Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 25/99, 33/99, 34/99, 34/01 i 80/02),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA I NAČINU UVOZA I PRERADE NAFTE, ODNOSNO NAFTNIH DERIVATA

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata („Službeni glasnik RS“ br.37/03, 90/03 i 56/05), u članu 9. dodaje se stav 1. koji glasi:

„Uvoz goriva tipa EVRO dizel najmanje kvaliteta JUS EN 590:2002 je slobodan.“

Stav 1. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

“Ostali osnovni naftni derivati mogu se uvoziti u slučajevima i pod uslovima određenim ovom uredbom.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 10. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči : “derivata“ dodaju se reči: “iz člana 9. stav 2. ove uredbe.“

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar