Uredba o izmenama Uredbe o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE

RODA 2011. GODINE

Član 1.

U Uredbi o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 14/12), u članu 3. posle reči: „privredna društva” dodaje se zapeta, a reči: „koja su registrovana” zamenjuju se rečima: „odnosno preduzetnici koji su registrovani”.

Član 2.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se kupac -privredno društvo ukoliko kupljenu merkantilnu pšenicu upotrebi suprotno članu 9. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u privrednom društvu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novačnom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kupac – preduzetnik.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar