Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta

Na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O SASTAVU I NAČINU RADA

NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA

Član 1.

Ovom uredbom se propisuje sastav i način rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

Član 2.

Radi efikasnog upravljanja vazdušnim prostorom na strateškom nivou, osnovan je Nacionalni vazduhoplovni komitet (u daljem tekstu: Komitet), u čiji sastav su imenovani predstavnici ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za spoljne poslove, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, predstavnici Vojske Srbije i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Član 3.

U cilju efikasnog obavljanja određenih zadataka, Komitet može obrazovati stalne ili povremene stručne timove.

Član 4.

Za potrebe efikasnog upravljanja vazdušnim prostorom na strateškom nivou, kao i zadataka koji su mu određeni aktom o obrazovanju, Komitet se konsultuje sa stručnim timovima.

Stručni timovi mogu biti sastavljeni od eksperata koji nisu članovi Komiteta, zavisno od predmetne materije.

Stručni tim priprema mišljenje o predmetu i dostavlja ga predsedniku Komiteta u definisanom roku.

Član 5.

Zadaci koje Komitet daje stručnim timovima mogu biti postavljeni od strane članova Komiteta (interna pitanja) ili od strane drugih nacionalnih ili međunarodnih organizacija (eksterna pitanja).

Interna pitanja se prosleđuju odgovarajućem stručnom timu na mišljenje.

Eksterna pitanja se prosleđuju stručnom timu, uz dodatno mišljenje Komiteta o predmetu.

Član 6.

Komitet zaseda najmanje jednom u tri meseca.

Kvorum za sastanak Komiteta čini obična većina članova.

Komitet može, po potrebi, da sazove sastanak kako bi se razmotrilo mišljenje stručnog tima po određenom pitanju, kako bi se postigao konsenzus ukoliko je moguće i pronašlo rešenje, uvažavajući stavove svih interesnih strana.

Član 7.

Komitet donosi odluke i zaključke jednoglasno.

Komitet donosi odluke o postupanju kada obavlja zadatke koji su mu određeni aktom o obrazovanju.

Kada ne donosi odluke, Komitet donosi zaključke.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11667/2017

U Beogradu, 29. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar