Uredba o preduzimanju mera koje se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti Nodularni dermatitis, kao i način, uslovi za uvoz i primenu vakcine za zaraznu bolest Nodularni dermatitis – Dermatitis nodosa – Lumpy Skin Disease

Na osnovu člana 67, a u vezi sa članom 59. stav 3, članom 64. stav 1. tačka 11) i članom 65. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US , 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

 

UREDBU

O PREDUZIMANJU MERA KOJE SE ODNOSE NA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI NODULARNI DERMATITIS, KAO I NAČIN, USLOVI ZA UVOZ I PRIMENU VAKCINE ZA ZARAZNU BOLEST NODULARNI DERMATITIS – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se preduzimanje mera koje se odnose na suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti Nodularni dermatitis, određene rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za veterinu, broj 323-02-05119/2016-05 od 7. juna 2016. godine, kao i sprečavanje širenja zarazne bolesti Nodularni dermatitis određivanjem načina uvoza i primene vakcine protiv zarazne bolesti Nodularni dermatitis – Dermatitis nodosa – Lumpy Skin Disease (u daljem tekstu: ND).

Član 2.

Ne postoji specifičan tretman u lečenju obolelih životinja od zarazne bolesti ND.

U uslovima epizootije, može se sprovoditi vakcinacija sa homolognom živom atenuiranom vakcinom, odnosno heterolognom atenuiranom vakcinom.

Trenutno nijedna nova generacija rekombinantne Capripox vakcine nije dostupna na tržištu Republike Srbije.

Član 3.

Nabavka neophodne vakcine protiv zarazne bolesti ND, sprovešće se u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuje oblast javnih nabavki, odnosno donacije ili humanitarne pomoći.

U slučaju epizootije, kao i drugim vanrednim situacijama radi sprečavanja nastanka teških posledica po zdravlje životinja i ekonomskih šteta, uvoz potrebnih količina vakcine protiv zarazne bolesti predviđene članom 1. ove uredbe, vršiće se na osnovu ove uredbe.

Nabavljena vakcina protiv bolesti ND staviće se u promet na teritoriji Republike Srbije i bez odobrenja izdatih od strane odgovarajućih organa Republike Srbije.

Vakcine iz stava 3. ovog člana primenjivaće se u skladu sa odgovarajućim uputstvom na srpskom jeziku, izdatim od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za veterinu, donetog na osnovu pratećih dokumenata izdatih od strane proizvođača, a koji je sadržan u proizvođačkoj specifikaciji.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj: 110-5556/2016

U Beogradu, 13. juna 2016. godine

V LA D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar