Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

Na osnovu člana 338. stav 2. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA

Član 1.

U Uredbi o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) u članu 3. tačka 3) menja se i glasi:

„3) utvrđeno odstupanje parametara kvaliteta u smislu ove uredbe je odstupanje najmanje jednog parametra kvaliteta derivata nafte i biogoriva od graničnih vrednosti parametara kvaliteta iz člana 15. stav 4. ove uredbe, utvrđeno u skladu sa članom 15. st. 2. i 3. ove uredbe;”.

Član 2.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta mora biti akreditovano prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 tipa A, za uzimanje uzoraka prema zahtevima standarda SRPS EN 14275, SRPS EN ISO 3170, SRPS EN ISO 3171 i SRPS EN ISO 4257.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta u svom sastavu mora imati laboratoriju akreditovanu u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i/ili imati zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa najmanje jednom laboratorijom akreditovanom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025. Obim akreditacije laboratorije odgovara zahtevima propisa kojima se definišu tehnički i drugi zahtevi za derivate nafte i biogoriva.”

Član 3.

Posle člana 14. dodaje se novi član 14a, koji glasi:

„Član 14a

Energetski subjekt koji otpočinje obavljanje energetske delatnosti trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužan je da podatke u vezi sa energetskim objektima koji se koriste za obavljanje energetske delatnosti dostavi ministarstvu nadležnom za poslove trgovine na Obrascu O-1 –Prijava trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, u roku od sedam dana od početka obavljanja energetske delatnosti.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužan je, u slučaju promena u vezi sa energetskim objektima koji se koriste za obavljanje energetske delatnosti, da dostavi nove podatke ministarstvu nadležnom za poslove trgovine u roku od 15 dana od dana nastupanja promene, na obrascu iz stava 1. ovog člana.”

Član 4.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Uzorke derivata nafte i biogoriva ispituje laboratorija iz člana 11. stav 2. ove uredbe, u skladu sa parametrima kvaliteta utvrđenim Godišnjim programom monitoringa i na osnovu izvršenog ispitivanja izdaje izveštaj o ispitivanju u roku od najviše četiri radna dana od datuma uzimanja uzorka.

Telo akreditovano u skladu sa članom 11. stav 1. ove uredbe, izdaje izveštaj o kontrolisanju na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana kojim se utvrđuje da li postoji odstupanje parametara kvaliteta uzoraka derivata nafte i biogoriva.

Telo iz stava 2. ovog člana prilikom utvrđivanja odstupanja parametara kvaliteta uzoraka derivata nafte i biogoriva mora koristiti postupke opisane u SRPS EN ISO 4259, osim u slučaju sprovođenja monitoringa kvaliteta kod energetskih subjekata licenciranih za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom.

Granične vrednosti parametara kvaliteta iz stava 1. ovog člana i metode ispitivanja, utvrđene su propisima kojima se uređuju tehnički i drugi zahtevi za tečna goriva naftnog porekla, tečni naftni gas i biogoriva.

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta, dužno je da u roku od najviše 24 sata od saznanja o uočenom odstupanju parametara kvaliteta od graničnih vrednosti iz stava 4. ovog člana, o tome obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Uz obaveštenje iz stava 5. ovog člana dostavlja se i izveštaj o ispitivanju parametara kvaliteta derivata nafte i biogoriva, koji je izdala laboratorija iz člana 11. stav 2. ove uredbe.”

Član 5.

U članu 19. u tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) rešenjem privremeno zabrani obavljanje energetske delatnosti na energetskom objektu, u slučaju da nisu dostavljeni podaci na obrascu iz člana 14a ove uredbe.”

Član 6.

U članu 20. st.1. i 2. menjaju se i glase:

„Ispitivanje arbitražnog uzorka iz člana 19. tačka 4) ove uredbe sprovodi laboratorija akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, koja nije učestvovala u postupku izdavanja Deklaracije odnosno Potvrde o usaglašenosti, niti u utvrđivanju odstupanja parametara kvaliteta u skladu sa članom 15. ove uredbe i čiji obim akreditacije odgovara zahtevima propisa kojima se definišu tehnički i drugi zahtevi za derivate nafte i biogoriva.

Prilikom tumačenja rezultata ispitivanja arbitražnog uzorka, moraju se uzeti u obzir postupci opisani u SRPS EN ISO 4259, osim za uzorke energetskih subjekata licenciranih za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom.”

Član 7.

U članu 21. stav 3. reči: „članom 15. st. 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „članom 15. st. 1-3, 5. i 6.”

Član 8.

U članu 22. dodaju se novi st. 1-3, koji glase:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt – pravno lice, ako ne dostavi podatke u skladu sa članom 14a ove uredbe.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u energetskom subjektu – pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt – preduzetnik, ako ne dostavi podatke u skladu sa članom 14a ove uredbe.”

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Za prekršaje iz ovog člana energetskom subjektu-pravnom licu i energetskom subjektu-preduzetniku može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.”

Član 9.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužan je da podatke iz člana 4. ove uredbe dostavi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj: 110-316/2017-1

U Beogradu, 24. januara 2017. godine

Vlada

Predsednik

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar