Uredba o izmeni Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI

Član 1.

U Uredbi o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS”, br. 71/07 i 73/07 – ispravka), u članu 31. stav 3. posle reči: „dobavljaču” dodaju se zapeta i reči: „ako zakonom nije drukčije određeno”.

Član 2.

U članu 43. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Odredbe člana 12. ove uredbe primenjuju se počev od budžeta Republike Srbije za 2009. godinu.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE

Pravni osnov za donošenje Odluke o dopini Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS“, broj 71/07 i 73/07 – ispravka) nalazi se u odredbama člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka).

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

Zbog kašnjenja u donošenju Zakona o budžetu za 2007. godinu javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan bilo je moguće raspicati tek u avgustu 2007. godine. Uz to, Kancelariji za Hacionalni investicioni plan dostavljeno je oko 7.000 prijava projekata, te je, da bi sve prijave bile razmotrene i ocenjene u skladu sa utvrđenim kriterijumima, neophodan period od najmanje dva meseca. Kako se, u skladu sa zakonom, zakon o budžetu mora dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje najkasnije 01. novembra, nije moguće oceniti sve dospele projekte do tog roka.

U tom smilu, izmenom Uredbe predlaže se da se ove godine ne primenjuju oredbe prema kojima je lista projekata Nacionalnog investicionog plana sastavni deo zakona u budžetu, već da i o raspodeli sredstava za projekte za 2008. godinu odluku, kao što je to bio slučaj ove godine, donese Vlada.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ove odluke dopunjava se član 43. Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se lista projekata za Nacionalni investicioni plan usvaja pre zakona o budžetu i određuje se da će se ta odredba primenjivati počev od budžeta za 2009. godinu.

FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Za sprovođenje ove odluke nije potrebno obezbediti dodatna budžetska sredstva u 2007. godini.

5. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ proizlaze iz potrebe da se član 43. dopuni pre donošenja Zakona o budžetu za 2008. godinu.

Ostavite komentar