Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i člana 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu («Službeni glasnik RS», broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2004. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu («Službeni glasnik RS», br. 45/04 i 70/04) u Programu mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu odeljak «USLOVI KORIŠĆENjA SREDSTAVA», u tački 2. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

«Poslovna banka iz stava 2. ove tačke može obezbediti i 10% sopstvenog učešća u predračunskoj vrednosti ulaganja o čemu se sporazumeva sa Fondom za razvoj Republike Srbije, pod uslovom da je komitent obezbedio 20% predračunske vrednosti ulaganja iz sopstvenih sredstava. Učešće banke od 10 % može se osigurati kod Garancijskog fonda, u skladu sa zakonom i drugim aktima Fonda.»

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. alineja prva posle tačke dodaju se reči: « Kada se dugoročni kredit zaključi pod uslovima iz stava 3. ove tačke, kamatna stopa iznosi 1,9 %.»

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj:

U Beogradu POTPREDSEDNIK

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Ostavite komentar