Uredba o izmenama Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG

OSIGURANJA

Član 1.

U Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 18/13), u članu 2. stav 3. reči: „prethodna tri meseca” zamenjuju se rečima: „prethodnih 12 meseci”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) u visini 65% prosečne plate ostvarene u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno;

2) u visini 100% prosečne plate ostvarene u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno.”

Član Z.

U članu 5. tačka 1) menja se i glasi:

„1) otpremninu pri odlasku u penziju, u visini 125% od plate koju je ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije; ”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13029/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar