Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2015. godini

Na osnovu člana 79. stav 4. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14 ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14- US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina posebne naknade za podsticaj u 2015. godini.

Naknada iz stava 1. ovog člana izražava se u din/kWh.

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 0,093 din/kWh koju, u skladu sa zakonom plaćaju krajnji kupci uz račun za pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu i posebno se iskazuje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, 23. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 79. stav 4. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/14) kojom je propisano da Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu posebne naknade za podsticaj.

Odredbom člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14- US i 44/14) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Članom 76. Zakona o energetici propisane su podsticajne mere za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije od povlašćenih proizvođača, u zavisnosti od vrste i snage elektrane.

Članom 79. stav 1. Zakona o energetici predviđeno je da sredstva za podsticaj obezbeđuju krajnji kupci plaćanjem posebne naknade za podsticaj, a odredbom stava 4. istog člana da Vlada, na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu naknade iz stava 3. ovog člana koja se objavljuje u ,,Službenom glasniku Republike Srbije.ˮ

Odredbom člana 4. Uredbe o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 8/13) propisano je da se visina naknade za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije određuje kao količnik korigovanog ukupnog potrebnog godišnjeg prihoda od naknade i ukupne godišnje neto potrošnje električne energije u Republici Srbiji iskazane u energetskom bilansu.

Imajući u vidu navedene odredbe, kao i činjenicu da je za zakonito i efikasno funkcionisanje sistema obaveznog otkupa električne energije od povlašćenih proizvođača neophodno utvrđivanje visine naknade za podsticaj u 2015.godine, predlaže se donošenje ove uredbe.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uredbe definisan je predmet uredbe, način na koji se naknada za podsticaj obračunava, kao i kako se izražava.

Članom 2. je opredeljen iznos naknade za podsticaj za 2015. godinu.

Članom 3. određuje se dan stupanja na snagu uredbe.

OBEZBEĐENJE POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike

Srbije.

Ostavite komentar