome su podignuti matični zasadi pod hipoteku u periodu važenja ugovora.

Ako korisnik sredstava ne može da obezbedi garanciju za sprovođenje ugovora iz stava 2. ovog člana, garanciju obezbeđuje davanjem hipoteke na drugoj nepokretnosti, avalirane menice, odnosno bankarske garancije, na period od pet godina od dana zaključivanja ugovora, u odnosu 1:1,1 od vrednosti podsticajnih sredstava na koje je ostvario pravo i zaključio ugovor.

Član 16.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA

4827010.0064.67.Doc/1

Obrazac

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDEUparava za agrarna plaćanjaHajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac ZAHTEVZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE MATIČNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2010. GODINU DATUM PRIJEMA: ___________________________BROJ PREDMETA: ____________________________PRIMEDBE: ____________________________________________

I – OPŠTI PODACI

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA JMBG odgovornog lica ADRESA, OKRUG MB BR. TELEFONA BROJ POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA Jesenja sadnja 2009 Prolećna sadnja 2010

II – PODACI O MATIČNOM ZASADU

Redni broj VOĆNA VRSTAVINOVA LOZAHMELj(navesti) Površina zasada/vinogradarske parcele (površina zasada sa površinom polovine međurednog rastojanja) (ha) Broj sadnica na zasađenoj površini(kom) 1 Troškovi rigolovanja (ne isplaćuju se) 2 Troškovi kupovine sadnica 3 Da li će se postavljati naslon Da Ne datum i mesto podnošenja zahteva M.P. ime i prezime (napisati štampanim slovima) potpis podnosioca zahteva

Uz zahtev se prilažu originali ili overene fotokopije dole navedenih dokumenta naslovljena na podnosioca zahteva.

Sva dokumenta moraju biti izdata pre datuma podnošenja zahteva. Sva dokumenta na stranom jeziku trebaju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača, a sve fotokopije dokumenata overene u opštini ili sudu

1) hemijska analiza zemljišta, sa katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi, sa preporukom đubrenja za odgovarajuću vrstu voćaka, vinovu lozu, odnosno hmelj, s tim da se jedna analiza zemljišta može odnositi na zemljište sa svih katastarskih parcela, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti matični zasadi grupisane na istom potezu;

2) račun za troškove rigolovanja zemljišta koje je izvršeno u toku 2008, 2009. ili 2010. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi, izdat u skladu sa zakonom ili overena izjava da je rigolovanje izvršeno u toku 2008, 2009. ili 2010. godine u skladu sa uslovima propisanim ovom uredbom;

3) fiskalni isečak i gotovinski račun ili fiskalni isečak sa naznačenim odloženim plaćanjem i račun ili račun kojim se dokazuje da su kupljene sadnice, kao i otpremnica, odnosno carinska deklaracija;

4) rešenje o upisu u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata, ne stariji od šest meseci;

6) overena fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2009. godine, za privredna društva;

7) kopija plana u razmeri 1:2.500 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti), za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;

8) uverenje od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o izmirenim dospelim porezima i drugim javnim dažbinama za 2009. godinu;

9) izjava podnosioca zahteva overena u sudu ili opštini da po nekom drugom osnovu ne koristi bezpovratna podsticajna sredstdva za podizanje istih matičnih zasada;

10) investiciona saglasnost Ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom državnom zemljištu;

11) fotokopija zapisnika inspektora o izvršenom pregledu o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada;

12) fotokopije izveštaja o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcela na kojoj se podiže matični zasada;

13) dokaz o kupljenoj licenci za umnožavanje zaštićenih sorti, klonova, odnosno podloga – ukoliko postoji;

4827010.0064.67.Doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja za 2010. godinu (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim je propisano da Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja, u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) kojim su raspoređena sredstva korisnicima, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu da svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Izuzetno loša situacija u rasadničarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i hmeljarstvu može se popraviti jedino podizanjem sa jedne strane modernih matičnih zasada sadnicama osnovne kategorije koji će pružiti kvalitetnu osnovu moderne intenzivne poljoprivrede u ovim sektorima, a sa druge strane podizanjem proizvodnih zasada sa sertifikovanim sadnicama, pre svega iz domaće proizvodnje i uz primenu savremene tehnologije gajenja.

Zakonske promene, zahtevi domaćih proizvođača voća, grožđa i hmelja za sertifikovanim materijalom, kao i potražnja sertifikovanog sadnog materijala na evropskom i svetskom tržištu, nameću potrebu za proizvodnjom sertifikovanog sadnog materijala. Iz tog razloga potrebno je podići matične zasade predosnovne kategorije u okviru odgovarajućih institucija, kao i matične zasade osnovne kategorije kod rasadničara. Konkretnim merama subvencionisanja ovih viših kategorija sadnog materijala pomoglo bi se institucijama za podizanje predosnovnih matičnih zasada i rasadničarima za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. uredbe uređen je predmet regulisanja, odnosno propisano da se ovom uredbom uređuju uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: matični zasadi), za 2010. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva), kao i da se podsticajna sredstva koriste za nadoknadu troškova kupovine sadnica osnove (Basic) kategorije voćaka, vinove loze i hmelja.

Članom 2. propisano je da pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade imaju:

1) preduzetnici;

2) privredna društva;

3) zemljoradničke zadruge;

4) druga pravna lica.

Lica iz stava 1. tač 1), 3) i 4) ovog člana koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstva (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracija i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10 – u daljem tekstu: Pravilnik) i registrovana u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (načunoistraživačke organizacije, škole, zadužbine, manastiri, crkve i druge organizacije) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su:

1) kao proizvođači sadnog materijala upisana u Registar proizvođača sadnog materijala u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala;

2) izmirila dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

3) izmirila dospele poreze i druge javne dažbine po propisima Republike Srbije za 2009. godinu.

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana i ako je razvrstano kao malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade podignute u jesen 2009. godine i u proleće 2010. godine.

Članom 3. propisani su uslovi u pogledu katastarskih parcela, odnosno zemljišta na kojima su podignuti matični zasadi i određeno da lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe imaju pravo na podsticajna sredstva za matične zasade ako:

1) su katastarske parcele na kojima su podignuti matični zasadi u vlasništvu podnosioca zahteva ili su u zakupu od strane podnosioca zahteva najmanje do kraja 2030. godine za matične zasade jabučastog, koštičavog, jezgrastog voća, vinove loze i hmelja, odnosno najmanje do kraja 2018. godine za matične zasade jagodastog voća ili 2 godine za matični zasad jagode;

2) poseduju saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) o investicionom ulaganju za podizanje višegodišnjih zasada za zakupljeno zemljište u državnoj svojini na kome su podignuti matični zasadi jabučastih, koštičavih, jezgrastih i jagodastih voćaka, osim jagode, kao i matični zasadi vinove loze i hmelja.

3) zemljište na kome su podignuti matični zasadi nije pod bilo kakvim teretom (hipoteka, plodouživanje i drugo);

4) po nekom drugom osnovu ne koriste bespovratna podsticajna sredstava za podizanje istih matičnih zasada;

5) je pre podizanja matičnog zasada na katastarskim parcelama izvršena osnovna hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj i ako je dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom izdat u toku 2008, 2009. i do 20. novembra 2010. godine;

6) su izvršila rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta u toku 2008, 2009. ili do 20. novembra 2010. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 metra za matične zasade jagodastih vrsta voćaka;

7) poseduju zapisnik o izvršenom pregledu fitosanitarnog inspektora o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada i izveštaj o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi.

Članom 4. propisano je da podnosioci zahteva ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za matične zasade ako su podigli zasade na ukupnoj površini od 0,2 do dva hektara.

Članom 5. poropisano je da se podsticajna sredstva za matične zasade dodeljuju na osnovu gustine sadnje zasada i broja primljenih sadnica po hektaru, a isplaćuju na osnovu cene sadnica iz računa do iznosa po sadnici utvrđenih u članu 6, 7, 8. i 9. ove uredbe.

Čl. 6. do 9. propisana je gustina sadnje potrebna za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po ovoj uredbi i to za matične zasade sorti (kalem granica, vegetativnih podloga i matične zasade generativnih podloga, kao i iznos sredstava koji se isplaćuje za svaku sadnicu.

Članom 10. propisano je da podsticajna sredstava mogu biti dodeljena i ako je gustina sadnje, odnosno broj sadnica po hektaru matičnih zasada do 10% iznad gustine sadnje, odnosno broja sadnica po hektaru matičnih zasada propisanog u čl. 6, 7, 8. i 9. ove uredbe.

Podsticajna sredstva dodeljuju se za gustinu sadnje, odnosno broj sadnica po hekataru matičnih zasada propisan u čl. 6, 7, 8. i 9. ove uredbe.

Članom 11. propisano je da podnosioci zahteva imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica računajući od ukupnog broja posađenih sadnica, ako je broj sadnica po hektaru posle ispekcijskog pregleda u granicama propisanim ovom uredbom i ako su sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

Članom 12. propisano je da se zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi Ministarstvu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac, do 20. novembra 2010. godine. na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, prilažu se originali ili overene fotokopije dokumenta koji moraju da budu izdati pre podnošenja zahteva i naslovljeni na podnosioca zahteva i to:

1) hemijska analiza zemljišta, sa katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi, sa preporukom đubrenja za odgovarajuću vrstu voćaka, vinovu lozu, odnosno hmelj, s tim da se jedna analiza zemljišta može odnositi na zemljište sa svih katastarskih parcela, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti matični zasadi grupisane na istom potezu;

2) račun za troškove rigolovanja zemljišta koje je izvršeno u toku 2008, 2009. ili 2010. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi, izdat u skladu sa zakonom ili overena izjava da je rigolovanje izvršeno u toku 2008, 2009. ili 2010. godine u skladu sa uslovima propisanim ovom uredbom;

3) fiskalni isečak i gotovinski račun ili fiskalni isečak sa naznačenim odloženim plaćanjem i račun ili račun kojim se dokazuje da su kupljene sadnice, kao i otpremnica (za domaće sadnice), odnosno carinska deklaracija (za uvozne sadnice);

4) rešenje o upisu u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata, odnosno odgovarajućeg registra u skladu sa zakonom, ne stariji od šest meseci;

6) overena fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2009. godine – za lica iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe;

7) kopija plana u razmeri 1:2.500 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti), za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;

8) uverenje od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o izmirenim dospelim porezima i drugim javnim dadžbinama za 2009. godinu;

9) izjava podnosioca zahteva overena u sudu ili opštini da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstdva za podizanje istih matičnih zasada;

10) investiciona saglasnost Ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom državnom zemljištu;

11) fotokopija zapisnika inspektora o izvršenom pregledu o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada;

12) fotokopije izveštaja o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcela na kojoj se podiže matični zasada;

13) dokaz o kupljenoj licenci za umnožavanje zaštićenih sorti, klonova, odnosno podloga – ukoliko postoji.

Članom 13. propisano je da se po prijemu zahteva, proveri dokumentacije iz člana 12. ove uredbe i izvršenom inspekcijskom pregledu sa korisnikom sredstava zaključuje ugovor.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži obavezu sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite matičnih zasada, postavljanja naslona kod matičnih zasada vinove loze i hmelja, kao i posledice davanja netačnih podataka i nepoštovanja drugih odredaba ugovora i obavezu vraćanja podsticajnih sredstava koja su data, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Članom 14. propisano je da se podsticajna sredstva isplaćuju na osnovu ugovora iz člana 13. ove uredbe, po prijemu garancije iz člana 15. ove uredbe, na namenski račun korisnika sredstava, a po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Članom 15. propisano je da korisnici sredstva koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju za sprovođenje ugovora, davanjem blanko solo menice sa meničnom izjavom.

Korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u iznosu većem od 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju za sprovođenje ugovora davanjem zemljišta na kome su podignuti matične zasadi pod hipoteku u periodu važenja ugovora.

Ako korisnik sredstava ne može da obezbedi garanciju za sprovođenje ugovora iz stava 2. ovog člana, garanciju obezbeđuje davanjem hipoteke na drugoj nepokretnosti, avalirane menice, odnosno bankarske garancije, na period od pet godina od dana zaključivanja ugovora, u odnosu 1:1,1 od vrednosti podsticajnih sredstava na koji su ostvarili pravo i zaključili ugovor.

Članom 16. propisano je da u slučaju dostavljanja, odnosno utvrđivanja netačnih podataka iz člana 12. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa zakonom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Članom 17. propisano je da sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, član 7. Razdeo 16-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 16.7-Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.015.357.000 dinara, a deo ovih sredstava u skladu sa Programom raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini (Zaključak 05 Broj: 401-127/2010 od 14. januara 2010. godine, Zaključak 05 Broj: 401-2697/2010 od 15. aprila 2010. godine, Zaključak 05 Broj: 401-3147/2010 od 29. aprila 2010. godine i Zaključak 05 Broj: 401-4421/2010 od 17. juna 2010. godine, 05 Broj: 401-5504/2010 od 29. jula 2010. godine i 05 Broj: 401-7195/2010 od 7. oktobra 2010. godine), u iznosu od 1.326.000.000 dinara namenjen je za mere ruralnog razvoja, od čega je za podsticanje podizanja matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja predviđeno 20.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Predlogom Uredbe propisao je da je rok za podnošenje zahteva za korišćenje podsticajnih sredstava 15. novembar 2010. godine. Uredbom je takođe propisano da korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva, u zavisnosti od iznosa na koji su ostvarili pravo obezbeđuju garancije za sprovođenje ugovora koji zaključuju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede davanjem određenih sredstava garancije kao što su menica, hipoteka i bankarska garancija.

Takođe, za isplaćivanje podsticajnih sredstava neophodno je da se prethodno izvrši inspekcijski pregled matičnih zasada i zaključi ugovor sa Ministarstvom.

Kako bi se omogućilo da se u što kraćem roku sprovedu potrebni inspekcijski pregledi, zaključe potrebni ugovori i obezbede odgovarajuća sredstva obezbeđenja, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

VI. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog Uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VII. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI PREDLOGA UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe predviđeno je Planom rada Vlade za 2010. godinu.

4827010.0064.67.Doc/3

Ostavite komentar