Uredba o izmeni Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2013. GODINU

Član

U Uredbi o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 118/12), član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak 23 dinara;

(2) dolomit 23 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak 23 dinara;

mermerisani krečnjak 23 dinara.

2) Tehničko-građevinski kamen – magmatske stene:

granit 33 dinara;

granodiorit 33 dinara;

trahit 33 dinara;

dacit 33 dinara;

andezit 33 dinara;

andezit-bazalt 33 dinara;

bazalt 33 dinara;

dijabaz 33 dinara;

amfibolit 33 dinara.

3) Arhitektonsko-građevinski kamen:

(1) granit 56 dinara;

(2) granodiorit 56 dinara;

(3) bazalt 53 dinara;

mermer 56 dinara;

krečnjačka breča 56 dinara;

mermerna breča 56 dinara;

travertin 56 dinara;

bigar-siga 56 dinara;

mermerni oniks 56 dinara.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina 27 dinara;

opekarska glina 16 dinara;

les 16 dinara;

vatrostalna glina 22 dinara;

kaolinitisani granit 27 dinara;

feldspat 27 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac 33 dinara;

(2) laporoviti krečnjak 23 dinara;

(3) krečnjak 23 dinara;

(4) gips 22 dinara;

(5) sve vrste tufova 22 dinara.

6) Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala:

mermer 56 dinara;

kalcit 56 dinara;

dolomit 56 dinara;

dolomitisani krečnjak 56 dinara;

mermerisani krečnjak 56 dinara.

7) Kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak:

kvarcni pesak 27 dinara;

građevinski pesak 19 dinara;

građevinski šljunak 19 dinara. ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK[pic]

Ostavite komentar