Uredba o utvrđivanju naknade za pružanje usluga iz oblasti meteorološke i hidrološke delatnosti

Na osnovu člana 15. stav 3. i člana 33. stav 5. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA PRUŽANJE USLUGA

IZ OBLASTI METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DELATNOSTI

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za pružanje stručnih usluga, obavljanje ostalih meteoroloških i hidroloških poslova i izdavanje dodatnih operativnih informacija (u daljem tekstu: stručne usluge) koje obavlja Republički hidrometeorološki zavod (u daljem tekstu: Zavod) u skladu sa zakonom kojim se uređuje meteorološka i hidrološka delatnost.

2. Naknade za stručne usluge iz tačke 1. ove uredbe iznose, i to za:

1) meteorološke usluge specijalnih programa monitoringa, obrade podataka, meteoroloških i klimatskih analiza i prognoza i izdavanja dodatnih operativnih informacija koje obuhvataju:

Red. br. VRSTA USLUGE JEDINICA MERE VISINA (1) Analiza i/ili prognoza vremena za određenu lokaciju u tekstualnom obliku po analizi i/ili prognozi 644,00 dinara (2) Tabelarni prikaz prognoze vremena za određenu lokaciju do 5 dana po danu i meteorološkom elementu/pojavi* 30,00 dinara (3) Grafički prikaz prognoze vremena za određenu lokaciju (piktogram za preovlađujući tip vremena, uključujući minimalnu i maksimalnu temperaturu vazduha) po piktogramu 23,00 dinara (4) Prognoza vremena u obliku mape za određenu lokaciju (hladni i topli front, grafička prezentacija meteoroloških elemenata i/ili pojava) po mapi 575,00 dinara (5) Prognoza vremena za određenu lokaciju za 15 dana u tabelarnom i tekstualnom obliku (minimalna i maksimalna temperatura vazduha, pravac i brzina vetra, udari vetra, oblačnost i pojave) po prognozi za jedno mesto 9.660,00 dinara (6) Prognoza vremena za 30 dana za određenu lokaciju u grafičkom i tekstualnom obliku (preovlađujuća vrsta padavina u toku jednog dana, preovlađujući vetar u toku jednog dana, mesečna količina padavina, srednja dnevna temperatura vazduha, minimalna i maksimalna temperatura vazduha) po prognozi za jedno mesto 20.700,00 dinara (7) Produkti numeričkog meteorološkog modela u GRIB formatu (temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, količina padavina, pravac i brzina vetra i drugi parametri; broj nivoa: od 1000 mb do 50 mb sa korakom od 25 mb, kao i na površini tla i na nivou od 2 m, za oblast Evrope/Balkanskog poluostrva) po EPU**/nivou 57,00 dinara (8) Sezonska prognoza za 7 meseci unapred (Produkti modela u GRIB formatu: temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, količina padavina, pravac i brzina vetra i drugi izvedeni ili direktni parametri; broj nivoa: od 1000 mb do 50 mb, na površini zemljišta i nivou od 2 m; na horizontalnoj rezoluciji od 30 km) po EPU 9,00 dinara (9) Probabilistička sezonska prognoza za 7 meseci unapred, u odnosu na referentni klimatološki period: anomalija mesečne temperature vazduha (minimalna, maksimalna, srednja i terminska za 00, 06, 12 i 18 UTC) u grafičkom obliku; anomalija mesečne količine padavina u grafičkom obliku po grafiku za jedno mesto i jednu od navedenih temperatura vazduha, odnosno po grafiku za jedno mesto za mesečne količine padavina 220,00 dinara (10) Produkti numeričkog meteorološkog modela u grafičkom obliku – prognostička karta (prognostička karta prognoze geopotencijala, temperature vazduha, pritiska, relativne vlažnosti, koeficijenta stabilnosti, padavina i vertikalne brzine i drugih elemenata za oblast Evrope za različite nivoe) po prognostičkoj karti, elementu i nivou 115,00 dinara (11) Produkti numeričkog meteorološkog modela u grafičkom obliku – Meteogram (grafička prezentacija prognoze vremena kao direktan izlaz iz numeričkih modela za pet dana (vrsta i količina padavina, pravac i brzina vetra, temperatura vazduha i drugi meteorološki elementi) po meteogramu 115,00 dinara (12) Produkti numeričkog meteorološkog modela u grafičkom obliku – emagram (vertikalni profil temperature vazduha, pravca i brzine vetra, temperature tačke rose) po emagramu 115,00 dinara (13) Produkti numeričkog meteorološkog modela – tabelarni oblik (vrsta i količina padavina, pravac i brzina vetra, temperatura vazduha, udari vetra i drugi meteorološki elementi na zahtev korisnika) po izlazu iz numeričkog modela za jednu tačku (mesto), po jednom meteorološkom elementu/pojavi 35,00 dinara (14) Produkti numeričkog meteorološkog modela – probabilistička prognoza (verovatnoća pojave za 32 dana unapred): srednja dnevna količina padavina, maksimalna i minimalna temperatura vazduha ili drugi raspoloživi meteorološki elementi po danu prognoze i meteorološkom elementu 35,00 dinara (15) Produkti iz snimljenih zapremina sa meteoroloških radara (osnovni i posebni meteorološki i hidrološki produkti) po radarskom produktu 63,00 dinara (16) Informacije sa meteoroloških radara (količina i vrsta padavina, trajanje padavina i druge informacije na zahtev korisnika) po informaciji 760,00 dinara (17) Meteorološka merenja i osmatanja van termina redovnog izveštavanja (merenje temperature vazduha, pravca i brzine vetra, temperature tla na različitim nivoima i drugih značajnih meteoroloških elemenata) po terminu i elementu 23,00 dinara (18) Aerološka merenja van termina redovnih merenja po terminu merenja 57.500,00 dinara (19) Dekodirani SYNOP izveštaj (ekstremna temperatura vazduha, temperatura vazduha, sadašnje vreme, prizemna horizontalna vidljivost, temperatura tačke rose, količina, vrsta i visina baze oblaka, stanje tla, pritisak vazduha, tendencija pritiska, prošlo vreme, količina padavina, pravac i brzina vetra) po SYNOP izveštaju 1,00 dinara (20) Klimatološki i agrometeorološki podacidesetominutne vrednostičasovne vrednostidnevne vrednostisedmodnevne/dekadne vrednosti mesečne vrednostigodišnje vrednosti po podatkupo podatkupo podatkupo podatkupo podatkupo podatku 2,00 dinara6,00 dinara19,00 dinara34,00 dinara69,00 dinara138,00 dinara (21) Aerološki podaci (vertikalni profili meteoroloških elemenata) po elementu 29,00 dinara (22) Proračuni i statističke analize meteoroloških, klimatoloških, agrometeoroloških parametara: ruža vetra (četiri sezonske i jedna godišnja), elementi vodnog bilansa zemljišta/useva po mernom mestu 20.700,00 dinara (23) Proračuni i statističke analize meteoroloških, klimatoloških, agrometeoroloških parametara: godišnja ruža vetrova po mernom mestu 5.750,00 dinara (24) Proračuni i statističke analize meteoroloških, klimatoloških, agrometeoroloških parametara: povratni period brzina vetra, temperature vazduha, količine padavina i drugih klimatoloških elementa po elementu 20.700,00 dinara (25) Klimatografija ili druga klimatska analiza, agroklimatska analiza poljoprivrednih kultura, studije i ocene uticaja klimatskih promena ili druge specifične analize, izveštaji i/ili studije inženjer/sat 1.380,00 dinara (26) Analiza parametara vremena i analiza vremenske situacije za određeno mesto po danu analize 4.600,00 dinara (27) Analiza meteoroloških, klimatoloških i agrometeoroloških podataka po parametru 2.300,00 dinara

(1) Oznaka „(” u tabeli odnosi se na meteorološke elemente: temperaturu vazduha i tla, atmosferski pritisak, vlažnost vazduha, oblačnost (vrsta i količina), padavine (vrsta i količina), vetar (pravac i brzina), kao i na pojave magle, kiše, snega, grada, slane, grmljavine i olujnog vetra, a oznaka „**” označava 1 EPU koji sadrži 5000 tačaka mreže numeričkog modela originalne horizontalne rezolucije, odnosno mreže numeričkog modela pre interpolacije ili transformacije u mrežu sa različitom rezolucijom.

2) hidrološke usluge specijalnih programa obrade podataka, hidroloških analiza i prognoza i izdavanja dodatnih operativnih informacija koje obuhvataju:

Red. br. VRSTA USLUGE JEDINICA MERE VISINA (1) Serije (minimum 25 godina) podataka sa hidroloških stanica površinskih voda: karakteristične (minimalne, srednje i maksimalne mesečne i godišnje) vrednosti vodostaja, temperature, protoka vodostaj temperatura vode proticaj vode po podatkupo podatkupo podatku 115,00 dinara115,00 dinara172,00 dinara (2) Hidrološki podaci u digitalnom obliku:časovnih vrednosti vodostaja časovnih vrednosti protoka vode časovnih vrednosti temperature vode dnevnih vrednosti vodostaja protoka vode i temperature vode po podatkupo podatkupo podatkupo podatku 23,00 dinara29,00 dinara23,00 dinara34,00 dinara (3) Hidrološki proračuni i analize: kriva trajanja vodostaja, protoka i temperature vode po hidrološkoj stanici i parametru 5.750,00 dinara (4) Hidrološki proračuni i analize: stohastičke analize malih voda određenog trajanja u traženom periodu po hidrološkoj stanici 13.800,00 dinara (5) Hidrološki proračuni i analize: stohastičke analize velikih voda za zahtevani period po hidrološkoj stanici 23.000,00 dinara (6) Hidrološki proračuni i analize: analiza hidroloških i meteoroloških uslova u uslovima pojava ekstremnih hidroloških pojava (suše i poplave) inženjer/dantehničar/dan 6.325,00 dinara3.450,00 dinara (7) Hidrološki proračuni i analize: analiza režima voda za određenu hidrološku stanicu, sliv, slivno područje inženjer/dantehničar/dan 6.325,00 dinara3.450,00 dinara (8) Serije (minimum pet godina) podataka sa hidroloških stanica podzemnih voda: karakteristične (minimalne, srednje i maksimalne mesečne i godišnje) vrednosti nivoa i temperature po podatku 115,00 dinara (9) Hidrogeološke analize: analiza režima podzemnih voda za određeni profil, vodno telo, sliv inženjer/dantehničar/dan 6.325,00 dinara3.450,00 dinara (10) Podaci podzemnih voda u digitalnom obliku: dnevne vrednosti nivoa i temperature vode po podatku 12,00 dinara

(11) Hidrološke prognoze za velike vodotoke za četiri dana (tabelarni i grafički oblik); nivogram, hidrogram, vrh talasa, karakteristični nivoi po lokaciji 2.300,00 dinara (12) Hidrološke prognoze za velike vodotoke za 7-10 dana (tabelarni i grafički oblik); nivogram, hidrogram, vrh talasa, karakteristični nivoi po lokaciji 4.600,00 dinara (13) Hidrološke prognoze za male i srednje vodotoke za dva dana (tabelarni i grafički oblik); nivogram, hidrogram, vrh talasa, karakteristični nivoi po lokaciji 4.250,00 dinara (14) Hidrološke prognoze za male i srednje vodotoke za 3-5 četiri dana (tabelarni i grafički oblik); nivogram, hidrogram, vrh talasa, karakteristični nivoi po lokaciji 5.750,00 dinara (15) Prognoze ledenih pojava na rekama za sedam dana: ledohod, ledostaj, nagomilavanje leda na zahtevanim deonicama po deonici 4.600,00 dinara (16) Prognoze ledenih pojava na rekama za 10-15 dana: ledohod, ledostaj, nagomilavanje leda na izabranim deonicama po deonici 5.750,00 dinara (17) Specifične hidrološke analize i prognoze ekstremni vodostaji, proticaji, temperature vode, ledene pojave za deo rečnog toka 8.050,00 dinara

3) usluge terenskih meteoroloških i hidroloških radova, obrade podataka, izrade projekata, elaborata i studija, koje obuhvataju:

Red. br. VRSTA USLUGE JEDINICA MERE VISINA Terenski radovi: Hidrometrijsko merenje protoka vode i/ili nanosa, uzorkovanje voda, izrada uslova za projektovanje, postavljanje meteoroloških i hidroloških stanica, izgradnja i tehnička kontrola hidroloških i meteoroloških stanica, ispitivanje i etaloniranje meteoroloških merila Jedinične cene po efektivnom radnom satu (1) Za rad na merenjima – srednja stručna sprema tehničar/sat 690,00 dinara (2) Za rad na merenjima – visoka stručna sprema inženjer/sat 1.380,00 dinara Troškovi službenog puta (3) Troškovi rada na terenu po angažovanom radniku po danu 1.725,00 dinara Jedinične cene za korišćenje vozila (4) Terensko vozilo po km 58,00 dinara Jedinične cene za korišćenje plovila (5) Čamac laki (gumeni, motor do 5 KS) po satu 288,00 dinara (6) Čamac veći (stakloplastični, motor 50 KS) po satu 1.380,00 dinara Amortizacija merne opreme (najmanje 0,2% od vrednosti merne opreme) (7) – za merenje gaženjem hidrometrijskim krilom po satu 2.875,00 dinara (8) – za merenje sa mosta hidrometrijskim krilom po danu 4.600,00 dinara (9) – za merenje iz čamca hidrometrijskim krilom po danu 4.600,00 dinara (10) – za merenje sa mosta ADCP – om po danu 6.900,00 dinara (11) – za merenje iz čamca ADCP – om po danu 11.500,00 dinara Osiguranje opreme po danu (12) Prema važećem cenovniku osiguranja po obračunu Obrada rezultata merenja, izrada projekata, elaborata i studija (13) Obrada rezultata merenja – srednja stručna sprema tehničar/sat 690,00 dinara (14) Izrada projekata, elaborata i studija visoka sprema inženjer/sat 1.380,00 dinara

4) usluge ispitivanja i etaloniranja merila koja se koriste u oblasti meteorologije i hidrologije, koje obuhvataju:

Red. br. VRSTA USLUGE JEDINICA MERE VISINA (1) Živin termometar (od -30oS do 40oS) po merilu 1.725,00 dinara (2) Maksimalni termometar (od -20oS do 50oS) (3) Minimalni termometar (od -30oS do 40oS) (4) Termometri za merenje temperature vode (od -10oS do 50oS) (5) Termometri za merenje temperature tla (od -20oS do 40oS) (6) Termometri za živine barometre (od 0oS do 40oS) (7) Električni otporni i termoelektrični termometri (od -30oS do 50oS) po merilu 3.450,00 dinara (8) Termografi (od -30oS do 40oS) po merilu 3.450,00 dinara (9) Stanični živini barometri (od 800 hPa do 1100 hPa) po merilu 4.600,00 dinara (10) Digitalni barometri (od 800 hPa do 1100 hPa) (11) Aneroidni barometri sa optičkim pokazivanjem (od 800 hPa do 1100 hPa) (12) Aneroidni barometri (od 800 hPa do 1100 hPa) (13) Mikrobarografi (od 800 hPa do 1100 hPa) (14) Barografi (od 800 hPa do 1100 hPa) (15) Higrometri i higrografi (od 5 % do 95 %) po merilu 3.450,00 dinara (16) Digitalni higrometri (od 5 % do 95 %) po merilu 4.600,00 dinara (17) Mehanički anemografi (od 0 m/s do 40 m/s) po merilu 9.200,00 dinara (18) Električni anemografi (od 0 m/s do 40 m/s) (19) Mehanički anemometri (od 0 m/s do 40 m/s) (20) Električni anemometri (od 0 m/s do 40 m/s) (21) Piranometri (od 0 W/m2 do 1200 W/m2) po merilu 11.500,00 dinara (22) Pirheliometri (od 0 W/m2 do 1200 W/m2) (23) Heliografi od (0 W/m2 do 1200 W/m2)

5) usluge izdavanja mišljenja i stručne dokumentacije, koje obuhvataju:

Red. br. VRSTA USLUGE JEDINICA MERE VISINA (1) izdavanje dokumenata u papirnom obliku u A4 formatu po stranici 4,00 dinara (2) izdavanje dokumenata u papirnom obliku u A3 formatu po stranici 6,00 dinara (3) izdavanje dokumenta u elektronskom zapisu na CD/DVD po komadu 5,00 dinara

3. Naknada koja je utvrđena ovom uredbom izražena je u neto iznosu i uvećava se za iznos PDV-a.

4. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar