Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PLANU I KRITERIJUMIMA NABAVKI ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje plan i kriterijumi nabavki u cilju formiranja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte (u daljem tekstu: obavezne rezerve).

Član 2.

Plan nabavki za formiranje obaveznih rezervi donosi Uprava za rezerve energenata (u daljem tekstu: Uprava) u roku od deset dana od dana usvajanja godišnjeg programa sa finansijskim planom Uprave, na osnovu sredstava obezbeđenih zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

Na osnovu plana nabavki, Uprava i Republička direkcija za robne rezerve mogu zajednički sprovoditi postupke nabavki u cilju formiranja obaveznih rezervi.

Član 3.

Planom nabavki utvrđuju se sve nabavke u cilju formiranja obaveznih rezervi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a naročito:

nabavka nafte i derivata nafte;

2) obnavljanje nafte i derivata nafte;

3) usluga skladištenja nafte i derivata nafte;

4) nabavka projektovanja, tehničke kontrole, nadzora, izgradnje skladišta za skladištenje nafte i derivata nafte;

5) kupovina skladišta ili rezervoara za naftu i derivate nafte;

6) nabavka usluge osiguranja u postupku formiranja i održavanja obaveznih rezervi;

7) kontrola kvaliteta nafte i derivata nafte u postupku nabavke, skladištenja i otpuštanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte;

8) usluga transporta;

9) nabavka računarske opreme i softvera i

10) nabavka konsultantskih usluga.

Planom nabavki planiraju se i nabavke opcija za kupovinu nafte i derivata nafte.

Član 4.

Derivati nafte za formiranje obaveznih rezervi, zbog obaveze njihovog obnavljanja moraju biti najviših standarda kvaliteta koji se u trenutku nabavke prodaju na tržištu Mediterana kao standardna roba navedena u kotacijama CIF MED. Gasna ulja se nabavljaju u zimskom kvalitetu, a motorni benzini u letnjem kvalitetu.

Sirova nafta se nabavlja u standardnom kvalitetu nafte tipa REBCO (engl. Russian Export Blend Crude Oil).

Isporuka derivata nafte iz stava 1. ovog člana i isporuka sirove nafte koja se nabavlja za potrebe obaveznih rezervi vrši se na paritetima: mesto isporuke DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) ili DDP (Delivered Duty Paid), prema Incoterms 2010.

Član 5.

Cena po kojoj mogu da se nabavljaju derivati nafte iz člana 4. stav 1. ove uredbe mora da bude formirana na osnovu nedeljnog proseka srednje kotacije cena referentnih derivata objavljenih na „Platts” na paritetu CIF Genoa/Lavera, koje važe u nedelji koja prethodi datumu isporuke, korigovana za nepromenljivu razliku prema ponudama.

Referentni derivati nafte iz stava 1. ovog člana su za:

motorne benzine – „Premium UNL 10 ppm”;

dizel goriva – „10 ppm ULSD”;

mlazna goriva – „JET”;

lož ulje – „1 PCT”.

Cena po kojoj može da se nabavlja sirova nafta iz člana 4. stav 2. ove uredbe mora da bude formirana na osnovu nedeljnog proseka srednje kotacijske cene sirove nafte tipa URAL (RCMB) ili BRENT objavljene na „Platts”, koje važe u nedelji koja prethodi datumu isporuke, korigovana za nepromenljivu razliku prema ponudama.

Član 6.

Za nabavku dobara iz člana 4. ove uredbe naručilac može zahtevati bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude i garanciju za dobro izvršenje posla.

Za nabavku dobara, može se predvideti avansno plaćanje, pri čemu je naručilac dužan da zahteva bankarsku garanciju za povraćaj avansa, bez obzira na procenat ili iznos avansa.

Naručilac će prihvatiti bankarsku garanciju prvoklasne banke u trenutku izdavanja garacije.

Član 7.

Nabavka radova ili dobara potrebnih za izgradnju ili nabavku skladišnih kapaciteta mora da bude usaglašena sa tehničkim standardima i principima „najbolje prakseˮ.

Izgradnja iz stava 1. ovog člana ugovara se po principu „ključ u rukeˮ.

Nabavka radova iz stava 1. ovog člana može se ugovarati i u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatno partnerstvo ili putem projektnog finansiranja.

Za nabavku iz stava 1. ovog člana, može se predvideti avansno plaćanje, pri čemu je naručilac dužan da zahteva bankarsku garanciju za povraćaj avansa, bez obzira na procenat ili iznos avansa.

Naručilac će prihatiti bankarsku garanciju prvoklasne banke u trenutku izdavanja garacije.

Član 8.

Nabavka usluge skladištenja podrazumeva uslugu skladištenja, uslugu kontrole kvaliteta i kvantiteta uskladištenih dobara, uz obavezu kontrole kvaliteta na svaka tri meseca i prilikom isporuke i kontrole kvantiteta jednom mesečno.

Nabavka usluge skladištenja iz stava 1. ovog člana ugovara se u skladu sa Zakonom o energetici i planovima formiranja i održavanja obaveznih rezervi i može se ugovarati najduže na period od tri godine, uz mogućnost produženja ugovora.

Nabavkom usluge kontrole kvaliteta i/ili kvantiteta uskladištenih dobara, ugovara se obaveza kontrole kvaliteta na svaka tri meseca i prilikom isporuke, a kontrole kvantiteta jednom mesečno.

Ukupna minimalna zapremina svih pojedinačnih rezervoara na jednoj lokaciji skladišta, za ugovaranje usluga skladištenja nafte i derivata nafte koji se čuvaju u obaveznim rezervama je 5000 m3.

Pojedinačni rezervoari iz stava 4. ovog člana su minimalne zapremine 1000 m3.

Član 9.

Kriterijumi za ocenjivanje ponuda u postupcima nabavki za formiranje obaveznih rezervi su sledeći:

najniža ponuđena cena – za usluge skladištenja;

ekonomski najpovoljnija ponuda – za nabavku dobara, usluga i radova, u skladu sa elementima kriterijuma propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Član 10.

Radi formiranja i upravljanja obaveznim rezervama nafte i derivata nafte, Uprava vodi registar o obaveznim rezervama sa elementima od značaja za formiranje i upravljanje obaveznim rezervama nafte i derivata nafte.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredbe člana 10, koja se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

Broj:

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar